Фінанси – Юрій С. І., Федосов В. М. – 15.6. Механізм фінансового менеджменту, його сутність та складові

Механізм фінансового менеджменту – цілісна, взаємопов’язана та взаємодіюча система рівнів, систем забезпечення, методів, важелів та інструментів розроблення, прийняття та реалізації управлінських рішень з питань фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання.

Важливо підкреслити, що механізм фінансового менеджменту є не лише сумою його складових, а й цілісною системою, адекватною певному рівню, де всі складові взаємопов’язані, взаємодіють і перебувають у процесі розвитку та удосконалення (рис. 15.8).

У механізмі фінансового менеджменту розрізняють рівні:

1) міжнародний (механізм фінансового менеджменту транснаціональних корпорацій);

2) національний (стосується механізму фінансового менеджменту суб’єктів господарювання в межах фінансової системи національної держави, особливості якого зумовлені національною законодавчо-нормативною базою, зокрема національними стандартами обліку і звітності, законами про оподаткування та ін.);

3) ринковий (особливості фінансового менеджменту, зумовлені впливом ринкових регуляторів та механізмів, залежать від стану ринків, зміни кон’юнктури товарних та фінансових ринків);

4) галузевий (на механізм фінансового менеджменту впливає законодавчо-нормативна база, що регламентує діяльність суб’єктів господарювання певної галузі);

Б) відомчий (кожне відомство, його суб’єкти керуються у своїй роботі відомчою нормативно-методичною базою);

Фінанси   Юрій С. І., Федосов В. М.   15.6. Механізм фінансового менеджменту, його сутність та складові

Рис. 15.8. Складові механізму фінансового менеджменту

6) внутрішній (специфіка механізму фінансового менеджменту на цьому рівні визначена в статуті та внутрішніх положеннях суб’єкта господарювання).

Важливою складовою механізму фінансового менеджменту є системи забезпечення, до складу яких входять:

– система організаційного забезпечення;

– система інформаційного забезпечення;

– система кадрового забезпечення;

– система технічного забезпечення;

– програмне забезпечення;

– фінансове забезпечення.

Кожна з перерахованих систем забезпечення є важливим компонентом механізмів підготовки, прийняття та реалізації фінансових рішень. Важлива не тільки їхня наявність, а й дотримання за її формування та функціонування вимоги ефективності системи.

Система організаційного забезпечення – взаємопов’язана система внутрішніх підрозділів, служб, керівників суб’єкта господарювання, які уповноважені здійснювати підготовку та прийняття фінансових рішень, несуть відповідальність за їх здійснення і результати фінансово-господарської діяльності, досягнення мети та реалізації завдань фінансового менеджменту.

Система організаційного забезпечення фінансового менеджменту залежить від таких чинників:

– величини суб’єкта господарювання;

– організаційно-правового типу господарювання;

– галузі;

– форми власності;

– структури управління;

– національних традицій;

– культури та етики управління;

– професійного рівня персоналу.

Щодо переліку чинників, що впливають на особливості системи організаційного забезпечення, у вітчизняній практиці зустрічаються різні їх варіанта. Щодо побудови систем організаційного забезпечення прийнято виокремлювати такі принципи:

– ієрархічний;

– функціональний;

– змішаний.

Цим принципам відповідають створювані суб’єктами господарювання системи організаційного забезпечення, що мають свої особливості та відмінності.

Із середини XX ст. у системах організаційного забезпечення фінансового менеджменту багатьох корпорацій виокремились такі підрозділи, як казначейство та бухгалтерія. Спільними завданнями обох служб було оперативне, поточне управління, фінансове регулювання, аналіз, планування та розробка фінансової стратегії, політики і тактики. Головними завданнями казначейської служби стало управління грошовими потоками, портфелем цінних паперів, фінансовими ризиками, капіталом, робота з фінансовими посередниками.

Бухгалтерія відповідає за облік, антикризове фінансове управління, звітність та здійснює управління доходами, витратами, прибутком, податками, займається бюджетуванням, контролем та внутрішнім аудитом.

Елементами системи організаційного забезпечення фінансового менеджменту е:

– структура (служби, підрозділи, виконавці);

– ієрархія, субординація, координація;

– комунікаційні зв’язки;

– централізація та децентралізація управління;

– функції, їх розмежування;

– обов’язки, права, відповідальність;

– підзвітність, підконтрольність;

– оцінка професіоналізму;

— оцінка якості та ефективності управління;

– оцінка креативності, оригінальності;

– оцінка інноваційності прийнятих рішень.

Особливістю сучасного стану розвитку та функціонування корпоративного сектору в економічних системах країн з розвинутою ринковою економікою є інтегрованість організаційного забезпечення фінансового менеджменту в органах корпоративного управління.

Система інформаційного забезпечення – система безперервного та цілеспрямованого підбору інформаційних показників, здійснення планових, звітних, аналітичних розрахунків, необхідних для підготовки, прийняття та реалізації фінансових рішень суб’єкта господарювання.

Формування та використання інформаційної бази суб’єкта господарювання значною мірою впливає як на ефективність фінансового менеджменту та управління окремими його об’єктами, так і на ефективність корпоративного управління, реалізацію місії та стратегії бізнесу.

Інформаційне забезпечення створює основу для здійснення функцій фінансового менеджменту відносно об’єкта та суб’єкта, є необхідною умовою підготовки фінансових рішень, їх оцінки та прийняття.

Система інформаційного забезпечення складається:

– із зовнішньої інформаційної бази;

– внутрішньої інформаційної бази.

Зовнішня інформаційна база формується шляхом цілеспрямованого підбору показників, зокрема:

– розвитку світового господарства;

– розвитку держави;

– розвитку регіону, території;

– галузі, виду економічної діяльності;

– діяльності, стану та перспектив розвитку конкурентів;

– стану та перспектив розвитку контрагентів;

– кон’юнктури фінансового ринку.

Внутрішня інформаційна база суб’єкта господарювання включає:

1) прогнозні, планові показники;

2) дані обліку;

3) звітність та звітні показники;

4) експертні оцінки;

Б) дані внутрішнього аудиту та контролю.

Серед необхідної для підготовки та реалізації фінансових рішень інформації виокремлюють такі види:

1) законодавча, нормативна, методична, інструктивна;

2) планово-прогнозна; 8) звітна;

4) аналітична;

5) довідкова;

6) експертні оцінки.

Особливе значення у фінансовому менеджменті має інформація, яка є результатом діяльності виконавців, служб та підрозділів фінансової служби суб’єкта господарювання. Якість прогнозних та планових показників, своєчасність, реальність, повнота оперативних та звітних даних, аналітичні розрахунки, оцінка відхилень фактичних показників від планових, прогнозних, результати внутрішнього контролю дають підстави для належного своєчасно* го реагування на зміни, зниження ризиків, уникнення загроз.

Система кадрового забезпечення – система відбору, навчання, атестації працівників фінансової служби суб’єкта господарювання.

Важливою умовою ефективного фінансового менеджменту є робота з персоналом, до якої належать комплекс робіт з відбору, анкетування, стажування майбутніх працівників та визначення вимог до їх кваліфікаційного рівня, досвіду роботи, вміння працювати в команді, людських якостей, культурного рівня та морально-етичних якостей. Важливими компонентами успіху є формування корпоративної культури, визначення правил поведінки, кодексу честі фінансового менеджера, запровадження системи безперервного навчання, підвищення кваліфікації фінансових менеджерів, використання теорій ігор, ситуаційних вправ та ін.

Фінансове забезпечення передбачає визначення обсягу фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення формування та функціонування всіх систем механізму фінансового менеджменту суб’єкта господарювання, їх використання, своєчасне реагування на зміни внутрішнього та зовнішнього середовища, оцінку якості та ефективності.

До складу механізму фінансового менеджменту належать такі методи:

– формування інформаційної бази;

– фінансове планування;

– фінансове прогнозування;

– бюджетування;

– фінансовий аналіз;

– оцінка інвестиційних проектів;

– оцінка ризиків;

– оптимізація;

– фінансове регулювання;

– амортизація, хеджування, рангування, диверсифікація.

У практиці фінансового менеджменту широко використосовуються важелі, зокрема відомий в управлінні капіталом фінансовий важіль та розрахунки його рівня, сили та ефекту, використання їхніх розрахунків для прийняття фінансових рішень. В операційному аналізі застосовується поняття операційного важеля, розраховуються його коефіцієнт та сила.

Важелями як складовими механізму фінансового менеджменту є проценти, дисконти, ліцензії, сертифікати, стандарти, дивіденди, податки.

До інструментів фінансового менеджменту належать ставки податків, та* рифи зборів, ціни, тарифи, пільги, санкції, стимули, дивіденди, фінансові по* казники та фінансові коефіцієнти.

Необхідними компонентами механізму фінансового менеджменту є технічне (ШС, мережі) та програмне забезпечення. Сучасні вимоги до роботи з персоналом, формування та використання інформаційної бази, здійснення комунікаційних зв’язків, інформаційних потоків, моделювання, прогнозування, бюджетування фінансових розрахунків можуть бути виконані лише за умови наявності сучасних технічних засобів, оргтехніки, мереж та програм продукту.

ПРАКТИКУМ

Базові терміни і поняття

Фінансовий менеджмент, фінансові рішення, об’єкти фінансового менеджменту, суб’єкти фінансового менеджменту, фінансова стратегія, фінансова політика, фінансова тактика, функції фінансового менеджменту, принципи фінансового менеджменту, механізм фінансового менеджменту, системи забезпечення фінансового менеджменту, методи, важелі та інструменти фінансового менеджменту.

Контрольні запитання і завдання

1. Яка основна мета фінансового менеджменту?

2. Охарактеризуйте основні завдання фінансового менеджменту. 8. Що таке фінансова стратегія?

4. Яке місце фінансової стратегії у загальній стратегії розвитку підприємства?

Б. Охарактеризуйте етапи розробки стратегії фінансового менеджменту.

6. Назвіть складові фінансової політики підприємства.

7. За якими параметрами здійснюється оцінка ефективності розробленої стратегії?

8. Дайте визначення фінансової тактики.

9. Назвіть тактичні цілі і завдання фінансового менеджменту.

10. У чому полягає сутність стратегічного фінансового менеджменту?

11. Розкрийте зміст основних принципів фінансового менеджменту.

12. За якими ознаками класифікуються функції фінансового менеджменту?

13. Розкрийте зміст функцій суб’єкта і об’єкта фінансового менеджменту.

14. Дайте визначення сутності фінансового менеджменту.

16. Сформулюйте визначення сутності поняття “фінансове рішення”.

16. Яка роль керівника фінансової служби підприємства у процесі підготовки, прийняття та реалізації фінансових рішень?

17. Назвіть системи забезпечення механізму фінансового менеджменту.

18. Охарактеризуйте складові формування та використання системи інформаційного забезпечення як складової механізму фінансового менеджменту.

19. Що ви розумієте під зовнішнім і внутрішнім середовищем організації та формами їх впливу на фінансові рішення?

Рекомендована література

1. Бланк ИЛ. Финансовый менеджмент: Учеб. курс. – К.: Ника-Центр, 2002. – 528 с.

2. Гончаров А. Б. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. – X.: Видав, дім “ШЖЕК”, 2003. – 240 с.

3. Данилюк М. О., Савич В1. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. – К.: Центр навч. л-ри, 2004. – 204 с.

4. Кірейцев ГХ. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. – К.: Центр навч. л-ри, 2004. – 631 с.

5. Коваленко Л. О., Ремньова Л. М. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2005. – 485 с.

6. Крамаренко Г. О., Чорна О. Є. Фінансовий менеджмент: Підручник. – К.: Центр навч. л-ри, 2006. – 520 с.

7. Салига С. Я.,Дацій Н. В., Корецький С. О. та ін. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. – К.: Центр навч. л-ри, 2006. – 274 с.

8. Фінансовий менеджмент: Підручник / Кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. – К.: КНЕУ, 2005. – 536 с

9. Шелудько В. М. Фінансовий менеджмент: Підручник. – К.: Знання, 2006. – 439 с.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси – Юрій С. І., Федосов В. М. – 15.6. Механізм фінансового менеджменту, його сутність та складові