Фінанси України та сусідніх держав – Карлін М. І. – Структура фінансових джерел для реалізації Програми розвитку регіону до 2010 р

Регіональна влада в Росії не наділена великими податковими повноваженнями, хоч і має право (у певних випадках) встановлювати власні відсоткові ставки. Так, Республіка Дагестан використовує свої права в цій сфері, крім того, на території регіону діє вільна економічна зона, що безсумнівно сприяє розвитку реального сектору економіки. Разом з тим, Дагестан належить до найбільш проблемних регіонів РФ, які потребують значної допомоги з центру.

Фінансування закупівель товарів, робіт, послуг для держав них потреб здійснюється Міністерством фінансів Республіки Дагестан регулярно на конкурсній основі, з урахуванням реального надходження до бюджету фінансових ресурсів, що, безперечно, сприяє підтримці місцевого виробництва. Проте у 2002 р. у Республіці Дагестан відбувся спад виробництва в легкій промисловості на 17 млн руб. саме внаслідок зниження обсягів розміщення державного замовлення.

У бюджеті Республіки Дагестан на 2005 р. на підтримку малого бізнесу і підприємництва було заплановано виділити кошти у розмірі 38 500 тис. руб.

У 2005 р. уряд Республіки Дагестан планував отримати кредити комерційних банків на реалізацію високоефективних і соціально значущих інвестиційних проектів з відшкодуванням відсоткових ставок. Асигнування на ці цілі мали становити 200 000 тис. руб. Концентрації фінансових ресурсів і підвищенню ефективності їх використання, безсумнівно, сприяло формування у складі республіканського бюджету Республіки Дагестан на 2004 р. бюджету розвитку в обсязі 250 000 тис. руб., за рахунок коштів, одержаних від розміщення облігаційної позики Республіки Дагестан. До бюджету розвитку було спрямовано також кошти від повернення до республіканського бюджету коштів за раніше виданими кредитами.

Структура фінансових джерел для реалізації Програми розвитку регіону до 2010 р

Прийнята влітку 2004 р. урядом Республіки Дагестан спеціальна Програма економічного і соціального розвитку Республіки Дагестан на період до 2010 р. знаменує новий етап соціально-економічних перетворень у республіці.

Програмою намічено забезпечити зростання валового регіонального продукту (ВРП) на 12-14 % на рік, зниження дотаційності республіканського бюджету до 51,2 %, приріст податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів в 2,9 раза. Механізм фінансування Програми передбачає підтримку “точок зростання” – підприємств, розвиток яких забезпечує мультиплікативний ефект у пов’язаних з ними галузях. Бюджетна підтримка надаватиметься у вигляді бюджетних кредитів за рахунок коштів бюджету розвитку і субсидування частини банківської ставки за кредитами, виданими на виконання заходів програми.

Загальна потреба у фінансових ресурсах оцінюється у розмірі 105 598,3 млн руб. Вона визначена на основі даних проектно-кошторисної документації, техніко-економічних обгрунтувань і бізнес-планів проектів, розрахунків витрат на проведення заходів. Участь федерального бюджету в інвестуванні програмних заходів передбачається в обсязі 22 344,8 млн руб., або 21,1 % її загальної вартості. Фінансування здійснюватиметься з Фонду федеральної цільової програми “Південь Росії”, а також діючих федеральних цільових програм, федеральної адресної інвестиційної програми та інших статей федерального бюджету. Для фінансування в рамках Програми економічного і соціального розвитку Республіки Дагестан на період до 2010 р. передбачені й недержавні кошти (табл. 2.4).

Таблиця 2.4. Джерела, обсяги і структура фінансування заходів Програми економічного і соціального розвитку Республіки Дагестан на період до 2010 р.

Показник

Млн руб

У % до загального обсягу фінансування

Обсяг фінансування – всього

105 598,3

100,3

У тому числі: федеральний бюджет

22 344,6

21,1

Республіканський бюджет Республіки Дагестан

14 265,2

13,6

Муніципальні бюджети

2167,8

2,0

Недержавні кошти

66 820,7

63,8

2.2.3. Реформування регіональних фінансів у Республіці Карелія

Починаючи з 2000 р. Міністерство фінансів Російської Федерації регулярно оголошує конкурс на отримання коштів Фонду реформування регіональних фінансів, сформованого в структурі федерального бюджету за рахунок коштів позики Всесвітнього банку в рамках реалізації Проекту технічного сприяння реформі бюджетної системи на регіональному рівні.

Участь в Проекті дала змогу Карелії одержати значні переваги для виконання одного з найважливіших напрямів підвищення ефективності роботи регіональних і місцевих органів влади – поліпшення якості управління регіональними фінансами. Карелія входила до складу другої групи регіонів – учасників Проекту.

Перший етап восени 2002 р. був присвячений наданню технічної підтримки республіці за окремими напрямами реформування й оцінці потреб у технічній підтримці для реалізації другого етапу реформування.

На другому етапі було реалізовано проекти технічної допомоги в галузі підвищення ефективності бюджетних витрат і вдосконалення системи управління державним боргом. Було проведено аналіз поточної ситуації у сфері витрачання бюджетних коштів у відібраних для проекту головних розпорядниках коштів бюджету. Було розроблено методику оцінки ефективності та результативності бюджетних витрат, запропоновано Концепцію підвищення ефективності бюджетних витрат і Типову програму підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів.

Усі бюджетні установи республіки, державні та муніципальні, унітарні підприємства провели детальну (в розрізі всіх економічних статей і всіх кредиторів) інвентаризацію кредиторської заборгованості, поділили її на санкціоновану і несанкціоновану, визначили передбачувані терміни і джерела її погашення.

Ще одним новим інструментом для ухвалення ефективних управлінських рішень, особливо у сфері управління власністю, є єдиний баланс активів і пасивів. У республіці складання такого балансу передбачається законом Республіки Карелія. Баланс, що є грошовою оцінкою активів і пасивів республіки, був складений вперше на 1 січня 2004 р. і включав кредиторську та дебіторську заборгованість бюджетних установ і державних підприємств.

Були розроблені методики оцінки ефективності витрат для двох пілотних органів виконавчої влади (Міністерство освіти Республіки Карелія і Державний комітет з лісового і гірничопромислового комплексу Республіки Карелія).

Методика максимально формалізована, в її основі лежить система індикаторів, кожний з яких відображає кількісну характеристику якості діяльності державних органів щодо надання бюджетних послуг. Всі індикатори об’єднані в чотири тематичні блоки:

– фінансово-економічні;

– виробничі;

– використання кадрового потенціалу;

– суспільно-громадські.

Нині у зв’язку з бюджетною реформою, що проводиться в Російській Федерації, в Карелії розпочата робота з впровадження методів бюджетного планування, орієнтованого на результат. Розробки у галузі оцінки ефективності витрачання коштів бюджету вбудовуються в систему складання та оцінки Доповідей про результати і основні напрями діяльності головних розпорядників коштів бюджету.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Фінанси України та сусідніх держав – Карлін М. І. – Структура фінансових джерел для реалізації Програми розвитку регіону до 2010 р