Фінанси України та сусідніх держав – Карлін М. І. – 2.9. Фінансування соціальної сфери

Одним з основних джерел фінансування соціальної сфери в Російській Федерації є бюджет, з якого фінансуються некомерційні організації.

Фінансування організацій соціальної сфери здійснюється у формі бюджетних асигнувань або бюджетних дотацій.

Бюджетні асигнування – це суми грошових коштів, що виділяються з бюджету відповідного рівня для забезпечення витрат організацій на певні цілі. Бюджетні асигнування забезпечують функціонування організацій, послуги яких надаються населенню переважно безплатно.

Бюджетні дотації це суми грошових коштів, які виділяються з бюджету державним організаціям соціальної сфери, що надають платні послуги населенню за дотаційними цінами.

Заклади соціальної сфери, що не мають власних доходів, перебувають на кошторисному фінансуванні, тому вони отримали назву бюджетних організацій. Кошторис бюджетного закладу – це плановий документ, на основі якого здійснюється його фінансування з бюджету відповідного рівня.

Визначення необхідних витрат на утримання бюджетних закладів, які знаходяться на кошторисному фінансуванні, здійснюється двома способами: традиційним нормативним і нетрадиційним: зворотного обліку, інфляційних очікувань, прогнозованого недофінансування тощо.

Нормативний спосіб розрахунку потреб у фінансових ресурсах передбачає використання нормативів: для народної освіти – вартість освіти одного учня за рік, для охорони здоров’я – вартість охорони здоров’я на одного громадянина за рік тощо.

При розподілі отриманих суб’єктом господарювання коштів насамперед треба виділяти ті статті витрат, за якими нормативна потреба в коштах повинна бути задоволена повністю. Бюджетні кошти за статтями “Фонд оплати праці” і “Нарахування на заробітну плату” зберегли цільове призначення. Будь-яке маневрування коштами сьогодні можливе за розділами “Матеріальні і прирівняні до них витрати” (крім витрат на оплату комунальних послуг), “Відрядження і службові поїздки”, “Придбання обладнання та інвентарю”, “Капітальний ремонт”, “Інші витрати”. У цілому витрати на ці статті становлять до 50 % загального обсягу бюджетного фінансування закладу, тому реалізація будь-яких стратегічних планів розвитку соціальної сфери в сьогоднішніх умовах можлива тільки за рахунок отримання додаткових бюджетних і позабюджетних коштів.

У сучасній Росії методи прямого директивного управління з боку державних та муніципальних органів поступилися непрямому регулюванню фінансових ресурсів соціальних закладів, тому дуже важливим є впровадження нормативних методів планування витрат організацій соціальної сфери в частиш фінансування з бюджету.

2.10. Позабюджетні і цільові фонди
2.10.1. Федеральні соціальні позабюджетні фонди

До федеральних соціальних позабюджетних фондів належать Фонд обов’язкового медичного страхування, Фонд зайнятості РФ, Фонд державного соціального страхування, Пенсійний фонд.

Фонд обов’язкового медичного страхування створений у Росії на всіх рівнях територіального управління. Джерелами коштів фонду є кошти бюджетів відповідних територій, відрахування організацій, власні кошти громадян, кредити, благодійні внески, доходи від цінних паперів тощо. Кошти цього фонду використовуються на оплату медичної допомоги, на розвиток матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я; на субсидування недостатньо розвинених регіонів з метою зрівняння умов надання медичної допомоги населенню, на фінансування наукових досліджень у сфері охорони здоров’я, на фінансове забезпечення професійної підготовки медичних працівників тощо.

Фонд зайнятості створено для організації та утримання бірж праці, матеріальної підтримки безробітних, забезпечення професійного навчання та перепідготовки кадрів. Джерелами його утворення є обов’язкові відрахування працедавців від фонду оплати праці, добровільні внески юридичних та фізичних осіб, кошти бюджетів відповідних рівнів тощо.

Фонд державного соціального страхування – це централізований фонд грошових коштів загальнодержавного значення. Він утворився за рахунок страхових внесків господарських суб’єктів, бюджетних коштів, доходів, отриманих внаслідок реалізації путівок у санаторії і будинки відпочинку, інших джерел. Кошти фонду використовуються на виплату допомог з тимчасової втрати працездатності, у зв’язку з вагітністю і пологами, на допомогу при народженні дитини, на допомогу на поховання, на фінансування утримання інтернатів для старих осіб та інвалідів, санаторно-курортне обслуговування громадян та їх дітей, навчання та перенавчання дітей-інвалідів з наступним їх працевлаштуванням.

Пенсійний фонд РФ використовується для виплати пенсій і окремих допомог. Джерелами формування коштів пенсійного фонду є страхові внески суб’єктів господарювання, страхові внески громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, обов’язкові страхові внески громадян, кошти з державного бюджету, передбачені для виплат державних допомог та допомог військовослужбовцям та прирівняним до них за пенсійним забезпеченням громадянам, кошти, що відшкодовуються Пенсійному фонду Державним фондом зайнятості населення у зв’язку з призначенням дострокових пенсій безробітним, добровільні внески громадян та господарських суб’єктів, доходи від комерційних операцій Пенсійного фонду.

Кошти Пенсійного фонду Росії використовуються на такі цілі:

1) виплата державних пенсій відповідно до чинного законодавства: трудових за віком, за інвалідністю, у випадку втрати годувальника, за вислугу років;

2) виплата допомог з догляду за дитиною у віці більше 1,5 року;

3) надання матеріальної допомоги людям старшого віку і непрацездатним громадянам;

4) підвищення пенсій у зв’язку із підвищенням індексів вартості життя і зростанням заробітної плати;

5) участь на договірній основі у фінансуванні загальнодержавних і регіональних програм з соціальної підтримки пенсіонерів, інвалідів, дітей;

6) фінансування поточної діяльності фонду, розвиток його матеріально-технічної бази тощо.

Функціонування системи позабюджетних фондів сприяє міжрегіональному перерозподілу ресурсів, хоча цей перерозподіл має певні проблеми. Тому необхідна суттєва децентралізація коштів вказаних фондів, а не консолідація коштів позабюджетних фондів у федеральному бюджеті. Хоча деякі вчені відстоюють протилежні погляди, оскільки досить часто кошти цих фондів використовуються нераціонально.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси України та сусідніх держав – Карлін М. І. – 2.9. Фінансування соціальної сфери