Фінанси України та сусідніх держав – Карлін М. І. – 2.1.3. Бюджетний процес

Федеральний бюджет Російської Федерації належить до першого рівня бюджетної системи РФ. Федеральний бюджет – основний фінансовий план держави, що затверджується Федеральними зборами у вигляді федерального закону. Саме федеральний бюджет є основним знаряддям перерозподілу національного доходу і ВВП, через нього мобілізуються фінансові ресурси, необхідні для регулювання економічного розвитку країни і реалізації соціальної політики на території всієї Росії. Під час складання проекту бюджету враховуються дані про прогнозовані розміри доходів бюджету і необхідних державних витрат, а також бюджет будується з урахуванням необхідності здійснення вибраної економічної політики. Розробка і виконання бюджетів будь-якого рівня є надзвичайно складною процедурою, яка охоплює його складання, розгляд, затвердження, власне виконання, а також контроль за виконанням, що одержало назву бюджетного процесу. Бюджетний процес регулюється Законом РФ “Про основи бюджетного устрою і бюджетного процесу в РФ”, іншими законами РФ, законами республік у складі РФ, рішеннями державних представницьких органів влади суб’єктів Федерації, Правилами про порядок складання і виконання бюджету, що видаються Міністерством фінансів РФ на основі бюджетного законодавства. Бюджетний процес – не просто складний, а і надзвичайно тривалий процес. Його складання і розгляд тривають більше року, рік (з 1 січня по 31 грудня) продовжується його виконання, близько півроку триває складання звіту про виконання бюджету і його затвердження. Для завершення виконання бюджету крім бюджетного періоду (фінансового року) надається також і пільговий період, що становить один місяць, протягом якого закінчуються операції за зобов’язаннями, взятими в рамках виконання бюджету. Чинною конституцією визначено коло органів державної влади, що беруть участь у розробці і затвердженні бюджету, а також у контролі за його виконанням. Першим етапом бюджетного процесу є його складання виконавчими органами влади. Складанню бюджету передує розробка планів – прогнозів розвитку територій і цільових програм, на основі яких створюється зведений фінансовий баланс (ЗФБ) держави по території Росії. У грошовій формі він виражає соціально-економічний розвиток країни, дає змогу повніше аналізувати рух вартості суспільного продукту і національного доходу, враховувати обсяг і напрями використання фінансових ресурсів.

Зведений фінансовий баланс виражає фінансову програму в загальному вигляді, завдання бюджету – її конкретний, розгорнений виклад. Зведений фінансовий баланс допомагає органам виконавчої влади визначати доходи бюджету і постатейно розробляти його витрати. Безпосередню роботу зі складання проектів бюджетів проводять Міністерство фінансів РФ, а також податкові і митні органи. При цьому використовуються різні методи: метод економічного аналізу, що дає змогу на основі аналізу виконання бюджету за минулий рік встановити причини відхилень і відповідно відкоригувати проектований бюджет; нормативний метод, що визначає норми всіх статей витрат у загальній сумі бюджету; екстраполяційний метод, що визначає бюджетні показники на основі їх динаміки за попередні роки. Одержані дані повідомляють вищестоящі органи виконавчої влади безпосередньо нижчестоящим або виконавчим органам влади у встановлені терміни, що забезпечує затвердження бюджету до початку фінансового року.

Складений і узгоджений проект федерального бюджету РФ уряд до 1 вересня вносить на розгляд у Державну думу РФ. Разом з ним формується низка документів, що відображають прогнози соціально-економічного розвитку країни на майбутній період, напрями бюджетної і податкової політики, федеральні цільові програми та ін. Одночасно в Державну думу вносяться проекти федеральних законів про бюджети державних позабюджетних фондів. Наступна стадія бюджетного процесу – його розгляд і затвердження в законодавчих органах: Федеральних зборах (парламенті) РФ, представницьких органах суб’єктів Федерації і органах місцевого самоврядування. Проект федерального бюджету і супутні документи направляються в Комітет з бюджету, податків, банків і фінансів Державної думи для ухвалення бюджету до розгляду Державною думою. Всі матеріали передаються президенту РФ, Раді Федерації, комітетам Думи і в Рахункову палату. Одержавши висновки від комітетів, Державна дума починає розгляд бюджету в декількох читаннях.

Прийнятий Державною думою бюджет за Конституцією протягом п’яти днів передається на розгляд Ради Федерації. У разі його відхилення Федеральними зборами бюджет передається в Державну думу для повторного голосування і вважається прийнятим, якщо при повторному голосуванні за нього проголосувало не менше 2/а від загальної кількості депутатів (ст. 105 Конституції РФ). Прийнятий федеральний закон про бюджет протягом п’яти днів направляється президенту РФ для підписання. Після цього починається безпосереднє виконання бюджету, організовуване Кабінетом міністрів РФ за погодженням з нижчестоящим и виконавчими органами. Найважливіше завдання виконання бюджету – забезпечення повного і своєчасного надходження податків та інших платежів і доходів у цілому та за кожним джерелом, а також фінансування заходів у межах затверджених у бюджеті сум і протягом того фінансового року, на який затверджений бюджет. Безпосередню роботу з виконання федерального бюджету РФ проводить Міністерство фінансів РФ, його підрозділи і органи, а також Державна податкова служба РФ і Державний митний комітет РФ та їх органи на місцях. Уряд РФ щомісячно надає в Державну думу інформацію про хід виконання поточного федерального бюджету, консолідованого бюджету РФ і бюджетів державних позабюджетних фондів.

Складання і виконання бюджету базуються на бюджетній класифікації, в якій виокремлюються цільові напрями державної діяльності відповідно до основних функцій держави.

Єдина бюджетна класифікація є групуванням доходів і витрат бюджетів всіх рівнів з присвоєнням об’єктам класифікації групувальних кодів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Фінанси України та сусідніх держав – Карлін М. І. – 2.1.3. Бюджетний процес