Фінанси України та сусідніх держав – Карлін М. І. – 1.8. Пенсійний фонд України

Пенсійний фонд України є центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління фінансами пенсійного забезпечення, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Це самостійна фінансово-кредитна установа, кошти якої не включаються до складу державного бюджету.

Кошторис Пенсійного фонду України формується за рахунок джерел, поданих у табл. 1.8. Зокрема, це:

1) обов’язкові страхові внески підприємств, установ, організацій та фізичних осіб;

2) кошти державного і місцевих бюджетів;

3) кошти, що надходять за регресними вимогами;

4) добровільні внески юридичних осіб і громадян;

5) фінансові санкції, передбачені за порушення порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування;

6) банківські кредити та інші надходження.

Розміри внесків у Пенсійний фонд затверджуються законодавчими актами Верховної Ради.

Законом України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” зі змінами станом на 1 січня 2002 р. були встановлені такі тарифи страхових внесків у Пенсійний фонд (їх було дещо змінено в наступні роки):

А) для суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних і фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників), бюджетних, громадських установ та їхніх філій, відділень – у розмірі 32 % фактичних витрат на оплату праці працівників;

Таблиця 1.8. Джерела надходжень до Пенсійного фонду Українку 2003р.

З/п

Джерела надходжень

Сума, тис. грн

1

Залишок коштів на початок року

1622 300

2

Власні доходи

22 876,8

3

Кошти Державного бюджету України

1 937 200

4

Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

87,6

5

Кошти Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

175 269

6

Усього надходжень з усіх джерел фінансування

25 082 323

Б) для підприємців – фізичних осіб, які не використовують працю найманих працівників, а також адвокатів, приватних нотаріусів – в розмірі 32 % доходу (прибутку);

В) для фізичних осіб, які працюють на умовах трудового договору та виконують роботи згідно з цивільно-правовими договорами – в розмірі 1 % сукупного оподатковуваного доходу, якщо він не перевищує 150 грн і 2 % – в разі перевищення ним 150 грн;

Г) для підприємств, установ і організацій, де працюють інваліди – в розмірі 4 % фактичних витрат на оплату праці інвалідів і 32 % – інших працівників таких підприємств;

Д) для підприємств всеукраїнських громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50 % загальної кількості працюючих – в розмірі 4 % фактичних витрат на оплату праці всіх працівників цих підприємств.

Кошти Пенсійного фонду використовуються: – на виплату пенсій за віком, за вислугу років, за інвалідністю, в разі втрати годувальника, соціальних та інших пенсій,

Встановлених законодавством України про пенсійне забезпечення;

– виплату допомоги малозабезпеченим пенсіонерам;

– підвищення пенсій у зв’язку зі зміною індексу споживчих цін і зростанням заробітної плати;

– фінансування допомог і пенсій військовослужбовцям та їх

Сім’ям;

– виплату пенсій особам, які працювали в органах державної служби;

– пенсійне забезпечення осіб, які не мають трудового стажу для призначення пенсій;

– відшкодування на виплату надбавок та підвищень до пенсій за різними пенсійними програмами;

– компенсацію різниці у пенсійному забезпеченні науковим працівникам;

– виплату пенсій і допомоги за рахунок коштів інших цільових державних фондів;

– фінансове забезпечення поточної діяльності Пенсійного фонду України та його органів, розвиток його матеріально-технічної бази;

– формування та функціонування системи персоніфікованого обліку відомостей у системі обов’язкового державного пенсійного страхування.

Керівництво діяльністю Пенсійного фонду України здійснює правління Пенсійного фонду України, чисельність і персональний склад якого затверджуються Кабінетом Міністрів України. Голова правління і його заступники призначаються та звільняються з посади Президентом України у встановленому порядку.

Серед надходжень у дохідну частину бюджету Пенсійного фонду переважну частину (в середньому до 70 %) становлять обов’язкові внески підприємств, установ і організацій. Вагоме місце серед дохідних джерел Фонду поки що займають надходження коштів Державного бюджету України.

У видатковій частині бюджету Пенсійного фонду на виплату пенсій населенню припадає 98,2 % (з доставкою і пересиланням пенсій). Щороку зростає частка коштів Фонду на виплату пенсій згідно із Законом України “Про пенсійне забезпечення” (табл. 1.9).

Таблиця 1.9. Статті видатків Пенсійного фонду України за рахунок збору на обов’язкове пенсійне страхування у 2003 р.

З/п

Статті видатків

Сума, тис. грн

1

На виплату пенсій згідно з Законом України “Про пенсійне забезпечення”

19 006 301

2

На виплату допомоги малозабезпеченим пенсіонерам

548 130

3

Витрати на поховання

144 882

4

На утримання ПФУ та на виконання функцій призначення пенсій

388 000

Б

На доставку пенсій та допомоги

157 587

6

Інші видатки

1 192 112

7

На виплату пенсій у наступному періоді

1 623 290

8

Разом

23 059 301

Персоніфікований облік у системі державного пенсійного страхування дасть змогу забезпечити додатковий контроль за правильністю відрахування внесків підприємствами і достовірністю свідчень, що надходять у Пенсійний фонд і від яких залежить розмір нарахованої трудової пенсії.

Водночас комплекс проведених заходів у системі фінансування Пенсійного фонду України недостатній, і ситуація в цій сфері залишається напруженою.

За ринкових умов Пенсійний фонд як головний суб’єкт солідарної пенсійної системи неспроможний забезпечити громадянам адекватного заміщення пенсією заробітку, втраченого ними в зв’язку зі старістю, та запобігати бідності серед людей похилого віку.

Періодичне списання заборгованості перед Пенсійним фондом підриває його фінансову базу і сприяє ухиленню роботодавців від сплати страхових внесків. Разом з тим ослабленню фінансування Пенсійного фонду сприяє також поширення пільг у сплаті пенсійних внесків.

Значний вплив на доходи Пенсійного фонду мають демографічні фактори (вік виходу на пенсію, рівень смертності у вікових групах тощо). На сьогодні пенсійний вік в Україні є одним із найнижчих у світі.

Існування ефективної системи фінансування пенсійного забезпечення, яка б вирішувала більшість наведених вище проблем, можливе за умови створення поряд із солідарною пенсійною системою у формі Пенсійного фонду України обов’язкової накопичувальної і добровільної накопичувальної систем, основу яких становитимуть Накопичувальний пенсійний фонд та недержавні пенсійні фонди.

Розробка і впровадження у практику нових підходів до управління Пенсійним фондом та його ресурсами є однією з головних умов підвищення життєвого рівня значної частини населення країни та розв’язання багатьох соціально-економічних проблем.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси України та сусідніх держав – Карлін М. І. – 1.8. Пенсійний фонд України