Фінанси України та сусідніх держав – Карлін М. І. – 1.6.1. Місцеві бюджети та їх роль у бюджетній системі

1.6.1. Місцеві бюджети та їх роль у бюджетній системі

Місцеві бюджети включають бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах та бюджети місцевого самоврядування.

Бюджети місцевого самоврядування – це бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань.

Місцеві бюджети – це фонди фінансових ресурсів, призначені для реалізації завдань і функцій, які покладаються на органи самоврядування.

Роль місцевих бюджетів певною мірою визначається величиною валового внутрішнього продукту, що перерозподіляється через них. У1992 р. через видатки місцевих бюджетів перерозподілялося 14,5% ВВП, у 1993 р. – 15, у 1994 р. – 15,9, у 1995 р. – 17,5, у 1996 р. – 14,4, у 1997 р. – 14,8, у 1998 р. – 14,0, у 1999 р. – 9,9,2000 р. – 10, у 2001 р. – 10,6, у 2002 р. – 11,2% ВВП.

До доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються під час визначення обсягів міжбюджетних трансфертів, належать такі податки і збори (обов’язкові платежі):

– податок на доходи фізичних осіб (прибутковий податок із громадян до 2004 р.) у частині, визначеній Бюджетним кодексом;

– державне мито в частині, що належить відповідним бюджетам;

– плата за ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами відповідних рад;

– плата за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності, що справляється виконавчими органами відповідних рад;

– плата за торговий патент на здійснення деяких видів підприємницької діяльності (за винятком плати за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів – автозаправними станціями, заправними пунктами), що справляється виконавчими органами відповідних рад;

– надходження адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами відповідних рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями;

– єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва у частині, що належить відповідним бюджетам.

Зазначені податки і збори (обов’язкові платежі) утворюють кошик доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування і враховуються під час визначення обсягів міжбюджетних трансфертів.

До доходів бюджетів міст Києва і Севастополя зараховується 100 % загального обсягу податку з доходів фізичних осіб, що справляється на території цих міст.

До доходів бюджетів міст республіканського (в Автономній Республіці Крим) та обласного значення зараховується 75 % від загального обсягу податку з доходів фізичних осіб, що справляється на території цих міст.

До доходів бюджетів міст районного значення, сіл, селищ чи їх об’єднань зараховується 25 % від загального обсягу податку з доходів фізичних осіб, що справляється на цій території.

Для забезпечення реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм територіальних громад доходи бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, які враховуються під час визначення обсягів міжбюджетних трансфертів, формуються за рахунок:

– 25 % податку з доходів фізичних осіб, що справляється на відповідній території;

– 25 % плати за землю, що справляється на території Автономної Республіки Крим і відповідної області;

– плати за ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності та сертифікатів, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим та обласними державними адміністраціями.

Для забезпечення реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм територіальних громад доходи районних бюджетів, які враховуються під час визначення обсягів міжбюджетних трансфертів, формуються за рахунок:

– 50 % податку з доходів фізичних осіб, що справляється на території сіл, селищ, міст районного значення та їх об’єднань;

– 15 % плати за землю, що сплачується на території сіл, селищ, міст районного значення та їх об’єднань;

– плати за ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності та сертифікатів, що видаються районними державними адміністраціями;

– плати за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності, що справляється районними державними адміністраціями;

– надходжень адміністративних штрафів, що накладаються районними державними адміністраціями або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями.

До доходів місцевих бюджетів, що не враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, належать:

– місцеві податки і збори, що зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування;

– 100 % плати за землю – для бюджетів міст Києва та Севастополя; 75 % плати за землю – для бюджетів міст республіканського значення Автономної Республіки Крим і міст обласного значення; 60 % плати за землю – для бюджетів сіл, селищ, міст районного значення та їх об’єднань;

– податок із власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів у частині, що зараховується до відповідного бюджету;

– надходження сум відсотків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами;

– податок на промисел, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;

– надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади;

– плата за забруднення навколишнього природного середовища у частині, що зараховується до відповідного бюджету;

– кошти від відчуження майна, яке перебуває у комунальній власності, в тому числі від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебуває у комунальній власності;

– фіксований сільськогосподарський податок у частині, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;

– плата за оренду майнових комплексів, що перебувають у комунальній власності;

– надходження від місцевих грошово-речових лотерей;

– плата за гарантії, надані з дотриманням умов, визначених Бюджетним кодексом;

– гранти та дарунки у вартісному обчисленні;

– власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів відповідного бюджету;

– податок на прибуток підприємств комунальної власності;

– платежі за спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення;

– інші надходження, передбачені законом.

Видатки місцевих бюджетів безпосередньо пов’язані з інтересами широких верств населення й суттєво впливають на загальні соціальні процеси в державі, насамперед на рівень добробуту населення, освіченості, забезпеченості медичними послугами, а також послугами в галузі культури, спорту, соціальної захищеності на випадок непередбачуваних обставин.

Бюджетним кодексом передбачено критерії розмежування видів видатків між місцевими бюджетами.

Розмежування видів видатків між місцевими бюджетами здійснюється на основі принципу субсидіарності з урахуванням критеріїв повноти надання послуги та наближення її до безпосереднього споживача. Відповідно до цих критеріїв видатки поділяють на такі групи.

Перша група – видатки на фінансування бюджетних установ і заходів, які забезпечують необхідне першочергове надання соціальних послуг, гарантованих державою, і які розташовані найближче до споживачів.

Друга група – видатки на фінансування бюджетних установ і заходів, які забезпечують надання основних соціальних послуг, гарантованих державою для всіх громадян України.

Третя група – видатки на фінансування бюджетних установ і заходів, які забезпечують гарантовані державою соціальні послуги для окремих категорій громадян, або фінансування програм, потреба в яких є в усіх регіонах України.

Видатки першої групи здійснюються з бюджетів сіл, селищ, міст та їх об’єднань. Видатки другої групи здійснюються з бюджетів міст республіканського значення Автономної Республіки Крим і міст обласного значення, а також районних бюджетів. Видатки третьої групи здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів.

Територіальні громади сіл, селищі міст можуть об’єднувати на договірних засадах кошти відповідних бюджетів для виконання власних повноважень.

Міські (міст республіканського Автономної Республіки Крим і міст обласного значення) й районні ради можуть передати видатки на виконання всіх або частини власних повноважень Верховній Раді Автономної Республіки Крим чи обласній раді з передачею відповідних коштів до бюджету у вигляді міжбюджетного трансферту.

Сільські, селищні та міські (міст районного значення) ради можуть передавати видатки на виконання всіх або частини власних повноважень районній раді чи раді іншої територіальної громади з передачею коштів до відповідного бюджету у вигляді міжбюджетного трансферту.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Фінанси України та сусідніх держав – Карлін М. І. – 1.6.1. Місцеві бюджети та їх роль у бюджетній системі