Фінанси України та сусідніх держав – Карлін М. І. – 1.4.4. Фінансування бюджетних наукових установ

Фінансування виконання наукових і науково-технічних робіт здійснюється за рахунок як бюджетних, так і позабюджетних коштів. Сучасною тенденцією фінансування науки в Україні є те, що в ньому переважають позабюджетні джерела, частка яких наприкінці 90-х років XX ст. зросла майже до 70 %. Частка фінансування науки за рахунок коштів державного бюджету (відносно ВВП) має становити не менше 1,7 %, а реально вона не перевищує 0,4 %, що веде до деградації української науки, масового виїзду наших учених за кордон, старіння наукових кадрів.

Науково-дослідні організації (НДО), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, як і всі інші бюджетні організації, використовують кошторисне фінансування. Фонд заробітної плати (код 1111) розраховують на основі структури штату, типових штатів для відповідної категорії наукових установ та діючої схеми посадових окладів. Дуже важливим кодом витрат для НДО є код 1170 – дослідження і розробки, державні програми. Витрати, пов’язані з виконанням науково-дослідних робіт, створенням дослідних зразків приладів та машин, механізмів, придбанням предметів та обладнання, матеріалів для наукових цілей плануються на основі середніх витрат, які склалися за минулі 2-3 роки. За іншими кодами видатків кошторису витрати планують у тому самому порядку, що й в інших бюджетних установах.

Обсяги коштів на фінансування державних наукових і науково-технічних програм за пріоритетними напрямами науки та техніки затверджуються в Законі України про державний бюджет на кожний рік. Крім того, обсяги фінансування таких програм визначаються в Законі про Державний бюджет України за кожним пріоритетним напрямом розвитку науки і техніки. Але проблемою залишається неповне фінансування названих програм.

Держава встановила низку податкових пільг для суб’єктів науково технічної діяльності, зокрема пільговий порядок оподаткування інноваційної діяльності інноваційних центрів, унесених до державного реєстру; звільнення від оподаткування податком на прибуток доходів, отриманих державними навчально-виховними закладами, науковими установами і організаціями, що утримуються за бюджетні кошти, якщо ці доходи отримані у вигляді коштів або майна, яке надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань тощо.

1.4.5. Фінансування закладів культури і мистецтва

Фінансування організацій та установ культури і мистецтва, як і інших соціокультурних закладів, здійснюється за рахунок бюджетів різного рівня та за позабюджетні кошти.

Витрати на оплату праці (код 1111) плануються на основі типових штатів, установлених для кожного виду установ залежно від обсягу їхньої діяльності. Наприклад, по бібліотеках фонд оплати праці розраховується з урахуванням ставок зарплати бібліотекарів та розміру книжкового фонду. У свою чергу, ставки заробітної плати бібліотекарів залежать від рівня освіти, а працівників інших культурно-освітніх установ – від групи установи. Певні видатки плануються закладами культури і мистецтв за кодом 2110 – придбання обладнання і предметів довгострокового користування. Серед них – видатки на придбання канцелярських меблів, спеціальних меблів для закладів культури і мистецтв; видатки на поповнення музейних фондів, книг та періодичних видань для бібліотечних фондів.

Планування інших витрат у закладах культури і мистецтва здійснюється в тому самому порядку, що і в інших бюджетних установах.

Окремим закладам, що перебувають на госпрозрахунку, планується надання з бюджету дотацій (національні театри, філармонії, музичні колективи і ансамблі).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси України та сусідніх держав – Карлін М. І. – 1.4.4. Фінансування бюджетних наукових установ