Фінанси України та сусідніх держав – Карлін М. І. – 1.4.3. Фінансування освіти

Основними мережевими показниками, які враховуються під час визначення витрат на утримання установ охорони здоров’я, є такі: кількість лікарняних ліжок, кількість лікарських посад, кількість лікарських відвідувань (поліклінік), кількість ліжко-днів (приклади розрахунків для закладів охорони здоров’я наведено у додатках 1-12).

Кількість лікарняних ліжок розраховують згідно з прогнозом економічного і соціального розвитку з урахуванням демографічних, соціально-економічних, культурно-побутових та інших умов розвитку певного регіону. Відповідно до кількості ліжок у лікарні визначають штати лікарів, середнього і молодшого медичного персоналу.

Кількість лікарських відвідувань – це показник, що використовується для визначення витрат на придбання медикаментів і перев’язувальних засобів (код 1132) при амбулаторному обслуговуванні населення.

Кількість лікарських відвідувань у поліклініці визначають на основі кількості середньорічних лікарських посад, кількості годин роботи лікаря цієї спеціальності на день (наприклад, 6 год. 30 хв. для дільничного терапевта), норми прийому хворих за годину та кількості робочих днів на рік. Так, норма прийому дільничного терапевта дорівнює 22 особи за день (15 осіб за 3 год. роботи в поліклініці та 7 осіб за 3,5 год при наданні допомоги вдома).

Оплата праці медичних працівників (код 1111) здійснюється за фактично відпрацьований час, відповідно до посадового окладу з урахуванням доплат, надбавок та інших підвищень, передбачених українським законодавством. Схемні посадові оклади лікарів-хірургів усіх спеціалізацій, лікарів-анестезіологів та лікарів-ендоскопістів підвищуються у разі здійснення оперативних втручань від 15 до 40 % (див. додаток 5). Крім того, медпрацівникам передбачені такі види доплат: за роботу в нічний час (до 35 % годинної тарифної ставки за кожну годину роботи в нічний час – див. додаток 4); за суміщення професій і посад (до 50 % посадового окладу відсутнього працівника – див. додатки 3,6) та ін. Працівники медичних закладів можуть преміюватися за досягнення кращих результатів у роботі за встановленими показниками. Приклад розрахунку фонду заробітної плати по медичному закладу подано у додатку 1.

У плануванні витрат за кодами кошторису медичних установ важливе місце посідають норми і нормативи (норми витрат на харчування, на медикаменти тощо). Разом із тим обсяг цих норм і нормативів залежить від наявних бюджетних коштів. Відповідно лімітування видатків розпорядниками коштів (за допомогою лімітної довідки) може призводити до скорочення видатків, які вже були розраховані. Як правило, нестачу коштів покривають самі хворі або їх рідні, хоч це й суперечить Конституції України. Тому необхідно запровадити страхову медицину. Приклади розрахунків за деякими кодами витрат медичної установи наведено у додатку 2 (на прикладі обласного дитячого територіального об’єднання).

1.4.3. Фінансування освіти

Видатки на освіту здійснюються за такими групами закладів: дошкільна освіта, загальна середня освіта, позашкільна освіта, професійно-технічна освіта, вища освіта, післядипломна освіта. В Україні спостерігається тенденція до зниження видатків на освіту за рахунок бюджету за зростання позабюджетних витрат на отримання освітянських послуг.

До додаткових джерел фінансування освіти належать такі види коштів: плата за надання додаткових освітніх послуг; кошти, одержані за науково-дослідні роботи; доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень; дотації місцевих органів влади; спонсорська допомога тощо.

До системи дошкільної освіти в Україні передусім належать дошкільні навчальні заклади незалежно від підпорядкування, типів і форм власності. Відповідно до потреб громадян в Україні створюються такі основні види дошкільних навчальних закладів:

– для дітей віком від двох місяців до трьох років (ясла);

– для дітей віком від двох місяців до шести (семи) років (ясла-садок);

– для дітей віком від трьох до шести (семи) років (дитячий садок).

Штатні розписи державних та комунальних дошкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування і типу встановлює відповідний орган управління освітою на основі Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів.

Педагогічне навантаження педагогічного працівника дошкільного навчального закладу на тиждень становить (год.):

– вихователя групи загального типу – 30;

– вихователя групи компенсуючого типу – 25;

– соціального педагога – 40;

– практичного психолога – 40;

– музичного керівника – 24;

– вихователя-методиста – 36.

Оплата праці педагогічних працівників, спеціалістів, обслуговуючого персоналу та інших працівників дошкільних навчальних закладів (код 1110) здійснюється згідно з Кодексом законів про працю України та іншими нормативно-правовими актами.

Утримання та розвиток матеріальної бази дошкільних навчальних закладів у межах Типового переліку обов’язкового об ладнання фінансуються за рахунок коштів засновників.

Вихідною основою для визначення розміру витрат за основними кодами кошторису школи є кількість учнів і класів. Оскільки бюджетний рік не збігається з навчальним, середньорічні показники кількості учнів і класів розраховують за такою формулою (вона використовується для підрахунку контингенту в усіх видах освітніх закладів):

Фінанси України та сусідніх держав   Карлін М. І.   1.4.3. Фінансування освіти

Де К – середня кількість учнів (класів);

К. – кількість учнів (класів) на початок календарного року;

К2 – кількість учнів (класів) на початок навчального року (на 1 вересня).

Кількість учнів на 1 січня планового року приймається на рівні контингенту на 1 вересня поточного року. Водночас кількість учнів на 1 вересня планового року визначається на основі плану прийому. Граничне наповнення для І-IX класів становить 30, а для X-XI класів – 35 осіб. Кількість обов’язкових годин навчання учнів на тиждень становить: для І-IV класів – 24 год, для V-IX – 36 год, а для X-XI – 32 год. Норма навчального навантаження учителя на тиждень становить для І-IV класів – 20 год, для V-XI – 18 год.

Кількість педагогічних ставок за цією групою класів (К) у середніх школах визначається за формулою:

Фінанси України та сусідніх держав   Карлін М. І.   1.4.3. Фінансування освіти

Де Кт – загальна кількість годин навчальних занять за тиждень за планом;

Нг – норма навчального навантаження вчителя на тиждень. Відповідно, місячна заробітна плата вчителя за навчальні години (О^ розраховується за формулою

Фінанси України та сусідніх держав   Карлін М. І.   1.4.3. Фінансування освіти

Де С – встановлена тарифна ставка з урахуванням підвищень;

Кг – фактичне число годин роботи вчителя на тиждень;

Н – норма навчального навантаження вчителя на тиждень.

Конкретну величину заробітної плати вчителя розраховують на основі ставки заробітної плати і фактичного обсягу педагогічної роботи, доплат і надбавок.

Фонд заробітної плати адміністративно-господарського і навчально-допоміжного персоналу розраховують відповідно до типових штатів та посадових окладів.

До вищих навчальних закладів (ВНЗ) в Україні належать заклади освітні-II рівня акредитації (коледжі, технікуми, училища), а також заклади освіти III-IV рівнів акредитації (університети, академії, інститути). Джерелами фінансування ВНЗ згідно з Законом України “Про вищу освіту” є кошти державного та місцевого бюджетів, галузевих міністерств, відомств, організацій, кошти фізичних та юридичних осіб. Аналіз структури доходів ВНЗ Міністерства освіти і науки показує, що в них постійно зростає частка позабюджетних фондів.

Розмір плати за весь термін навчання або за надання додаткових освітніх послуг встановлюється у договорі, що укладається між ВНЗ та особою, яка навчатиметься, або юридичною особою, що оплачуватиме навчання, і не може змінюватися протягом усього строку навчання.

Для визначення витрат на утримання ВНЗ III-IV рівнів акредитації розраховують середньорічний контингент студентів та аспірантів за формами навчання. Причому при перерахуванні кількості студентів заочної форми навчання використовують коефіцієнт 0,25, а при перерахуванні кількості студентів вечірньої форми навчання використовують коефіцієнт 0,5 (стосовно стаціонару).

Фонд заробітної плати по ВНЗ (код 1111) планується за такими групами персоналу: професорсько-викладацький склад, навчально-допоміжний персонал, адміністративно-господарський персонал.

Основними виробничими показниками ВНЗ І-IV рівнів акредитації є кількість студентів і груп різних форм навчання, які розраховуються як середньорічні.

Як правило, одна ставка викладача встановлюється на 10- 16 студентів стаціонару. Кількість груп визначають на основі кількості учнів та студентів і норм наповнення груп. Для денної форми навчання наповнюваність груп становить 20-30, а для заочних відділень – 15-20 осіб. Рентабельними вважаються групи зі студентів-платників, які мають не менше 15 учнів чи студентів.

Ставки заробітної плати у ВНЗIII-IV рівнів акредитації залежать від посад (завідувач кафедри, проректор, ректор та ін.), вченого звання (доцент, старший науковий співробітник, професор), наукового ступеня (доктор, кандидат наук) і стажу педагогічної роботи (за наявності більше 20 років стажу у ВНЗ доплата становить 30 % до посадового окладу).

Посадові оклади працівників, які мають вчене звання професора, збільшуються в 1,33 раза.

Вагому частку у витратах державних і комунальних ВНЗ становлять стипендії (код 1342). Як правило, вони виплачуються студентам, які мають середній бал успішності 4 і вище.

Стипендії – це грошове забезпечення, що регулярно надається особам, які навчаються на денних відділеннях за рахунок бюджетних коштів, а також особам, які проходять підготовку в аспірантурі і докторантурі.

За іншими статтями кошторису ВНЗ III-IV рівнів акредитації видатки планують так само, як і у інших бюджетних установах.

Фінансування професійно-технічних навчальних закладів освіти (ПТНЗ) здійснюється переважно за рахунок державного бюджету, а також позабюджетних коштів.

Робочий час педагогічного працівника ПТНЗ визначається згідно з обсягом навчального навантаження та позаурочної навчально-методичної, організаційної та виховної роботи серед учнів і слухачів.

Основними обліковими одиницями навчального часу в ПТНЗ є: академічна година (45 хв); урок виробничого навчання (не більше 6 академічних годин); навчальний день (не більше 8 академічних годин); навчальний тиждень (не більше 36 академічних годин); навчальний рік (не більше 40 навчальних тижнів).

Чисельність навчальних груп у ПТНЗ для теоретичного навчання становить 25-30 учнів, а для виробничого навчання – 12-15 учнів.

Фонд заробітної плати у ПТНЗ визначається на основі середнього числа педагогічних годин на групу, середньорічної кількості груп і розміру оплати за педагогічну навчальну годину.

У кошторисі доходів і видатків ПТНЗ у деяких випадках передбачають витрати на харчування (код 1133), на обмундирування учнів (код 1134), а також видатки на виплату стипендії (код 1342).

Для матеріального заохочення учнів, слухачів у ПТНЗ створюються фонди матеріального заохочення (ФМЗ), які формуються за рахунок коштів бюджету, доходів від виробничої діяльності та залучення коштів підприємств, установ, організацій, громадян.

У цілому надання платних послуг державними навчальними закладами регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. № 38. Відповідно до неї не можна надавати інші платні послуги, не передбачені цією постановою, як інколи роблять деякі державні навчальні заклади.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Фінанси України та сусідніх держав – Карлін М. І. – 1.4.3. Фінансування освіти