Фінанси України та сусідніх держав – Карлін М. І. – 1.3.2. Доходи Державного бюджету України

Доходи державного бюджету – це сукупність грошових надходжень до централізованого фонду фінансових ресурсів держави, що використовуються нею для виконання її основних завдань і функцій. У дохідній частині бюджету показано обсяги та джерела надходжень до бюджету. Доходи утворюються за рахунок надходжень від сплати фізичними та юридичними особами податків, зборів, обов’язкових платежів, встановлених законодавством. За Бюджетним кодексом, доходи бюджету – це всі податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачено чинним законодавством України (включаючи трансферти, дарунки, гранти). Доходи бюджету класифікують так: податкові надходження, неподаткові надходження, доходи від операцій із капіталом, трансферти.

Податкові надходження включають податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості, платежі за використання природних ресурсів, ввізне мито, плату за ліцензії та ін.

Неподаткові надходження – це доходи від власності та підприємницької діяльності, адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу; надходження від штрафів та фінансових санкцій; інші доходи, що не належать до обов’язкових податків та зборів.

Доходи від операцій з капіталом включають такі надходження: від продажу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та державних запасів товарів із державних резервів.

Трансферти – це кошти, одержані від інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів влади Автономної Республіки Крим, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній і безповоротній основі.

Важливим доходом Державного бюджету України є доходи від приватизації (див. табл. 1.3).

Таблиця 1.3. Приватизація в Україні у період з 1992 по 1 жовтня 2004 р.

Рік

Кількість об’єктів, які змінили форму власності

Кошти, перераховані до загального фонду державного бюджету, тис. грн

Об’єкти державної власності

Об’єкти комунальної власності

Всього

1992-1993

1646

1969

3615

888,0

1994

2731

5516

8249

14 780,4

1995

4098

12115

16 218

17922,9

1996

4676

15 008

19 664

36 521,0

1997

2018

6686

8699

74 573,4

1998

1946

3750

5696

360 829,6

1999

1654

3711

5365

694 563,7

2000

1662

3612

5274

2 075 517,6

2001

1581

4482

6063

2 132 002,6

2002

1478

4697

6175

576 105,8

2003

1430

5160

6590

2 015 710,6

9 міс. 2004

556

1852

2408

8 543 225,2

1.3.3. Видатки Державного бюджету України

Відповідно до термінології Бюджетного кодексу України, під видатками державного бюджету слід розуміти кошти, що спрямовуються на здійснення програм та заходів, передбачених законом про державний бюджет на відповідний бюджетний період, за винятком коштів на погашення, основної суми боргу та повернення надміру сплачених до бюджету сум. Необхідно звернути увагу на розмежування основним бюджетним документом понять “видатки бюджету” і “витрати бюджету”, останнє з яких є ширшим за змістом. Витрати бюджету включають видатки бюджету та кошти, які спрямовуються на погашення основної суми боргу, що виникає в процесі фінансування бюджету.

Видаткова частина державного бюджету, як і його дохідна складова, поділяється на два структурних підрозділи: видатки загального фонду та видатки спеціального фонду.

Видатки спеціального фонду фінансуються за рахунок цільових доходів, визначених на конкретну мету. Видатки загального фонду фінансуються шляхом залучення коштів, які не мають закріплених джерел фінансового забезпечення.

Для детальнішого з’ясування ролі бюджетних видатків їх можна класифікувати за такими критеріями:

– економічною характеристикою;

– функціями, які виконує держава;

– між головними розпорядниками бюджетних коштів;

– між бюджетними програмами.

Розмежування видатків за економічними ознаками здійснюється з погляду впливу державних видатків на рух сукупного продукту та процес розширеного відтворення і базується на визначенні поточних і капітальних видатків та кредитування за вирахуванням погашення. їх склад визначає Кабінет Міністрів України.

Поточні видатки – це видатки бюджету на утримання мережі підприємств, установ і організацій, яка діє на початок бюджетного року та набуває чинності в даному році, а також на фінансування заходів щодо соціального захисту населення та ін. До них належать видатки:

– на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату;

– придбання товарів і матеріалів;

– відрядження;

– оплату послуг бюджетних установ;

– оплату комунальних послуг та енергопостачання;

– дослідження і дослідно-промислові та інші розробки;

– сплату відсотків банківським установам, відсотків за внутрішніми позиками;

– сплату відсотків, комісій та штрафів за зовнішніми державними позиками;

– трансферти (бюджетам місцевого самоврядування, населенню або певним групам населення, підприємствам та іншим країнам).

Капітальні видатки (видатки розвитку) – це видатки на фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності, зокрема на фінансування капітальних вкладень виробничого і невиробничого призначення, фінансування структурної перебудови національної економіки, субсидії, субвенції та інші видатки, пов’язані з розширеним відтворенням.

До капітальних належать також видатки:

– на придбання обладнання і предметів довготермінового використання;

– придбання основного капіталу;

– капітальне будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт;

– створення державних запасів і резервів;

– придбання землі і нематеріальних активів;

– капітальні трансферти;

– нерозподілені витрати.

Кредитування включає операції, пов’язані з наданням коштів із бюджету на умовах повернення, платності та строковості. На основі кредитування виникають зобов’язання перед бюджетом, які передбачають повернення одержаних коштів до бюджету. Поділ видатків за економічною класифікацією дає змогу оцінити спрямованість бюджету, зокрема в частині використання коштів на утримання бюджетних установ, на загальне будівництво, інноваційний розвиток та обслуговування державного боргу.

За функціональними ознаками видатки Державного бюджету України поділяють на такі групи:

– загальнодержавні функції;

– оборона;

– громадський порядок, безпека та судова влада;

– економічна діяльність;

– охорона навколишнього природного середовища;

– житлово-комунальне господарство;

– охорона здоров’я;

– духовний та фізичний розвиток;

– освіта;

– соціальний захист та соціальне забезпечення. Видатки за функціональною класифікацією визначаються переважно для аналітичної оцінки обсягів фінансування основних функцій держави, для бюджетних узагальнень та цілей статистичного аналізу.

Водночас видатки державного бюджету розподіляються між головними розпорядниками бюджетних коштів та розпорядниками коштів нижчого рівня. Розпорядники бюджетних коштів – це бюджетні установи в особі їх керівників, уповноважені на отримання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних зобов’язань та здійснення видатків із бюджету. Головним розпорядником бюджетних коштів є бюджетна установа в особі її керівника, якій встановлюються бюджетні призначення, – повноваження, що мають кількісні та часові обмеження і дозволяють надавати бюджетні асигнування. У свою чергу, розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня є бюджетна установа, яку представляє її керівник, уповноважений отримувати бюджетні асигнування, брати бюджетні зобов’язання та здійснювати платежі з конкретною метою в процесі виконання бюджету. Головними розпорядниками коштів державного бюджету можуть бути органи, уповноважені Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України забезпечувати їх діяльність, а також міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Конституційний Суд України, Верховний Суд України та інші спеціалізовані суди, установи та організації, які визначені Конституцією України або входять до складу Кабінету Міністрів України, в особі їх керівників.

Програмна класифікація видатків бюджету використовується, коли бюджет формується за програмно-цільовим методом. Цей метод дає змогу оцінити та обрахувати ефективність витрачання бюджетних ресурсів, переносячи акцент із контролю за виконанням зобов’язань на забезпечення ефективності й досягнення конкретних результатів розпорядниками бюджетних коштів. Програмно-цільовий метод складання бюджету – це практика групування різних видів бюджетних видатків в окремі програми так, щоб кожна стаття видатків була закріплена за певним видом програми. Як правило, кожна програма – це фіскальне зобов’язання одного головного розпорядника коштів, ефективність роботи якого оцінюється з погляду успішності досягання мети програми.

Бюджетним кодексом передбачено здійснення таємних видатків із державного бюджету для забезпечення діяльності окремих органів державної влади або їх структурних підрозділів в інтересах національної безпеки країни. Процедура проведення таємних видатків, порядок обліку, звітності та контролю за їх здійсненням виписані у ст. 31 Кодексу. На відміну від інших видатків, таємні видатки передбачаються у бюджеті без деталізації і широкого обговорення їх доцільності.

У державному бюджеті передбачається резервний фонд бюджету в розмірі до одного відсотка обсягу видатків загального фонду державного бюджету для фінансування непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені при складанні бюджету. Порядок використання коштів із резервного фонду державного бюджету визначається Кабінетом Міністрів України.

Згідно зі ст. 55 Бюджетного кодексу України Законом про Державний бюджет України має визначатися перелік захищених статей видатків бюджету. Захищеними статтями видатків бюджету визнаються статті видатків Державного бюджету України, обсяг яких не може змінюватися у разі проведенні скорочення затверджених бюджетних призначень. До захищених статей видатків загального фонду бюджету за економічною структурою, як правило, відносять:

– оплату праці працівників бюджетних установ;

– нарахування на заробітну плату;

– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

– забезпечення продуктами харчування; виплата відсотків за державним боргом;

– трансферти населенню;

– трансферти місцевим бюджетам.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси України та сусідніх держав – Карлін М. І. – 1.3.2. Доходи Державного бюджету України