Фінанси України та сусідніх держав – Карлін М. І. – 1.3.1. Сутність та функції державного бюджету

1.3.1. Сутність та функції державного бюджету

Державний бюджет є провідною ланкою державних фінансів та важливою фінансовою категорією, яка має свою історію розвитку.

Державний бюджет є основним фінансовим документом держави.

Державний бюджет – план формування і використання фінансових ресурсів на поточний рік для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади”

За матеріальним складом державний бюджет – це централізований фонд фінансових ресурсів держави, а за соціально-економічною суттю – це основний засіб перерозподілу національного доходу. Сутність державного бюджету реалізується через такі основні функції: розподільчу та контрольну.

Зміст розподільчої функції виявляється у розподілі ВВП, який є основним джерелом формування державного бюджету. Державний бюджет використовується для міжгалузевого і територіального перерозподілу фінансових ресурсів з урахуванням рівня розвитку економіки та культури на всій території.

Бюджетні відносини виникають за такими напрямами грошових відносин:

– між державою та підприємствами різної форми власності, організаціями і установами;

– державою та громадськими організаціями;

– державою і населенням;

– іншими державами і міжнародними організаціями;

– державою і регіонами.

Контрольна функція дає можливість знати, чи своєчасно і чи в повному обсязі фінансові ресурси надходять у розпорядження держави, як фактично складаються пропорції перерозподілу бюджетних коштів, наскільки ефективно вони використовуються. Основу контрольної функції становить рух бюджетних коштів, який відображається в доходах і видатках бюджету.

Складовими державного бюджету є доходи і видатки. Кожна з них поділена на два фонди: загальний і спеціальний. Залежно від співвідношення доходів і видатків бюджет є збалансованим, з дефіцитом, з профіцитом (рис. 1.1).

Фінанси України та сусідніх держав   Карлін М. І.   1.3.1. Сутність та функції державного бюджету

Рис. 1.1. Структура та складові державного бюджету

Дефіцит бюджету виникає у разі перевищення видатків над доходами, а профіцит – у разі перевищення доходів над видатками. Збалансованим бюджет вважається за умови, коли обсяг витрат відповідає обсягу доходів на відповідний бюджетний період, і держава може зіставляти обсяг своїх фінансових можливостей із витратами. Динаміку доходів і видатків бюджету України показано в табл. 1.2.

Таблиця 1.2. Динаміка доходів і видатків Державного бюджету України у 2000-2004 рр., млн грн

Найменування

Роки

2000

2001

2002

2003

2004

ВВП у фактично діючих цінах

170 070

204 190

225 810

264 165

345 000

Зміни, % до попереднього року

120,1

110,6

117,0

130,6

Доходи державного бюджету

31 957

87 518

45 467

55 077

70 278

У % до ВВП

18,8

18,4

20,1

20,8

20,4

У % до попереднього року

117,4

123,8

121,1

127,6

Видатки державного бюджету

33 440

40 407

44 348

56 120

79 500

У % до ВВП

19,7

19,8

19,6

21,2

23,0

У % до попереднього року

120,8

109,8

126,5

141,6

Бюджетний дефіцит “-“/ профіцит

-1482

-2889

+1119

-1043

-9222

У % до ВВП

0,9

1.4

0,5

0,4

2,7

Поділ бюджету на два фонди впроваджено у 2000 р.; визначається Законом про Державний бюджет України на поточний рік. Цей поділ пов’язаний з тим, що в складі державного бюджету виділяється два основних напрями надходжень та використання коштів. Один має загальний (нецільовий характер) використання коштів, тобто вони використовуються на загальнодержавні цілі. Спеціальний фонд має як цільові надходження, так і заздалегідь визначені напрями використання. Витрати здійснюються тільки в межах визначених надходжень. Передача коштів між загальним і спеціальним фондом дозволяєте ся тільки в межах бюджетних призначень та шляхом внесенні змін до Закону про державний бюджет.

Проект Закону про Державний бюджет України розробляє Кабінет Міністрів України. Міністр фінансів України відповідає за складання проекту закону про Державний бюджет України, визначає основні організаційно-методичні засади бюджетного планування, аналізує виконання бюджету в поточному бюджетному періоді, визначає загальний рівень доходів та видатків бюджету і дає оцінку обсягу фінансування бюджету для складання пропозицій проекту Державного бюджету України.

Міністерство фінансів України подає проект Закону про Державний бюджет України Кабінету Міністрів України для розгляду, а також вносить пропозиції щодо термінів і порядку розгляду цього проекту в Кабінеті Міністрів України.

Кабінет Міністрів України приймає постанову щодо схвалення проекту Закону про Державний бюджет України та подає його разом з відповідними матеріалами Верховній Раді України не пізніше 16 вересня року, що передує плановому.

Законом про Державний бюджет України на поточний рік має бути визначено:

– загальну суму доходів за бюджетною класифікацією з поділом на загальний та спеціальний фонди;

– загальну суму видатків (з поділом на загальний та спеціальний фонди, а також з поділом на поточні і капітальні);

– граничний обсяг річного дефіциту (профіциту) Державного бюджету України в наступному бюджетному періоді;

– граничний розмір державного боргу на кінець наступного бюджетного періоду;

– бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України;

– обсяги міжбюджетних трансфертів;

– інші положення, що регламентують процес виконання бюджету.

Як було виконано державний бюджет за 2004 р.? Відповідно до плану, з урахуванням внесених змін на 2004 р., станом на 2 березня 2005 р. у видатки за загальним фондом було заплановано 62 292 936 400 грн, було виконано на суму 61 574 133 363 грн, за спеціальним фондом було заплановано 19 356 766 243 грн – на суму 17 896 784 381 грн. Разом видатків: план з урахуванням змін, внесених на 2004 р., – 8 164 977 264 грн, виконано – 79 470 917 744 грн. Дохідну частину бюджету було виконано на суму 70 330 129 853 грн, заплановано (з урахуванням внесених змін на 2004 р.) – 70 684 978 877 грн. Основні надходження до бюджету було отримано від податку на прибуток підприємств – заплановано 12 606 780 000 грн, надійшло 16 026 284 677 грн, від податку на додану вартість було отримано 16 733 641 097 грн, заплановано 19 843 800 000 грн, від акцизного збору – 6 047 766 837 грн, заплановано 5 934 661 000 грн. Значно зросло відшкодування ПДВ – 1,7 млрд грн.

У 2004 р. бюджет недоотримав 10 млрд грн. Пізніше ця цифра зросла до 15 млрд грн. Розрахунки, здійснені у 2004 р. групою народних депутатів на чолі з В. Пинзеником, дали підстави заявити про те, що такі кошти було приховано в бюджеті. Як відомо, уряд В. Януковича таки “віднайшов загублені” кошти. Відтак 10 млрд грн спрямували до державного бюджету, 5 млрд грн адресували Пенсійному фонду, який, за словами В. Пинзеника, перебував у вкрай критичному стані щодо виплати пенсій українським пенсіонерам. Внаслідок рішення уряду підвищити пенсії без збільшення заробітної плати виник дисбаланс. Якщо у 2003 р. заробітна плата і пенсії зростали однаково, то уже у 2004 р. середня пенсія збільшилася в 3,7 раза, тоді як заробітна плата лише в 2,6 раза. За мінімальної заробітної плати в 237 грн мінімальна пенсія досягла 284 грн. Це поставило під загрозу функціонування Пенсійного фонду, а виплату пенсій підвело до критичної межі. Держава була змушена у 2006 р. надати Пенсійному фонду значні дотації з Державного бюджету України.

Активно у 2004 р. здійснювалася приватизаційна політика. 9,4 млрд грн отримала держава від продажу різних об’єктів. Гіпотетично це мало сприяти бездефіцитності головного кошторису держави, та, як не дивно, переливання коштів так і не стимулювало стрімкого зменшення коефіцієнта дефіцитності, а навпаки.

Зросла частка запозичень як внутрішніх, так і зовнішніх, причому здійснених під гарантії уряду. З-за кордону надійшло 6,2 млрд дол. коштів, у Україні безпосередньо ця цифра дорівнювала 4,2 млрд. Однак, як запевнив міністр фінансів, у 2006 р. боргове навантаження вдалося зменшити на 4,3 % .

У корективах, внесених до бюджету-2005, було дуже багато системних змін. Однак головним завданням було не збільшувати державний борг. Структура витрат була орієнтована на те, щоб бюджет виконував своє пряме призначення – обслуговував запити простих громадян України, людей, які потребують пріоритетної опіки з боку уряду. Частка прямих соціальних витрат (заробітна плата, грошове забезпечення, пенсії) у зміненому державному бюджеті на 2005 р. зросла майже на 6 %.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Фінанси України та сусідніх держав – Карлін М. І. – 1.3.1. Сутність та функції державного бюджету