Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – 8.3.4. Показники для аналізу оборотності активів (ділової активності)

Є такі показники ділової активності (ресурсовіддачі, оборотності капіталу, трансформації активів).

Коефіцієнт оборотності активів =

Чиста виручка від реалізації ф. № 2, р, 035 ^

Активи ф. № 1, р. 280

Коефіцієнт оборотності активів (коефіцієнт ресурсовіддачі, коефіцієнт трансформації) характеризує кількість оборотів активів за період; скільки чистої виручки отримано на одиницю коштів, інвестованих в активи; позитивною тенденцією варто вважати збільшення показника.

Чиста виручка

Фондовіддача =-

Залишкова вартість основних фондів

(8.35)

Ф.№1,р.030

Фондовіддача характеризує, скільки виручки від реалізації припадає на одиницю основних виробничих фондів; позитивною тенденцією є збільшення показника.

Коефіцієнт оборотності обігових коштів =

Чиста виручка ф. № 2, р.035

= —= —-. (8.36)

Обігові кошти ф, № 1, р. 260+р. 2 70

Коефіцієнт оборотності обігових коштів характеризує кількість оборотів обігових коштів за період; скільки виручки припадає на одиницю обігових коштів; позитивною тенденцією є збільшення показника.

Період одного обороту обігових коштів (днів) =

__360_ (8.37)

Коефіцієнт оборотності обігових коштів

Період одного обороту обігових коштів характеризує середній період від витрачання коштів на виробництво продукції до отримання коштів за реалізацію цієї продукції; позитивною тенденцією є зменшення періоду, оборотності.

Коефіцієнт стійкості економічного зростання характеризує темп збільшення власного капіталу за рахунок чистого прибутку; позитивною тенденцією є збільшення.

Співвідношення сплачених відсотків і прибутку =

Витрати на сплату відсотків ф. № 3, р. 060 (з 3^

Прибуток від звичайної діяльності ф. № 3, р. 010′

Співвідношення сплачених відсотків і прибутку характеризує, скільки сплачених відсотків за кредит припадає на одиницю прибутку, яку частину прибутку “з’їдає ціна кредиту”; позитивною тенденцією є зменшення коефіцієнта.

У зарубіжній практиці нормальним значенням коефіцієнта вважають до 38,8 %, а тривожним – 88,6 %.

П. Л. Активи

Період окупності капіталу=o

Коефіцієнт оборотності запасів =

Собівартість реалізації

Запаси ф. Л52, р.040

(8.38)

Ф. М1, р. 100+р. 120. + р. 1 ЗО + р. 140

Коефіцієнт оборотності запасів характеризує кількість оборотів коштів, інвестованих у запаси; позитивною тенденцією є збільшення показника.

Період одного обороту запасів (днів) =

__360_ (8.39)

Коефіцієнт оборотності запасів

Період одного обороту запасів характеризує тривалість періоду, впродовж якого запаси трансформуються в кошти; позитивною варто вважати тенденцію зменшення тривалості одного обороту, якщо це не перешкоджає нормальному процесу виробництва, не загрожує дефіцитом матеріальних ресурсів. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості = Чиста виручка Середня дебіторська заборгованість

___ (8.40)

Ф. № 1, р. 050+р. 170+р. 180+р. 190+р. 200 + р. 210

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості характеризує, у скільки разів виручка перевищує середню дебіторську заборгованість; позитивною тенденцією варто вважати збільшення коефіцієнта.

Період погашення дебіторської заборгованості =

360

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

(8.41)

Період погашення дебіторської заборгованості характеризує середній період (у днях) інкасації дебіторської заборгованості, тобто період її погашення; позитивною тенденцією є зменшення показника.

Коефіцієнт оборотності готової продукції = Чиста виручка ф. № 2, р, 035 Готова продукція ф. №1, р. 130 Коефіцієнт оборотності готової продукції характеризує, у скільки разів виручка від реалізації продукції перевищує середні запаси готової продукції; позитивною тенденцією є збільшення коефіцієнта.

Період погашення кредиторської заборгованості = Середня кредиторська заборгованість -360 Собівартість реалізації

(ф. № 1, р. 500+р. 520+р. 530+р. 550+р. 580) 360

= ————–. (8.43)

Ф.№2, р.040

Період погашення кредиторської заборгованості характеризує середній період сплати підприємством короткострокової кредиторської заборгованості; позитивною є тенденція зменшення показника.

Період операційного циклу (днів) =

Період одного Період погашення

Обороту запасів дебіторської заборгованості

Період операційного циклу характеризує тривалість перетворення придбаних матеріальних ресурсів на грошові кошти; позитивною є тенденція зменшення показника.

Період фінансового циклу (днів)=

= Період операційного циклу-

, ^ .(8.45)

– Період погашення кредиторської заборгованості.

Період фінансового циклу характеризує період обороту коштів; позитивною тенденцією є зменшення показника. Від’ємне значення показника свідчить уже про нестачу коштів, тобто підприємство “живе в борг”.

Коефіцієнт оборотності власного капіталу = Чиста виручка Власний капітал

Ф. М* 2, р. 035

(8.46)

Ф. № 1, р. 380 + р. 430 + р. 630″

Коефіцієнт оборотності власного капіталу характеризує, скільки чистої виручки від реалізації припадає на одиницю власного капіталу; позитивною тенденцією є збільшення коефіцієнта.

8.3.5. Показники для аналізу майнового стану

Показники майнового стану:

Частка оборотних виробничих фондів в обігових коштах

Оборотні виробничі фонди

Оборотні активи ф. № 1, р. 100 + р. 120 + р. 2 70

(8.47)

Ф. Л?1,р.260 + р.270

Позитивний напрям змін – збільшення, особливо в умовах інфляції.

Частка основних засобів в активах = Залишкова вартість основних засобів

Активи ф.№1, р. 030

(8.48)

Ф..Ш, р. 280

Частка основних засобів в активах характеризує частку коштів, інвестованих в основні засоби у валюті балансу, позитивним напрямом змін показника треба вважати зменшення за умов незмінних або зростаючих обсягів реалізації. Коефіцієнт зносу основних засобів = Знос основних засобів

Первісна вартість основних засобів ф..Ш, р. 032 ~ ф.№1, р.031*

(8.49)

Коефіцієнт оновлення основних засобів =

Збільшення за звітний період первісної вартості основних засобів Первісна вартість основних засобів

Ф.№1 (збільшення по р. 031) /0 КЛЧ

Ф. МІу р.031

Коефіцієнт оновлення основних засобів характеризує рівень оновлення основних фондів, позитивною зміною коефіцієнта є збільшення.

Частка довгострокових фінансових інвестицій в активах

Довгострокові фінансові інвестиції

(8.51)

Активи ф.№1,р.040 + р. 045

Ф. Л?1, р.280

Частка довгострокових фінансових інвестицій в активах характеризує частку фінансових (портфельних) інвестицій у валюті балансу, позитивною тенденцією зміни варто вважати збільшення за умови збільшення доходів від фінансових інвестицій.

Частка оборотних засобів в активах = Оборотні виробничі фонди Активи

_ ф. № 1, р. 100 + р. 120+ р. 270 (8.52)

Ф. ЛН, р.280

Частка оборотних засобів в активах характеризує частку мобільних виробничих фондів у валюті балансу, позитивною тенденцією є збільшення.

Коефіцієнт зносу основних засобів характеризує рівень фізичного зносу основних засобів, позитивною тенденцією змін є зменшення показника.

Коефіцієнт мобільності активів =

Оборотні активи ф. МІ, р.260 + р. 270 _ _,о

=–=-. (8.53)

Необоротні активи ф. № 1, р, 080

Коефіцієнт мобільності активів характеризує, скільки обігових коштів припадає на одиницю необігових; характеризує потенційну можливість перетворення активів у ліквідні кошти. Рекомендований рівень коефіцієнта – 0,5. Позитивною є тенденція збільшення коефіцієнта.

Рекомендована література [111; 119; 126; 129; 130; 134; 137; 138; 139; 141; 156; 1651

Рекомендовані правові акти [90]


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – 8.3.4. Показники для аналізу оборотності активів (ділової активності)