Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – 8.3.1. Показники для аналізу фінансової стійкості

8.3.1. Показники для аналізу фінансової стійкості

Сутність фінансової стійкості визначають ефективне формування, розподіл і використання фінансових ресурсів. Фінансово стійким підприємством можна вважати таке підприємство, яке за рахунок власних коштів спроможне забезпечити запаси й витрати, не допустити невиправданої кредиторської заборгованості, своєчасно розрахуватись за своїми зобов’язаннями.

Оцінку фінансової стійкості підприємства доцільно здійснювати на підставі комплексу показників фінансової стійкості.

Суму власних оборотних активів підприємства (оборотних активів, сформованих за рахунок власних джерел) за даними балансу визначають:

Власні оборотні активи = Власний капітал+

+Довгострокові зобов’язання +

+ Забезпечення наступних виплаті платежів –

-Необоротні активи =

” ф. № 1, р. 380+р. 430+р. 480 – р. 080. (8.1)

Або

Власні оборотні активи = Оборотні активи + ^Витрати майбутніх періодів — Короткострокові зобов’язання – – Доходи майбутніх періодів= = ф. ЛП, р. 260+р.270-р.620-р.630. (8.2)

Наявність власних оборотних активів (робочого капіталу), які фінансуються за рахунок власного капіталу і довгострокових зобов’язань, означає не лише здатність платити борги, а й можливість розширити виробництво. Позитивною тенденцією зміни показника потрібно вважати збільшення.

Коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними коштами

Власні оборотні активи Оборотні активи

Ф. М1, р. 380+р. 430+р. 480-р. 080 ” #.J№l, p.260+270 *

Коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними коштами характеризує абсолютну можливість перетворення активів у ліквідні кошти; рекомендоване значення коефіцієнта > 0,1; тенденція позитивних змін – збільшення.

Коефіцієнт маневреності робочого капіталу =

_ Запаси

Робочий капітал

Ф. № 1, р. 100 + р. 120+р. 1 ЗО+р. 140 * ф. № 1, р. 260+ р. 270 – р. 620 – р. 630″ Коефіцієнт маневреності робочого капіталу характеризує частку запасів, тобто матеріальних виробничих активів у власних оборотних активах; обмежує свободу маневру власними коштами. Збільшення запасів приводить до уповільнення оборотності обігових коштів, тому позитивною тенденцією зміни показника є зменшення.

Коефіцієнт маневреності власних обігових коштів =

Кошти _

Власні оборотні активи

_ф.№1,р.230+р. 240_ g g.

” ф. Мв 1, р. 260 + р. 270 – р. 620 – р. 630″ . Коефіцієнт маневреності власних обігових коштів характеризує частку абсолютно ліквідних активів у власних оборотних активах, забезпечує свободу фінансового маневру; позитивною тенденцією є збільшення показника.

Коефіцієнт забезпечення власними оборотними активами запасів

Власні оборотні активи Запаси

Ф. № 1, р. 260+р. 270 – р. 620 – р. 630

=———-. (8.6)

Ф. М1, р. 100 + р. 120+р. 130 + р. 140

Коефіцієнт забезпечення власними оборотними активами запасів характеризує, наскільки запаси забезпечені довгостроковими стабільними джерелами фінансування; позитивною тенденцією є збільшення показника.

Коефіцієнт покриття запасів = “Нормальні” джерела покриття запасів Запаси

_ ф. № 1, р. 380 + р. 430 + р. 480 – р. 080 ” #.JV? l, p. l00+p. l20+p. l30+p. l40

Р.500 + р.520 + р. 630+р. 540 *8’7*

Ф. М1, р. 100+р. 120+р. 130+р. 140′

Пасиви ф. № 1, р. 380 + р. 430+р. 630

(8.8)

Ф..Ш, р.640

Коефіцієнт фінансової незалежності характеризує, можливість підприємства виконати зовнішні зобов’язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел. Нормальним значенням коефіцієнта фінансової автономії вважається > 0,5; позитивною є тенденція збільшення коефіцієнта.

~ . . Пасиви Коефіцієнт фінансової залежності =-=

Власний капітал

Ф. М19р. 640

-. (8.9)

Ф. № 1, р. 380 + р. 430+р. 630

Коефіцієнт фінансової залежності характеризує, скільки одиниць сукупних джерел припадає на одиницю власного капіталу. Нормальним значенням коефіцієнта залежності вважається < 2; позитивною є тенденція зменшення показника. Коефіцієнт маневреності власного капіталу = Власні оборотні активи

Власний капітал ф. МІ, р.380 + р.430 + р.480-р.080 ф. № 1, р. 380+р. 430+р. 630

(8.10)

Коефіцієнт маневреності власного капіталу характеризує частку власних оборотних активів у власному капіталі. Нормальним значенням коефіцієнта маневреності вважають > 0,1; позитивною є тенденція збільшення коефіцієнта.

Коефіцієнт покриття запасів характеризує, скільки на одиницю коштів, вкладених у запаси, припадає у сукупності власних коштів, довго – та короткострокових зобов’язань; позитивною тенденцією є збільшення показника.

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) = Власний капітал

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу =

Позиковий капітал

Пасиви ф.№1, р. 480+р. 620

Ф.№1, р. 640

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу характеризує, скільки позикового капіталу припадає на одиницю сукупних джерел. Критичним значенням коефіцієнта вважається 0,5; позитивною тенденцією є зменшення коефіцієнта.

Коефіцієнт фінансової стабільності (коефіцієнт фінансування)

Власні кошти

Позикові кошти /0 – оч

Ф. Ми р. 380 + р. 430 + р.480 .Ш, р. 480+р. 620 “

Коефіцієнт фінансової стабільності характеризує забезпеченість заборгованості підприємства власними коштами. Перевищення власних коштів над позиковими засвідчує фінансову стійкість підприємства. Нормативне значення коефіцієнта > 1; позитивною є тенденція збільшення коефіцієнта. Коефіцієнт фінансового левереджу = Довгострокові зобов’язання Власні кошти ф.№1, р.480

Ф. № 1, р. 380+ р. 430+р. 630′ (8 *13*

Коефіцієнт фінансового левереджу характеризує залежність підприємства від довгострокових зобов’язань. Збільшення показника фінансового левереджу засвідчує підвищення фінансового ризику; нормальним значенням вважається < 0,25; позитивною є тенденція зменшення показника*

Коефіцієнт фінансової стійкості = Власний капітал + Довгострокові зобов’язання Пасиви

_ ф. М1, р. 380 + р. 430 + р. 480 + р. 630

Ф.№1, р.640 (8Л4)

Коефіцієнт фінансової стійкості характеризує частку стабільних джерел фінансування в їхньому загальному обсязі; нормальним вважають значення в межах від 0,85 до 0,9. Позитивною є тенденція збільшення коефіцієнта.

Відповідно до показників забезпеченості запасів і затрат власними та залученими джерелами, виділяють такі типи фінансової стійкості:

– абсолютна стійкість фінансового стану (якщо запаси і затрати менші за суму власного оборотного капіталу (ВК) і кредитів банку під товарно-матеріальні цінності);

– нормальна стійкість (якщо запаси і затрати дорівнюють сумі власного оборотного капіталу і кредитів банку під товарно-матеріальні цінності);

– нестійкий, передкризовий фінансовий стан, при якому порушується платіжний баланс, але зберігається можливість відновлення рівноваги платіжних засобів і платіжних зобов’язань за рахунок залучення тимчасово вільних джерел, засобів);

– кризовий фінансовий стан, коли запаси і витрати не забезпечуються джерелами їх реформування і підприємство стає на межу банкрутства.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – 8.3.1. Показники для аналізу фінансової стійкості