Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – 3.3. Нематеріальні активи та їхня амортизація

Під терміном “нематеріальні активи” мають на увазі об’єкти інтелектуальної, у тому числі промислової, власності, а також інші аналогічні права, визначені у порядку, встановленому відповідним законодавством (п. 1.2 ст. 1 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”).

Згідно з П(С)БО 8 “Нематеріальні активи”, нематеріальний актив – немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований та утримуватися підприємством з метою використання впродовж певного періоду більше одного року (або одного операційного циклу).

Розширений перелік видів нематеріальних активів та їхніх основних характеристик викладено в Порядку експертної оцінки нематеріальних активів [97].

Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється впродовж терміну їхнього корисного використання, який підприємство встановлює при визнанні цього об’єкта активом (при зарахуванні на баланс), але не більше 20 років.

Метод амортизації нематеріального активу підприємство обирає самостійно, виходячи з умов отримання майбутніх економічних вигод. З метою оподаткування підприємства (відповідно до п. 8.3.9 [ЗО]) для амортизації нематеріальних активів застосовують прямолінійний метод. При цьому термін корисної експлуатації нематеріального активу підприємство обирає самостійно, але він не може перевищувати 10 років.

Приклад:

Підприємство придбало систему “1С: Заробітна плата та кадри” версії 7.5 вартістю 4500 грн. Термін експлуатації програмних продуктів згідно зі встановленою обліковою політикою на підприємстві – 5 років. Ліквідаційна вартість дорівнює нулю.

Річна сума амортизації дорівнює: 4500 грн/5 = 900 грн.

Сума щомісячної амортизації дорівнює:

900 грн/12 місяців = 75 грн.

До нематеріальних активів, як правило, відносять програмне забезпечення, дозволи, ліценції та гудвіл (позитивний гудвіл).

Гудвіл виникає унаслідок невідповідності справедливої (ринкової) вартості активів і зобов’язань придбаного підприємства вартості придбання. Розрізняють позитивний гудвіл та негативний гудвіл.

Позитивний гудвіл – перевищення вартості придбання над часткою покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів та зобов’язань на дату придбання, гудвіл є нематеріальним активом [76; 82]. Іншими словами, позитивний гудвіл – це ціна, яку покупець готовий заплатити за підприємство, понад його справедливу ринкову вартість. Вартість позитивного гудвілу визнається нематеріальним активом і у бухгалтерському обліку підприємства відображається на окремому субрахунку 191 “Гудвіл”.

Приклад позитивного гудвілу:

Підприємство придбало на аукціоні завод, сплативши за нього 600 000 грн. На дату придбання справедлива (ринкова) вартість ідентифікованих активів та зобов’язань заводу становила:

– основних засобів – 500 000 грн;

– запасів – 100 000 грн;

– дебіторської заборгованості – 200 000 грн;

– кредиторської заборгованості – 350 000 грн. Таким чином ринкова ціна підприємства: 500 000

Грн + 100 000 грн + 200 000 грн – 350 000 грн = 450 000 грн.

Позитивний гудвіл складає: 600 000 грн – 450 000 грн = 150 000 грн.

Негативний гудвіл – перевищення вартості частки покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів та зобов’язань над вартістю придбання на дату придбання [82]. Тобто негативний гудвіл виникає, якщо на дату придбання справедлива вартість чистих активів підприємства перевищує вартість, фактично сплачену за них. Негативний гудвіл свідчить про регресивну ділову репутацію підприємства, яке продають. Вартість негативного гудвілу визнається доходом у сумі, що перевищує справедливу вартість придбаних немонетарних активів. Облік негативного гудвілу ведеться на 162 рахунку “Негативний гудвіл”.

Немонетарні активи [82] – всі активи, крім грошових коштів, їхніх еквівалентів (до таких, відповідно до П(С)БО 4 “Звіт про рух грошових коштів” [74], належать короткострокові фінансові інвестиції, що вільно конвертуються в певні суми грошових коштів та характеризуються незначними ризиками зміни вартості) та дебіторської заборгованості.

Приклад негативного гудвілу:

ВАТ “ХХХЬ” придбало за 400 000 грн ВАТ “ХЬ”. На дату придбання справедлива (ринкова) вартість активів та зобов’язань ВАТ “ХЬ” становила:

– основні засоби – 150 000 грн;

– запаси – 100 000 грн;

– дебіторська заборгованість – 500 000 грн;

– кредиторська заборгованість – 50 000 грн.

Знайти:

1) вартість гудвілу підприємства ВАТ “ХЬ”;

2) вартість немонетарних активів ВАТ “ХЬ”.

Рішення:

1) вартість гудвілу ВАТ “ХЬ” становить; 150 000 грн + + 100 000 грн + 500 000 грн – 50 000 грн – 400 000 грн = = -300 000 грн. Гудвіл є негативним;

2) вартість немонетарних активів ВАТ “ХЬ” складає: 150 000 грн + 100 000 грн = 250 000 грн;

3) різниця між негативним гудвілом та вартістю немонетарних активів визнається доходом і становить -300 000 грн + + 250 000 грн = 50 000 грн.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – 3.3. Нематеріальні активи та їхня амортизація