Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – 2.2. Статутний фонд як джерело фінансово-господарської діяльності підприємства

Статутний фонд – це виділені підприємством або залучені ним на засадах, визначених чинним законодавством, фінансові ресурси у вигляді грошових коштів або матеріальних цінностей, нематеріальних активів, цінних паперів, які закріплені за підприємством на засадах власності або повного господарського відання.

За допомогою статутного фонду підприємство формує власний капітал. Порядок і джерела формування статутних фондів залежить від типу підприємства і форми власності. Ці права закріплені Господарським кодексом [2]. Величина статутного фонду та реальні надходження коштів до нього контролюють органи державної влади і банки.

Розмір статутного фонду фіксують у статуті підприємства і знаходить своє відображення у пасиві балансу.

Бухгалтерський баланс – це звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання та власний капітал. За формою баланс є таблицею, яка складається з двох частин: ліва (Актив) показує склад, розміщення та використання господарських засобів і має три розділи; права (Пасив) відображає джерела утворення та цільове використання господарських засобів і має п’ять розділів. Підсумок Активу балансу завжди повинен бути рівний підсумку Пасиву.

Під впливом господарських операцій, які відбуваються на підприємстві, склад засобів та їх джерел безперервно змінюється. У бухгалтерському обліку ці зміни відображаються у вигляді збільшення або зменшення відповідних статей Активу і Пасиву балансу.

Але всі ці зміни рівність балансу не порушують. Якщо підсумок Активу і Пасиву балансу не є рівні – баланс складено неправильно, в бухгалтерському обліку допущено помилку.

Приклад:

Баланс (форма № 1)

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

300

300

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Закінчення табл.

1

2

3

4

Інший додатковий капітал

330

Резервний капітал

340

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

20

Неоплачений капітал

360

Вилучений капітал

370

Усього за розділом І. Власний капітал

380

300

320

Величина власного капіталу в процесі здійснення підприємницької діяльності може змінюватися, проте розмір статутного фонду (статутного капіталу) у балансі залишається незмінним. Змінити розмір статутного капіталу у балансі можна лише у разі внесення змін до статуту підприємства. Розмір статутного фонду підприємства визначається установчим договором і фіксується у статуті. Вклад (внесок), оцінений у гривнях, становить частку учасника у статутному фонді. Порядок оцінки вкладів визначається в установчих документах товариств.

Незалежно від типу підприємства і форми власності власний капітал може зростати за рахунок:

1) безпосереднього приєднання до нього частини прибутку (капіталізації чистого прибутку);

2) введення в дію об’єктів капітальних вкладень за рахунок власних коштів, централізованих коштів та інших спеціальних джерел фінансування;

3) дооцінки основних засобів унаслідок проведення переоцінок;

4) дооцінки оборотних активів.

Зменшення власного капіталу може відбуватись шляхом:

1) нарахування зносу основних засобів;

2) уцінки основних і оборотних засобів;

3) за рахунок збитків.

Вкладами (внесками) учасників підприємства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (серед них на інтелектуальну власність), грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті.

Бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу, забороняється вносити як вклад до статутного фонду підприємства.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – 2.2. Статутний фонд як джерело фінансово-господарської діяльності підприємства