Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – 1.2. Фінансові ресурси підприємства та джерела їх формування

Фінансові ресурси – це частина грошових коштів у формі доходів і зовнішніх надходжень, які є в розпорядженні підприємства і спрямовані на виконання фінансових зобов’язань і здійснення витрат, розвиток виробництва, створення резервів тощо.

Фінансові ресурси підприємства утворюють за рахунок таких джерел: прибутку, амортизаційних відрахувань, коштів від продажу цінних паперів, пайових й інших внесків юридичних і фізичних осіб, кредитів, коштів від реалізації страхового поліса тощо.

Грошові кошти на підприємстві спочатку формують у процесі утворення статутного капіталу, а згодом – у результаті реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг. Одержані кошти інвестують для забезпечення виробничо-господарської діяльності, розширення та розвитку виробництва.

У процесі реалізації продукції, робіт, послуг на рахунки підприємств постійно надходять грошові кошти у вигляді виручки від реалізації. Кошти надходять також від фінансово-інвестиційної діяльності підприємств: дивідендів та доходів від придбаних акцій, облігацій та інших видів цінних паперів; вкладання коштів на депозитні рахунки; здавання майна в оренду.

Однак підприємство розпоряджається не всіма грошовими коштами, які воно одержує. Так, у складі виручки від реалізації продукції підприємству надходять суми акцизного збору, податку на додану вартість, котрі підлягають внесенню в бюджет. Частина грошових надходжень, яка залишилась, формує валовий та чистий дохід, прибуток.

Фінансові ресурси підприємств складають такі елементи:

1. Статутний фонд.

2. Резервний фонд.

3. Амортизаційний фонд.

4. Спеціальні фонди (серед них створені у зв’язку з індексацією основних засобів) і цільове фінансування.

5. Кошти, надані підприємству в порядку внутрішньогалузевого розподілу.

6. Нерозподілений (тимчасово не використаний) прибуток у господарському обігу.

7. Кредиторська заборгованість усіх видів, включаючи заборгованість з бюджетних платежів, відрахувань на соціальне страхування, оплати праці робітникам і службовцям за виданими векселями.

8. Короткострокові та довгострокові кредити комерційних

9. Централізовані й децентралізовані кошти для фінансування капітальних вкладень”

10. Кошти від реалізації власних цінних паперів (крім акцій).

11. Інші кошти, які відображають у пасиві бухгалтерського балансу.

Класифікація фінансових ресурсів підприємств подана у табл. 1.1;

Таблиця 1.1. Класифікація фінансових ресурсів

Фінансові ресурси підприємств

Формуються під час заснування підприємства

Формуються за рахунок власних та прирівняних до них коштів

Мобілізуються на фінансовому ринку

Надходять у порядку розподілу грошових коштів

1. Внески до

Статутного

Фонду

1. Резервний фонд

2. Амортизаційний фонд

3. Спеціальні фонди

4. Нерозподілений прибуток

5. Кредиторська заборгованість

1. Кредити банків

2. Надходження від емісії акцій, облігацій

І інших видів цінних паперів

1. Кошти, надані підприємству

В порядку внутрішньогалузевого розподілу

2. Страхові відшкодування

3. Бюджетні субсидії

4. Надходження від участі у концернах, асоціаціях, галузевих структурах

5. Дивіденди і відсотки

Структура фінансових ресурсів підприємства визначається джерелами їх надходження, основними з яких є (табл. 1.2):

Під організацією фінансів підприємств розуміють:

1) склад грошових фондів підприємства;

2) порядок їх створення і використання;

3) співвідношення між розмірами фондів підприємств;

4) взаємовідносини підприємства з фінансово-кредитною системою.

Джерела формування фінансових ресурсів

Власні та прирівняні до них

Позичені й залучені

1. Статутний фонд

2. Додатковий капітал

3. Резервний капітал

4. Цільове фінансування

5. Нерозподілений прибуток

6. Амортизаційні відрахування

7. Кредиторська заборгованість (сталі пасиви)

8. Доходи від реалізації основних засобів та оборотних активів

9. Благодійні й інші надходження

1. Кредити банків

2. Поворотна фінансова допомога

3. Надходження коштів від емісії облігацій та інших видів цінних паперів

Під організацією фінансів підприємств розуміють форми, методи і способи формування та використання фінансових ресурсів, контроль за їхнім кругообігом задля досягнення економічних цілей підприємств.

Грошові фонди – це відокремлена частина грошових коштів, які мають цільове спрямування. До грошових фондів належать: статутний фонд, фонд оплати праці, амортизаційний фонд, резервний фонд тощо.

Основою організації фінансів підприємств усіх форм власності є наявність фінансових ресурсів у розмірах, необхідних для здійснення господарської і комерційної діяльності підприємства.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – 1.2. Фінансові ресурси підприємства та джерела їх формування