Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – 1.1. Сутність і функції фінансів підприємств

Навчальна дисципліна “Фінанси підприємств” є нормативною для підготовки бакалаврів усіх спеціальностей напряму ”Економіка і підприємництво’. Мета вивчення дисципліни – отримання студентами фундаментальних теоретичних і практичних знань щодо фінансів підприємств.

Метою цього посібника є висвітлення в доступній формі основ фінансів підприємств; формування теоретичних і практичних знань щодо фінансового забезпечення відтворення основних засобів підприємств; формування і використання прибутку підприємств; формування та руху коштів статутних фондів; організації грошових розрахунків; характеристика складу валових витрат і доходів підприємств; нормування власних оборотних коштів підприємств; прямого та непрямого оподаткування підприємства; методики фінансового планування та оцінювання фінансового стану підприємства.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен уміти: розрахувати суму амортизаційних відрахувань об’єкта необоротних активів різними методами нарахування зносу;

Провести нормування оборотних активів підприємства;

– використовуючи математичне та банківське дисконтування, розрахувати вартість векселя;

– обчислити суму відсотків за користування кредитними ресурсами;

– оцінити фінансовий стан підприємства.

Структура навчального посібника спрощує та організовує самостійну роботу студентів, яка є невід’ємною складовою навчального процесу, оскільки сприяє формуванню знань” навичок, фінансового мислення та фінансової культури майбутніх фахівців у галузі економіки та підприємництва.

У ринкових умовах самостійна робота студента набуває нового значення, тому що допомагає майбутньому фахівцю

Виробити навички індивідуальної роботи, без допомоги сторонніх осіб. Самостійна робота студентів з курсу “Фінанси підприємств” полягає у вивченні й опрацюванні навчально-методичної, періодичної літератури, законодавчих, нормативних актів та виконанні навчальних завдань при підготовці до практичних занять, модульних контролів та іспиту.

Дисципліна “Фінанси підприємств” тісно поєднана з такими економічними курсами, як: “Фінанси”, “Економіка підприємства”, “Основи підприємництва”, “Бухгалтерський облік”, “Фінансовий аналіз”, “Податкова система”, “Соціальне страхування”, “Фінансовий менеджмент”.

Навчальний посібник написано згідно з типовою навчальною програмою дисципліни “Фінанси підприємств”. Матеріал посібника розрахований на студентів економічних спеціальностей, які вивчають фінансові дисципліни.

Навчальний курс “Фінанси підприємств” складається з 12 тем, значну кількість годин відведено на самостійне опрацювання матеріалу, практичні заняття дозволять краще засвоїти теоретичні відомості. Розподіл навчальних годин може уточнюватися залежно від підготовки тих чи інших фахівців.

Тема 1. ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ І ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ

1.1. Сутність і функції фінансів підприємств

1.2. Фінансові ресурси підприємства та джерела їх формування

1.3. Організація фінансової роботи на підприємстві

1.1. Сутність і функції фінансів підприємств

Фінанси підприємств – сукупність економічних відносин, пов’язаних з формуванням і використанням грошових доходів та нагромаджень підприємств, а також контролем за формуванням, розподілом і використанням цих доходів і нагромаджень.

До таких грошових відносин належать відносини між:

– підприємством і бюджетом (із усіх видів платежів до бюджету);

– підприємством і позабюджетними фондами як щодо внесків усіх видів відрахувань і платежів до них, так і фінансування з них;

– підприємством і банками з приводу одержання і повернення кредитів, а також сплати відсотків за ними;

– підприємством і його постачальниками та споживачами з приводу виконання господарських договорів і зобов’язань;

– підприємством і його засновниками з приводу формування статутного фонду;

Підприємством і страховими організаціями щодо формування і використання страхових фондів;

– усередині підприємства (з приводу розподілу прибутку; фонду оплати праці; коштів на формування основних та оборотних засобів);

– підприємством і різними організаціями щодо інвестування коштів в акції та облігації й отримання дивідендів, відсотків за ними;

– підприємством і державою в процесі здійснення програми приватизації.

Фінанси підприємств виконують розподільчу та контрольну функції.

Під розподільчою функцією фінансів підприємств розуміють здійснення ними своєї діяльності в процесі розподілу суспільного продукту, національного доходу, національного багатства. Під контрольною функцією фінансів підприємств розуміють внутрішньо притаманну їм здатність об’єктивно відображати і тим самим контролювати економічний стан підприємств і активно впливати на їх діяльність. Функції фінансів пов’язані між собою. Розподільча функція створює умови, за яких підприємства, що дотримуються планово-фінансової дисципліни, безперебійно здійснюють господарську діяльність і виконують свої фінансові зобов’язання. Контрольна функція дає можливість своєчасно виявляти порушення в діяльності Й вживати заходів щодо їх усунення.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Фінанси підприємств – Ярошевич Н. Б. – 1.1. Сутність і функції фінансів підприємств