Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Які принципи побудови оптимальної податкової системи обгрунтував А. Сміт?

Системоутворюючими чинниками при побудові податкової системи є наукові принципи її побудови.

Фіскальна достатність та еластичність – податкова система повинна повністю забезпечувати потребу держави у фінансових ресурсах та бути здатною швидко (у деяких випадках автоматично) відповідати на зміни економічних обставин.

Всезагальність – охоплення податками всіх економічних суб’єктів, які отримують доходи, незалежно від організащйно-правової форми.

Економічна ефективність – зведення до мінімуму негативного впливу податкової системи на ефективний розподіл ресурсів та господарську діяльність суб’єктів господарювання.

Адміністративна простота – простота і зрозумілість оподаткування, зручність обкладення і стягнення податків від платника, зведення до мінімуму витрат на адміністрування податків.

Стабільність – податки мають бути не змінними протягом певного, попередньо визначеного проміжку часу, в довгостроковій перспективі вони мають змінюватись поступово, еволюційним шляхом а не революційним.

Обов’язковість – примусовість податку, неминучість його сплати.

Справедливість – встановлення податкових ставок і пільг, які ставлять всіх суб’єктів у приблизно рівні умови, недоторканість особистої свободи при обкладанні податками та стягненні їх.

Для України та для самих громадян дуже важливим є сам факт існування цих принципів, а також реальні результати від їх дії, такі як створення сприятливого середовища для вітчизняних товаровиробників та розвитку їх конкурентоспроможності; налагоджена та компетентна робота органів державної податкової служби тощо.

Які принципи побудови оптимальної податкової системи обгрунтував А. Сміт?

Рівність – сплата податків пропорційно до доходів. Визначеність – ясність та визначеність податкових зобов’язань. Зручність сплати – збір податків у зручні для платників терміни і зручним способом.

Дешевизна – економність витрат на збір податків і відсутність де стимулювання ділової активності платників.

Які законодавчо закріплені принципи оподаткування існують в Україні?

В прийнятому Верховною Радою України Законі України від 18 лютого 1997 року № 77/97-ВР “Про внесення змін до Закону України “Про систему оподаткування” були визначені лише основні принципи оподаткування.

До принципів побудови податкової системи України належать:

O стимулювання підприємницької діяльності й інвестиційної активності;

O обов’язковість;

O рівнозначність та пропорційність;

O рівність, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації;

O соціальна справедливість;

O стабільність;

O економічне обгрунтування;

O рівномірність сплати;

O компетенція;

O єдиний підхід до розробки податкового законодавства;

O доступність та зрозумілість норм податкового законодавства;

O адміністративна спрощеність;

O економічна ефективність;

O інфляційна нейтральність;

O гнучкість.

Що слід розуміти під податковою політикою?

Суть, структура та роль системи оподаткування України визначаються податковою політикою, яка є виключним правом держави, яка самостійно проводить цю політику в країні, виходячи із завдань соціально-економічного розвитку. Через податки, пільги та фінансові санкції, а також обов’язки по сплаті податків і відповідальність за порушення норм податкового законодавства, які виступають невід’ємною частиною системи оподаткування, держава висуває єдині вимоги до ефективного ведення господарства в країні.

Податкова політика являє собою систему заходів, які провадяться Урядом країни, по вирішенню певних короткострокових та довгострокових завдань, які стоять перед суспільством, за допомогою системи оподаткування країни. До довгострокових завдань належать досягнення економічного зросту, максимального рівня зайнятості населення країни, росту рівня його благополуччя. Короткостроковими цілями відносно податкової політики можуть бути наповнення державного бюджету, досягнення його збалансованості, стимулювання інвестиційної діяльності тощо.

Податкова політика повинна забезпечити вирішення подвійного завдання. З одного боку – це встановлення оптимальних податків, які б стимулювали розвиток підприємництва, з іншого – забезпечення надходження до бюджету коштів, достатніх для задоволення державних потреб.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Які принципи побудови оптимальної податкової системи обгрунтував А. Сміт?