Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Які основні історичні аспекти розвитку категорії “податок”?

Тема 8 . БАЗОВІ ЗАСАДИ ОПОДАТКУВАННЯ
Які основні історичні аспекти розвитку категорії “податок”?

Проблеми оподаткування почали хвилювати людство з часів виникнення держави, тобто відтоді, коли з’явились самі податки як атрибут держави. З розвитком суспільства відбувається постійне вдосконалення податкової системи, від внесків у натуральній формі відбувся перехід до грошової форми оподаткування.

Формування та розвиток категорії “податок” проходило разом із формуванням та розвитком всього людства. Із всієї сукупності історичного минулого податку можна виділити наступні основні його стадії становлення.

1. Спочатку основна ідея податку полягає в ідеї дару. Індивідууми, роблять подарунки уряду, який їх з радістю сприймає.

2. На другій стадії уряд невпинно благав а то й просив своїх громадян про фінансову та матеріальну Підтримку.

3. На третій стадії формується ідея допомоги, яка надається державі.

4. На четвертій стадії проявляється ідея жертви, яка приноситься індивідуумом в інтересах держави. Громадяни відказуються від усього, що є в їх наявності за ради суспільного благополуччя.

5. На п’ятій стадії у платника розвивається відчуття боргу, зобов’язання перед державою.

6. І тільки на шостій стадії зустрічається ідея примусу з боку держави.

7. На сьомій стадії, виникає ідея визначеної частини чи окладу, які встановлюються урядом незалежно від бажання платника.

Що розуміють під категорією “податок”?

Податки, податкова політика, податкова система, оподаткування постійно знаходяться в центрі уваги всього суспільства в кожній державі. Податки – це необхідна, первинна умова існування та діяльності держави, неодмінна ознака цивілізації будь-якого суспільства.

Єдиного, стандартизованого визначення категорії податок в фінансовій науці не існує (табл. 8.1). Але проаналізувавши всі стадії розвитку та становлення податку, враховуючи його історичне, суспільне значення можна дати визначення категорії “податок”. Податок – це індивідуально безеквівалентний рух грошових засобів від індивідуума до держави, який здійснюється на основі примусу з боку влади, з метою формування централізованого грошового фонду, який використовується для виконання державою своїх функцій.

Таблиця 8.1

ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ “ПОДАТОК”

ПОДАТОК – ЦЕ

Примусовий збір, який держава стягує з громадян для задоволення своїх грошових потреб

Кулішер І. М., Слу-цький М. І, Твердо-хлебов В. М., Тургенев М. І.

Примусовий збір, що справляється державною владою з окремих господарюючих осіб для покриття витрат, що здійснюються нею або для досягнення будь-яких завдань економічної політики без надання платникам його спеціального еквіваленту

Соколов О. О.

Збір, що встановлюється в односторонньому порядку державою та справляється на підставі законодавчо визначених правил для задоволення суспільних потреб

Горський І. В.

Обов’язковий індивідуально безоплатний платіж, що справляється з організацій та фізичних осіб в формі відчуження належних їм на правах власності, господарського ведення або оперативного управляння грошових коштів в цілях фінансового забезпечення діяльності держави або муніципальних утворень

Податковий кодекс Російської Федерації

Обов’язковий внесок до бюджету відповідного рівня або державного цільового фонду, здійснюваний платниками у порядку і на умовах, що визначаються законами України про оподаткування

Ст. 1 Закону України “Про систему оподаткування”

Форма примусового відчуження результатів діяльності суб’єктів, що реалізують свій податковий обов’язок, в державну чи комунальну власність, який вноситься в бюджет відповідного рівня (або цільовий фонд) на підставі закону (або акта органу місцевого самоврядування) та виступає як обов’язковий, нецільовий, безумовний, безоплатний та безповоротний платіж

Кучерявенко М. П.

Закінчення табл. 8.1

Обов’язковий, індивідуально безоплатний платіж є державні чи місцеві бюджети в законодавчо встановленому порядку з організацій і фізичних осіб у формі відчуження коштів, що належать їм на правах власності, господарського ведення чи оперативного управління, у цілях фінансового забезпечення діяльності держави і (чи) муніципальних утворень

Черник Д. Г.

Це плата суспільства за виконання державою її функцій, це відрахування частини валовою внутрішнього продукту на загальнодержавні потреби, без задоволення яких сучасне суспільство не може існувати.

Федосов В. М.

Законодавчо оформлена, примусова форма отримання державою частки вартості валового внутрішнього продукту, фінансовий гарант виконання державою II суспільних функцій, інструмент регулювання економічного розвитку

Мельник П. В.

Обумовлена й фіксована в законодавчому порядку грошова сума, що приймає форму обов’язкового платежу для платника і доходу для держави

Андрущенко В. Л., Данілов О. Д.

В цьому процесі руху грошових коштів обов’язково повинні дотримуватися принципи справедливості по відношенню до платника та досягнення максимальної ефективності справляння податків.

Шарль Монтеск’є зазначає, що податок – це частина, яку кожен громадянин віддає зі свого майна для того, щоб отримати охорону іншої частини або користуватися нею з більшим задоволенням.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Які основні історичні аспекти розвитку категорії “податок”?