Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Які існують вимоги до плану санації?

Метою фінансової санації є усунення причин, які сприяли виникненню збитків і кризи та покриття поточних збитків, поновлення й збереження ліквідності, платоспроможності підприємств тощо. Відповідно до чинних нормативно-правових документів рішення про фінансове оздоровлення підприємства приймається: у досудовому порядку; у рамках судових процедур. Ефективним інструментом визначення санаційної спроможності підприємства є проведення санаційного аудиту.

Головним критерієм прийняття рішення щодо санації чи ліквідації підприємства є його санаційна спроможність, а саме – наявність у підприємства фінансових, організаційно-технічних та правових можливостей для проведення фінансової санації. Слід пам’ятати, що санаційну спроможність можна визначити за трьома основними показниками, такими як: поточна платоспроможність; коефіцієнт забезпечення власними засобами; коефіцієнт покриття.

Фінансування санації може здійснюватися за рахунок внутрішніх фінансових джерел (реструктуризація активів, зменшення витрат, збільшення обсягів реалізації); фінансових засобів власників (збільшення/зменшення статутного капіталу, надання позик, надання цільових внесків на безповоротній основі); кредиторами (реструктуризація наявної заборгованості, зменшення або списання заборгованості, надання санаційних кредитів, надання поруки чи гарантій); персоналом підприємства (відстрочення чи відмова від винагороди за виробничі результати, надання працівниками позичок, придбання працівниками акцій даного підприємства); за рахунок державної фінансової підтримки (пряме бюджетне фінансування з використанням непрямих форм державного впливу, наприклад, надання дозволу на порушення антимонопольного законодавства тощо).

Ефективність санації можна визначити за наведеною нижче формулою:

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях   Данілов О. Д.   Які існують вимоги до плану санації?

Як можна оцінити вартість фірми?

Вартість фірми можна визначити, користуючись формулою:

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях   Данілов О. Д.   Які існують вимоги до плану санації?

Економічну вартість підприємства прийнято обчислювати як відношення середньорічного чистого грошового потоку до частки капіталу в економічній його вартості. Якщо розрахована економічна вартість підприємства перевищує його так звану ліквідаційну вартість, то доцільно реорганізувати таку підприємницьку структуру. Якщо ж вона менша за його ліквідаційну вартість, то рішення про ліквідацію такого підприємства буде економічно виправданим.

У чому полягає сутність ліквідації підприємства?

Добровільна ліквідація – це процедура ліквідації неспроможного підприємства, яка здійснюється поза судовими органами, на підставі рішення власників або угоди, укладеної між власниками цього підприємства і кредиторами під контролем останніх.

Примусова ліквідація – це процедура ліквідації неспроможного підприємства, яка здійснюється за рішенням суду (як правило, у процесі провадження справи про банкрутство).

Що таке програма санації підприємства?

Програма санації – система прогнозованих заходів, спрямованих на виведення підприємства з кризи. Програма формується на основі комплексного вивчення причин фінансової кризи, аналізу внутрішніх резервів, висновків про можливості залучення стороннього капіталу, стратегічних завдань санації.

Оздоровлення здійснюється за проектом санації, який розробляється на базі санаційної програми. Програма включає ряд елементів (рис. 15.4).

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях   Данілов О. Д.   Які існують вимоги до плану санації?

Яку структуру має бізнес-план фінансового оздоровлення?

Бізнес-план фінансового оздоровлення формується на основі дослідження фінансового стану підприємства (табл. 15.1).

Таблиця 15.1

СКЛАДОВІ БІЗНЕС-ПЛАНУ ФІНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ

Розділи плану

Характеристика розділів

1. Загальні дані

Реквізити підприємства, організаційна форма господарювання, структурні підрозділи, філії, дочірні підприємства, адреси

2. Коротка характеристика плану фінансового оздоровлення

Короткий план та терміни реалізації, суми потрібних фінансових коштів, у тому числі від держави, терміни їх повернення

3. Аналіз фінансового стану підприємства

Методичні питання бухгалтерського обліку, зведена таблиця фінансових показників за останні три роки. Висновки, причини та їх аналіз з погляду фінансової кризи та неплатоспроможності підприємства

4. Перелік заходів фінансового оздоровлення підприємства та відновлення його платоспроможності

Перелік заходів, терміни їх здійснення та потреба фінансових коштів для фінансового оздоровлення підприємства

5. План маркетингу та оцінка ринків збуту

Характеристика ринку, де працює підприємство. Цінова політика. Дані про конкурентів. Стратегія збуту продукції на ринку. Прогнози диверсифікації виробництва. Ризики. Місткість ринку.

6. План виробництва і капіталовкладень

Виробничий процес та його показники; використання обладнання та показники його зносу, відновлення, витрати на придбання виробничих фондів, інноваційна діяльність на підприємстві та витрати

7. Організаційний план

Структура управління, кадри, можливості реорганізації чи реструктуризації, управлінський склад менеджменту підприємства з урахуванням вимог законодавства

8. Фінансовий план

Визначення фінансових показників за всіма підрозділами плану, аналіз шляхів досягнення беззбитковості підприємства, оцінка загальних фінансових ресурсів, у тому числі власних і позикових коштів, повернення позикових та залучених коштів на зворотній основі

9. Прогнозування показників

Прогнозний баланс планового періоду (за кожним роком) і розрахунок на його основі коефіцієнтів ліквідності та забезпеченості власними коштами


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Які існують вимоги до плану санації?