Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Які функції виконують фінанси підприємств?

Тема 1. СУТНІСТЬ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЗМІСТ ФІНАНСОВОЇ РОБОТИ
У чому полягає сутність фінансів підприємств?

Фінанси підприємств – це сукупність економічних відносин, які пов’язані з рухом грошових коштів, а саме їх формуванням, розподілом і використанням у процесі господарської діяльності підприємств. Фінанси – це не самі гроші, а грошові відносини, за допомогою яких відбувається перерозподіл створеної вартості. Групи відносин, у яких може брати участь підприємство, відображені на рис. 1.1.

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях   Данілов О. Д.   Які функції виконують фінанси підприємств?

Які ознаки притаманні фінансам підприємств?

Фінансам підприємств притаманний ряд ознак, які можна поділити на загальні і специфічні (рис. 1.2).

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях   Данілов О. Д.   Які функції виконують фінанси підприємств?

Рис. 1.2. Ознаки, притаманні фінансам підприємств

Що таке фінансові ресурси і за рахунок яких джерел вони формуються?

Фінансові ресурси підприємств – це грошові надходження, які перебувають у розпорядженні підприємства і призначені для виконання зобов’язань перед всіма суб’єктами господарювання. Формування фінансових ресурсів відбувається за рахунок власних, залучених і позичених коштів.

Формування фінансових ресурсів розпочинається з моменту заснування підприємства, коли утворюється статутний капітал, який формується за рахунок коштів засновників. Надалі джерелами власних фінансових ресурсів виступають прибуток та амортизаційні відрахування.

Позикові фінансові ресурси формуються за рахунок кредитів та інших позик. У процесі своєї діяльності підприємство може залучати кошти на фондовому ринку за рахунок випуску цінних паперів, окрім того підприємства можуть залучати кошти інвесторів та отримувати фінансування з бюджету.

Формування фінансових ресурсів за рахунок різних джерел дає можливість підприємству адекватно реагувати на зміну потреб ринку, розширювати асортимент продукції, нарощувати масштаби виробництва. Однак у процесі формування фінансових ресурсів важливо дотримуватись оптимального співвідношення між джерелами їх формування з метою забезпечення нормальної фінансової стійкості підприємства.

Які функції виконують фінанси підприємств?

Сутність фінансів підприємств проявляється через їх функції: акумулюючу, розподільчу, контрольну. Акумулююча функція полягає у мобілізації та накопиченні фінансових ресурсів у процесі виробничо-фінансової діяльності. Розподільча – у розподілі та використанні фінансових ресурсів для забезпечення виробничої, інвестиційної діяльності та соціально-економічного розвитку підприємства. Контрольна функція проявляється у здійсненні постійного моніторингу за формуванням та використанням фінансових ресурсів у процесі відтворення.

Що собою являє фінансовий механізм підприємства?

Фінансовий механізм підприємства можна розглядати як систему управління фінансовими відносинами за допомогою фінансових важелів і фінансових інструментів, які дають змогу досягти головної мети будь-якого підприємства – отримання максимального прибутку. Елементами фінансового механізму підприємства є фінансові інструменти, фінансові важелі та фінансові методи.

Фінансові інструменти – згідно з міжнародними стандартами бухгалтерського обліку це будь-які контракти, з яких виникають фінансові активи для одного підприємства чи фінансові зобов’язання або інструмент для іншого (дебіторська і кредиторська заборгованість і похідні фінансові інструменти). Фінансовий актив може бути у вигляді коштів, конкретного права на одержання коштів або фінансового активу від іншого підприємства, обміну на фінансовий інструмент цього підприємства.

Фінансові важелі – це набір показників, через які керуюча система може впливати на виробничо-господарську діяльність підприємства.

Фінансові методи – це фінансовий облік, фінансовий аналіз, фінансове планування, фінансове регулювання і фінансовий контроль.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Які функції виконують фінанси підприємств?