Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Які функції виконує прибуток?

Що таке доходи і як їх класифікують?

Доходи – збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків засновників).

Класифікація доходів зображена на рис. 7.1

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях   Данілов О. Д.   Які функції виконує прибуток?

Що таке прибуток і які його види?

Прибуток – складна економічна категорія, тому існують різні підходи щодо визначення сутності даного поняття.

З економічної точки зору, прибуток (збиток) – приріст (зменшення) капіталу власників, що мав місце у звітному періоді. Економічний прибуток можна обчислити як на основі динаміки ринкових оцінок капіталу, або за даними балансів на початок і кінець звітного періоду.

Прибуток – це та частина виручки, яка залишається після відшкодування всіх витрат на виробничу і комерційну діяльність підприємства.

Згідно з П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати” прибуток – це сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати, а збиток – це перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання кого були здійснені ці витрати.

Залежно від формування і розподілу розрізняють наступні види прибутку:

^валовий;

^ від операційної діяльності;

^ від звичайної діяльності до оподаткування;

^ від звичайної діяльності; чистий.

Які функції виконує прибуток?

Прибуток, будучи метою фінансового-господарської діяльності будь-якого підприємства, виконує низку функцій (рис. 7.2).

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях   Данілов О. Д.   Які функції виконує прибуток?

Які фактори впливають на формування прибутку?

Всі фактори, які впливають на формування прибутку, можна поділити на дві групи: внутрішні і зовнішні (рис. 7.3.)

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях   Данілов О. Д.   Які функції виконує прибуток?

Які методи регулювання справляють істотний вплив на розмір прибутку?

На розмір прибутку значний вплив справляють методи регулювання, які самостійно обираються підприємством і фіксуються у наказі про облікову політику на підставі чинних загальних правил організації бухгалтерського обліку. Головними серед них є зміна вартості меж віднесення предметів, вибір способу нарахування зносу МШП, основних засобів, нематеріальних активів, вибір методу оцінки спожитих виробничих запасів, вибір порядку списання витрат на ремонт основних засобів, вибір способу розподілу непрямих витрат та ін. [20,с. 143-145] (рис. 7.4).

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях   Данілов О. Д.   Які функції виконує прибуток?

Які існують сучасні теорії прибутку як складової власного капіталу?

Протягом всієї історії розвитку фінансової думки вченими було вироблено багато концепцій прибутку. Переважна більшість учених трактує прибуток як частину власного капіталу (табл. 7.1).

Таблиця 7.1

СУЧАСНІ ТЕОРІЇ ПРИБУТКУ, ЯКІ РОЗГЛЯДАЮТЬ ЙОГО ЯК СКЛАДОВУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

Теорія

Трактування прибутку

Теорія

Власності

Прибуток розглядається як різниця між доходами і витратами, нараховується безпосередньо власнику, відображає зростання його добробуту та збільшує капітал

Підприємства

Прибуток трактується з позицій доданої вартості. Прибуток як додана вартість включає всі платежі акціонерам у вигляді дивідендів, відсотки кредиторам, заробітну плату робітникам, податки державі та нерозподілений прибуток

Теорія залишкового капіталу

Прибуток залежить від зміни майбутньої оцінки активів і зобов’язань підприємства

Теорія фонду

Прибуток трактується як обмеження на використання активів тільки у визначених цілях (спеціальний фонд, фонд допомоги тощо)

Теорія

Глобального прибутку

Ця концепція заснована на твердженні, що традиційні показники валового прибутку, рентабельності, чистого прибутку не охоплюють всієї діяльності підприємства, а характеризують лише окремі сторони або стадію нарахування. Глобальний прибуток (збиток) визначається як приріст (зменшення) вартості майна при постійному капіталі на початок і на кінець періоду, передбачаючи, що кредиторська заборгованість буде погашена на початок і кінець періоду


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Які функції виконує прибуток?