Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Яке визначення грошовим коштам дає чинне законодавство України?

Яке визначення грошовим коштам дає чинне законодавство України?

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 “Звіт про рух грошових коштів”, терміни вживаються в такому значенні:

O грошові кошти – готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання;

O еквіваленти грошових коштів – короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються в певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни їхньої вартості;

O не грошові операції – операції, що не потребують використання грошових коштів та їхніх еквівалентів;

O рух грошових коштів – надходження і вибуття грошових коштів та їхніх еквівалентів.

За рахунок яких видів діяльності можуть формуватись грошові кошти підприємства?

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати” грошові кошти підприємства можуть формуватись за рахунок різних видів діяльності (рис. 3.1).

Звичайна діяльність – будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що забезпечують її або виникають унаслідок її проведення.

Надзвичайна подія (діяльність) – подія або операція, яка відрізняється від звичайної діяльності підприємства та стосовно якої не очікується періодичне повторення або повторення в кожному наступному звітному періоді (пожежа, стихійне лихо). Відшкодування збитків унаслідок таких подій здійснюється за рахунок страхового відшкодування та з інших джерел.

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях   Данілов О. Д.   Яке визначення грошовим коштам дає чинне законодавство України?

Рис. 3.1. Види діяльності підприємства

Операційна діяльність – основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, крім інвестиційної чи фінансової, тобто діяльність, яка забезпечує основну частку доходу та пов’язана з виробництвом, реалізацією продукції й іншими взаємовідносинами, що виникають у процесі її здійснення.

Фінансова діяльність – діяльність, яка призводить до змін розміру й складу власного та позикового капіталу підприємства.

Інвестиційна діяльність – придбання та реалізація тих необоротних активів та фінансових інвестицій, які не є складовою еквівалентів грошових коштів, тобто діяльність, пов’язана з придбанням та продажем довгострокових (необоротних) активів і короткострокових (поточних) фінансових інвестицій.

У чому полягає сутність валютних коштів та валютного самофінансування?

Валютні кошти – грошові кошти в іноземній валюті. Валютне самофінансування Означає, що підприємство за рахунок прибутку у валюті від продажу продукції (товарів, робіт, послуг) за валюту і валютних доходів від інших операцій, покриває поточні та інвестиційні витрати у валюті. Сутність валютної самоокупності полягає у покритті за рахунок власних валютних коштів всіх виробничих витрат у валюті.

Що таке грошові надходження і як вони формуються?

Грошові надходження підприємства перевищують його фактичні доходи, оскільки не всі грошові надходження визнаються доходами. Окрім того доходи по-різному визнаються у бухгалтерському і податковому обліку.

У бухгалтерському обліку найбільш загальними показниками грошових надходжень і доходів є дохід (виручка), чистий дохід (виручка), інші операційні доходи, валовий прибуток (збиток).

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відображає загальний дохід без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів і непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору тощо). Підприємства, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, у цій статті відображають вартість, за якою реалізовано цінні папери, та суму винагороди за виконання інших операцій, пов’язаних з розміщенням, купівлею та продажем цінних паперів.

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається вирахуванням з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідних податків, зборів, знижок тощо.

Інші операційні доходи включають доходи від операційної діяльності підприємства у звітному періоді, крім доходу (виручки) від реалізації продукції, й до яких належать: дохід від реалізації іноземної валюти, операційної оренди, операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті, одержані штрафи пені, неустойки тощо.

Валовий прибуток (збиток) розраховується як різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

Загалом у бухгалтерському обліку доходи визнаються за умови збільшення економічних вигід у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які приводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників).

У податковому обліку відповідно до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” № 283/97-ВР від 22 травня 1997 р. під валовим доходом розуміють загальну суму доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі, виключній (морській) економічній зоні, так і за її межами.

Сума грошових надходжень підприємства залежить від наступних факторів:

1. Ціна реалізації продукції, товарів, робіт, послуг. Визначаючи ціну реалізації, підприємство може використовувати такі підходи: виживання на ринку, максимізація прибутку, лідерство на ринку, лідерство щодо якості товарів.

2. Кількість реалізованої продукції. У свою чергу кількість реалізованої продукції залежить від обсягів виробництва, якості продукції, збутової політики, асортименту та ін.

3. Зміна дебіторської заборгованості, яка залежить від умов розрахунків.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Яке визначення грошовим коштам дає чинне законодавство України?