Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Як оцінюється прибутковість підприємства?

Ліквідність підприємства можна охарактеризувати, розрахувавши ряд коефіцієнтів (рис. 11.1).

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях  Данілов О. Д.  Як оцінюється прибутковість підприємства?

Коефіцієнт абсолютної ліквідності Визначається відношенням найбільш ліквідних активів (А1) до поточної кредиторської заборгованості підприємства (П1+П2):

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях  Данілов О. Д.  Як оцінюється прибутковість підприємства?

Цей коефіцієнт є найбільш жорстким критерієм платоспроможності та ліквідності підприємства, він показує яку частину короткострокової заборгованості підприємства може погасити найближчим часом за рахунок наявних грошових коштів. Теоретично достатнім вважається, якщо значення коефіцієнту абсолютної ліквідності перебуває в межах 0,2 – 0,35. Це означає, що підприємство на 20-35 % може на даний момент погасити свої короткострокові борги і платоспроможність його є нормальною. Такий показник ще називають коефіцієнтом платоспроможності.

Коефіцієнт швидкої (проміжної) ліквідності Або коефіцієнт кислотного тесту обчислюється відношенням суми грошових коштів, короткострокових фінансових вкладень і дебіторської заборгованості (А1 + А2) до поточної кредиторської заборгованості (П1 + П2):

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях  Данілов О. Д.  Як оцінюється прибутковість підприємства?

Коефіцієнт допомагає оцінити можливість погашення підприємством короткотермінових зобов’язань у разі його критичного стану. Теоретичне найнижче значення цього показника – 1, найвище – 2. За світовими стандартами цей показник має наближатись до 1.

Коефіцієнт покриття (загальний коефіцієнт ліквідності) – узагальнюючий показник ліквідності. Він розраховується як відношення поточних активів до поточних зобов’язань:

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях  Данілов О. Д.  Як оцінюється прибутковість підприємства?

Показник вимірює загальну ліквідність і показує, якою мірою поточні кредиторські зобов’язання забезпечуються поточними активами, тобто скільки грошових одиниць поточних активів припадає на одну грошову одиницю поточних зобов’язань. Теоретичне значення цього показника – 1,5 – 2,5. За світовим досвідом це співвідношення має бути більше 2.

Коефіцієнт критичної ліквідності (проміжний коефіцієнт покриття) – розраховується як відношення поточних активів за мінусом виробничих запасів і витрат до поточних пасивів, до ліквідних активів відноситься і готова продукція:

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях  Данілов О. Д.  Як оцінюється прибутковість підприємства?

Де ВЗ – виробничі запаси; З – витрати.

Теоретично достатнім вважається значення показника 0,7-0,8.

Ліквідність характеризує суб’єкт господарювання з погляду його здатності розрахуватися за своїми поточними зобов’язаннями за певні проміжки часу за допомогою перетворення ліквідних активів у гроші.

Платоспроможність у вузькому розумінні означає можливість суб’єкта господарювання погасити наявними у нього грошима поточні зобов’язання негайно за першою вимогою кредитора. Отже, йдеться про постійну наявність у підприємства грошових коштів.

Коефіцієнт платоспроможності Розраховується як відношення грошових коштів до поточних зобов’язань:

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях  Данілов О. Д.  Як оцінюється прибутковість підприємства?

Як оцінюється прибутковість підприємства?

Прибуток і прибутковість (рентабельність) є основними показниками ефективності діяльності суб’єктів господарювання різних форм власності, які характеризують інтенсивність їх роботи. Коефіцієнт прибутковості (рентабельності) у загальному вигляді визначається як відношення прибутку до капіталу, що інвестується:

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях  Данілов О. Д.  Як оцінюється прибутковість підприємства?

Де КП – коефіцієнт прибутковості; Пр – прибуток; А – активи; П – пасиви; В – витрати.

Показник рентабельності (прибутковості) показує, скільки гривень прибутку приносить підприємству одна гривня вкладеного в його діяльність капіталу.

У чисельнику формули може бути операційний, чистий прибуток, прибуток від реалізації продукції; у знаменнику – середні показники загального капіталу, основного або оборотного капіталу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Як оцінюється прибутковість підприємства?