Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Як класифікуються пасиви за строковістю?

У загальному розумінні ліквідність – це здатність цінностей легко перетворюватись на гроші, тобто абсолютно ліквідні засоби. Ліквідність можна розглядати у двох аспектах [50, с. 179]:

1. Як час, необхідний для продажу активу.

2. Як суму, одержану від продажу активу.

Ці аспекти тісно пов’язані між собою. Досить часто активи можна продати за короткий час, але із значною знижкою у ціні. Тому ліквідність – це здатність і швидкість підприємства перетворювати свої активи на гроші для покриття своїх зобов’язань у міру настання строків їх погашення.

Як класифікуються активи за ліквідністю?

Усі активи підприємства у залежності від ступеня їхньої ліквідності можна згрупувати наступним чином:

1. Найбільш ліквідні активи (А1) – суми по всіх статтях грошових коштів та їх еквівалентів, які можуть бути використані для здійснення поточних розрахунків негайно. До цієї групи належать також поточні фінансові інвестиції (цінні папери).

2. Активи, що швидко реалізуються (А2) – активи, для перетворення яких у наявні кошти потрібен певний час. До цієї групи активів можна включити дебіторську заборгованість, платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати, та інші оборотні активи. Ліквідність цих активів різна і залежить від суб’єктивних та об’єктивних факторівб кваліфікації фінансових працівників, взаємовідносин підприємства з контрагентами та їх платоспроможності, умов надання кредитів покупцям тощо.

3. Активи, що повільно реалізуються (А3). Найменш ліквідними активами є запаси. Ліквідність цієї групи залежить від своєчасності відвантаження продукції, швидкості і правильності оформлення банківських документів, швидкості платіжного документообігу в банку, а також від якості та попиту на продукцію, її конкурентоспроможності, платоспроможності покупців, форми розрахунків та ін.

4. Активи, що важко реалізуються (А4) – активи, призначені для використання в господарській діяльності протягом тривалого періоду часу.

Перші три групи активів є більш ліквідними, ніж інше майно підприємства.

Як класифікуються пасиви за строковістю?

Пасиви балансу класифікують наступним чином:

1. Найбільш строкові зобов’язання (П1) – кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, поточні зобов’язання за розрахунками, інші короткострокові пасиви.

2. Короткострокові пасиви (П2) – короткострокові позикові кредити банків та інші позики, що піддягають протягом 12 місяців після звітної дати.

3. Довгострокові пасиви (П3) – довгострокові кредити банків, позикові кошти та інші довгострокові пасиви – сума статей III розділу пасиву балансу “Довгострокові зобов’язання”.

4. Постійні пасиви (П4) – статті І розділу пасиву балансу “Власний капітал”.

Як оцінити ліквідність балансу?

Ліквідність балансу – це ступінь покриття боргових зобов’язань підприємства його активами, строк перетворення яких у гроші відповідає строку погашення платіжних зобов’язань. Ліквідність балансу залежить від ступеня відповідності величини наявних платіжних коштів величині боргових зобов’язань.

Для визначення ліквідності балансу необхідно порівняти підсумки по кожній групі активів і пасивів. Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо виконуються умови:

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях   Данілов О. Д.   Як класифікуються пасиви за строковістю?

Якщо виконуються перші три нерівності, тобто поточні активи перевищують зовнішні зобов’язання підприємства, то обов’язково виконується і остання нерівність. Це означає наявність у підприємства власних оборотних коштів – тобто дотримується мінімальна умова його фінансової стійкості. Недотримання будь-якої з трьох перших нерівностей показує, що ліквідність балансу більшою або меншою мірою відрізняється від абсолютної.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Як класифікуються пасиви за строковістю?