Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Як формуються грошові потоки від фінансової діяльності підприємства?

Схема формування грошових потоків від фінансової діяльності підприємства зображена на рис. 3.4.

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях  Данілов О. Д.  Як формуються грошові потоки від фінансової діяльності підприємства?

Що таке інвестиції?

Інвестиції – вкладення фінансових ресурсів у фінансово-господарську діяльність з метою отримання прибутку або корисного соціального ефекту. Інвестиції поділяються на капітальні (реальні) і фінансові.

До капітальних інвестицій належать: капітальне будівництво; капітальне поліпшення земель;

– придбання основних засобів;

– придбання інших необоротних матеріальних активів;

– придбання нематеріальних активів. До фінансових інвестицій належать:

– вкладення капіталу у дохідні види фондових інструментів;

– вкладення капіталу у статутний капітал спільних підприємств;

– вкладення капіталу у дохідні види грошових інструментів тощо.

Також інвестиції класифікують за строковістю: довгострокові, середньострокові та короткострокові.

Як формуються грошові потоки від інвестиційної діяльності?

Схема формування грошових потоків від інвестиційної діяльності зображена на рис. 3.5.

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях  Данілов О. Д.  Як формуються грошові потоки від фінансової діяльності підприємства?

У чому полягає сутність показника Cash-flow?

Cash-flow характеризує величину чистих грошових потоків, що утворюються у результаті операційної, фінансової, інвестиційної діяльності. За класичного способу операційний Cash-flow розраховується способом додавання до чистого прибутку амортизаційних відрахувань і резервів для забезпечення майбутніх витрат. На практиці поширені два методи розрахунку Cash-flow від операційної діяльності – прямий та непрямий. За прямого методу Cash-flow визначається як різниця між вхідними та вихідними грошовими потоками, які мають безпосереднє відношення до операційної діяльності. Непрямий метод розрахунку є зворотним від попереднього й полягає у коригуванні операційного прибутку на статті доходів та витрат, які не впливають на обсяг грошових засобів і зміну в оборотних активах і поточних зобов’язаннях. Показник Cash-flow характеризується більшою об’єктивністю порівняно з чистим прибутком чи показниками рентабельності внаслідок відображення реального стану вільних ресурсів підприємства. Даний показник можна розглядати в трьох напрямках: як індикатор ліквідності й платоспроможності; як показник результативності фінансово-господарської діяльності; як індикатор спроможності до самофінансування.

Які існують методи планування виручки?

Виручка є основною частиною грошових надходжень підприємства. Планування виручки відбувається різними методами (рис. 3.6).

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях  Данілов О. Д.  Як формуються грошові потоки від фінансової діяльності підприємства?

Які грошові потоки формуються від операційної діяльності?

Грошові потоки, які формуються від операційної діяльності, зображені на рис. 3.7.

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях  Данілов О. Д.  Як формуються грошові потоки від фінансової діяльності підприємства?

Як здійснюється часова оцінка грошових потоків?

Процедура проведення часової оцінки грунтується на таких припущеннях [64]:

^ грошовий потік – це грошові суми, які виникають у певній хронологічній послідовності;

^ грошовий потік, у якому суми розрізняються за величиною, називають звичайним грошовим потоком;

^ грошовий потік, у якому всі суми рівновеликі та виникають через однакові проміжки часу, називають аннуітетом;

^ грошовий потік може виникати наприкінці, на початку та в середині періоду;

^ дохід, одержуваний на інвестований капітал, з господарського обороту не вилучається, а приєднується до основного капіталу;

^ часова оцінка грошових потоків враховує ризики, пов’язані з інвестуванням;

^ ризик – це вірогідність отримання у майбутньому доходу, що не співпадає з прогнозною величиною;

Ставка доходу на інвестиції – це процентне співвідношення між чистим доходом і вкладеним капіталом.

Що таке функції складного процента?

Часова оцінка грошових потоків передбачає використання шести стандартних функцій складного процента або шести функцій грошової одиниці [43, б7]:

1. Майбутня вартість грошової одиниці (складний процент):

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях  Данілов О. Д.  Як формуються грошові потоки від фінансової діяльності підприємства?

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях  Данілов О. Д.  Як формуються грошові потоки від фінансової діяльності підприємства?

Що являє собою ставка дисконту?

Ставка дисконту – це необхідна інвесторам ставка доходу на вкладений капітал у порівнянні за рівнем ризику об’єкта. Вона має враховувати вплив трьох факторів: наявності у багатьох підприємств різних джерел залучення капіталу; необхідності урахування вартості грошей у часі; фактора ризику або ступеня імовірності одержання очікуваних у майбутньому доходів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Як формуються грошові потоки від фінансової діяльності підприємства?