Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Хто приймає рішення про проведення санації?

Заохочувальні стимули до участі у фінансовому оздоровленні такі:

^ отримання контролю над підприємством-боржником; використання ефекту синергізму;

^ бажання не втратити надійного постачальника сировини, матеріалів та споживачів продукції;

^ приватизація підприємства, якщо воно недержавної форми власності.

Найбільш зацікавленими особами у проведенні санації фінансово неспроможного підприємства є його власники. Вони, як правило, несуть значний тягар з фінансування санаційних заходів, які можна здійснити за рахунок зменшення чи збільшення статутного капіталу боржника.

У фінансовому оздоровленні боржника можуть брати участь і кредитори. їхня участь у санації може здійснюватися такими шляхами:

^ пролонгацією та реструктуризацією наявної заборгованості; повною або частковою відмовою від своїх вимог;

^ наданням додаткових кредитних ресурсів.

Кредитори беруть активну участь у санації тільки тоді, коли очікують внаслідок її проведення та збереження підприємства отримати повніше задоволення своїх вимог, ніж від його ліквідації.

Які головні умови прийняття рішення про санацію?

Головними передумовами прийняття рішення про санацію є:

1. Санаційна можливість боржника (наявність фінансових, організаційно-технічних та правових можливостей).

2. Реальний план санації (обгрунтований бізнес-план за всіма розділами).

3. Реальна можливість виконати план відновлення фінансової стійкості і платоспроможності підприємства (конкретні обгрунтовані заходи відновлення виробничо-господарської діяльності та реальних можливостей оптимального використання усіх можливих джерел фінансових ресурсів).

4. Наявність санатора (обгрунтованість та достатність ресурсів фінансової санації суб’єкта господарювання).

У чому полягає мета і завдання проведення санації?

Метою фінансової санації є покриття поточних збитків та усунення причин їхнього виникнення, поновлення або збереження ліквідності та платоспроможності підприємств, скорочення всіх видів заборгованості, поліпшення структури оборотного капіталу та формування фондів фінансових ресурсів, необхідних для проведення санаційних заходів виробничо-технічного характеру. Завдання проведення санації зображена на рис. 15.2.

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях   Данілов О. Д.   Хто приймає рішення про проведення санації?

За рахунок яких джерел може бути профінансована санація?

Джерелами фінансування санації можуть бути кошти, залучені на умовах позики чи на умовах власності; на поворотній або безповоротній основі.

За джерелами мобілізації фінансових ресурсів, розрізняють автономну та гетерономну санацію. Автономна Санація передбачає фінансування оздоровлення підприємства за рахунок його власних ресурсів і коштів, наданих власниками та іншими особами (без залучення в санаційний процес сторонніх осіб). Гетерономна (зовнішня) санація характеризується участю в ній сторонніх осіб, зокрема банків та інших кредиторів, клієнтів, держави.

Хто приймає рішення про проведення санації?

Рішення про проведення санації приймають:

^ з ініціативи суб’єкта господарювання, що перебуває у кризі;

З ініціативи фінансово-кредитної установи;

З ініціативи заставодержателя цілісного майнового комплексу;

З ініціативи Агентства з питань банкрутства підприємств (державних);

^ з ініціативи НБУ;

^ з власної ініціативи боржника (через звернення до суду).

Якими шляхами може здійснюватись санація?

Санація може здійснюватися такими шляхами: погашення боргу;

Злиття збиткових підприємств з фінансово міцними;

^ переоформлення короткотермінових кредитів у довготермінові;

Випуск цінних паперів;

^ продаж майна боржника або передача його в оренду;

Зміна профілю діяльності підприємства;

^ надання пільгових кредитів або податкових пільг;

Зниження номінальної вартості старих акцій тощо.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Хто приймає рішення про проведення санації?