Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – У чому полягає сутність амортизації?

За своїм економічним змістом амортизацію можна розглядати як поступове зниження вартості основних фондів внаслідок їх зносу, перенесення вартості машин, будівель тощо на вироблювану продукцію або поступову сплату боргу фізичною або юридичною особою шляхом періодичних грошових внесків або викупу зобов’язань.

У бухгалтерському обліку поняття “амортизація” пов’язано не тільки з основними засобами і нематеріальними активами. Згідно Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 4 “Облік амортизації” амортизація – це розподіл суми активу, що амортизується, протягом очікуваного строку його корисної експлуатації. До амортизованих належать активи, які:

O за очікуванням використовуватимуться більше одного звітного періоду;

O мають обмежений строк корисного використання;

O утримуються підприємством для використання у виробництві або для постачання товарів чи послуг, для здачі в оренду іншим особам або для адміністративних цілей.

Що собою являє амортизація основних фондів у податковому обліку і як її нараховують?

Відповідно до чинного законодавства України під терміном амортизація основних фондів і нематеріальних активів слід розуміти поступове віднесення витрат на їх придбання, виготовлення або поліпшення, на зменшення скоригованого прибутку платника податку у межах норм амортизаційних відрахувань.

Амортизація основних фондів нараховується у бухгалтерському і податковому обліку. У податковому обліку нарахування амортизації здійснюється згідно ст. 8 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”. Згідно названого Закону амортизації підлягають витрати на придбання, самостійне виготовлення, проведення всіх видів ремонту, реконструкції, модернізації та інших поліпшень основних фондів і нематеріальних активів, а також витрати на капітальні поліпшення землі.

Об’єктом нарахування амортизації є балансова вартість кожного об’єкта групи і всієї групи загалом; кожного окремого нематеріального активу, груп 2, 3, 4. Сума амортизаційних відрахувань обчислюється за кожний окремий квартал, що відповідає календарному кварталу.

Сума амортизаційних відрахувань за розрахунковий квартал визначається шляхом застосування норм амортизації до балансової вартості груп основних фондів на початок цього розрахункового кварталу. Норми амортизації (у процентах) встановлено для кожної групи основних фондів (табл. 4.2).

Таблиця 4.2

НОРМИ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ФОНДІВ

Номер групи

Склад групи

Період придбання

Норма амортизації

1

Будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої, в тому числі житлові будинки та їх частини (квартири і місця загального користування), вартість капітального поліпшення землі, витрати на придбання і виготовлення яких було здійснено:

До 01.01.2004 р.

1,25 %

1

Після 01.01.2004 р.

2,00 %

2

Автомобільний транспорт та вузли (запасні частини) до нього; меблі; побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, інше конторське (офісне) обладнання, устаткування та приладдя до них, витрати на придбання і виготовлення яких було здійснено:

До 01.01.2004 р.

6,25 %

2

Після 01.01.2004 р.

10 %

3

Будь-які інші основні фонди, не включені до груп 1, 2, і 4, витрати на придбання і виготовлення яких було здійснено:

До 01.01.2004 р.

3,75 %

3

Після 01.01.2004 р.

6 %

4

Електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, їх програмне забезпечення, пов’язані з ними засоби зчитування або друку інформації, інші інформаційні системи, телефони (у тому числі стільникові), мікрофони і рації, витрати на придбання і виготовлення яких було здійснено:

До 01.01.2004 р.

6,25 %

4

Після 01.01.2004 р.

15 %

Амортизація окремих об’єктів основних фондів групи 1 припиняється, якщо балансова вартість об’єкта зменшилась до суми, що дорівнює ста неоподатковуваним мінімумам доходів громадян або якщо об’єкт виводиться з експлуатації. Амортизація основних фондів груп 2, 3, 4 здійснюється до досягнення балансовою вартістю групи нульового значення.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – У чому полягає сутність амортизації?