Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Що таке виробнича собівартість продукції?

Виробнича собівартість продукції – це виражені у грошовій формі поточні витрати підприємства на виробництво продукції, виконані роботи та надані послуги.

До виробничої собівартості входять: прямі матеріальні витрати; прямі витрати на оплату праці; інші прямі витрати;

Змінні загально виробничі та постійні загально виробничі витрати.

Витрати, пов’язані з виробництвом продукції (робіт, послуг), групуються за такими статтями калькуляції:

^ сировина і матеріали;

Купівельні напівфабрикати і комплектуючі вироби, роботи і послуги виробничого характеру сторонніх підприємств;

^ паливо й енергія на технологічні цілі;

^ зворотні відходи (вираховуються);

^ основна заробітна плата;

^ додаткова заробітна плата;

^ відрахування на соціальні заходи;

Витрати на утримання та експлуатацію устаткування;

^ загально виробничі витрати;

^ втрати від браку;

Інші виробничі витрати;

Попутна продукція (вираховується). До наведеної типової калькуляції підприємство може вносити зміни з урахуванням особливостей своєї діяльності.

Який елементний склад адміністративних витрат?

До статті “Адміністративні витрати” належать:

– загальні та корпоративні витрати;

– витрати на персонал офісу;

– витрати на утримання приміщень та обладнання офісу;

– гонорари;

– витрати на зв’язок;

– амортизація нематеріальних активів;

– інші загальногосподарські витрати.

Які витрати належать до витрат на збут?

До витрат на збут належать: витрати на відрядження, пов’язані зі збутом; витрати на персонал, який займається збутом; витрати на утримання приміщень та обладнання відділу збуту, складів та ін.;

^ витрати на тару та пакувальні матеріали; витрати на транспортування продукції та товарів; після продажне обслуговування клієнтів; витрати на рекламу та дослідження ринку.

Як підприємство може вплинути на зменшення рівня витрат?

Найпоширенішим і найефективнішим способом зменшення витрат на виробництво і реалізацію продукції є їх планування. Мета планування витрат – визначення можливості найефективнішого витрачання матеріальних, трудових та грошових ресурсів на одиницю продукції. Зниження собівартості за рахунок економії сировини, матеріалів, палива, енергії та живої праці дає змогу виготовити значну кількість додаткової продукції, збільшити прибуток та розширити можливості самофінансування. Зменшення витрат на одиницю продукції є матеріальною підставою для зниження ціни, а, значить – прискорення оборотності оборотних засобів.

Плануючи витрати на виробництво та реалізацію продукції, необхідно враховувати резерви зниження її собівартості, до яких належать:

O поліпшення використання основних виробничих фондів та збільшення у зв’язку з цим випуску продукції на кожну гривню основних фондів;

O раціональне використання сировини, матеріалів, палива, енергії та скорочення витрат на одиницю продукції без зниження її якості;

O зменшення витрат живої праці на одиницю продукції на основі використання досягнень НТП, підвищення продуктивності праці;

O скорочення витрат на реалізацію продукції за рахунок удосконалення форм збуту;

O зменшення витрат від браку та безгосподарності, ліквідація непродуктивних витрат;

O економія в адміністративно-управлінській сфері на базі раціональної організації апарату управління підприємством;

O зменшення відсотків по залучених коштах та ін.

Яким чином відбувається розподіл прибутку?

Розподіл прибутку розглядається за трьома напрямами:

O на користь держави;

O на користь підприємства;

O на користь власників.

Розподіл прибутку на користь держави Здійснюється через сплату податку на прибуток. Пропорції цього розподілу впливають не тільки на подальшу діяльність підприємства не тільки з точки зору обсягів виробництва, але й визначають можливість здійснення інвестиційної діяльності. Високе оподаткування прибутку може спричиняти перенесення частини або всієї діяльності підприємства у “тінь”.

Розподіл прибутку на підприємстві. Цей розподіл залежить від багатьох чинників. Так, у період освоєння нової техніки, технології, розробки нових видів продукції підприємство має значну потребу у фінансових ресурсах. їх можна мобілізувати за рахунок прибутку, але тоді скорочується частка власників у розподіленому прибутку. Також прибуток може бути спрямований на здійснення матеріального стимулювання працівників підприємства, розвиток соціальної інфраструктури тощо.

Статутом підприємства може бути передбачене створення за рахунок прибутку різноманітних фондів – резервного, страхового тощо. Обсяги відрахувань від прибутку у названі фонди здійснюється на основі статуту підприємства за рішенням засновників.

Розподіл прибутку на користь власників. Здійснюється у вигляді виплати дивідендів (для акціонерних товариств) або відсотків за частками власників у статутному капіталі (для інших товариств).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Що таке виробнича собівартість продукції?