Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Що таке винахід, корисна модель та промисловий зразок?

Згідно пункту 1.2 ст. 1 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” нематеріальні активи – об’єкти інтелектуальної, в тому числі промислової власності, а також інші аналогічні права, визнані у порядку, встановленому певним законодавством, об’єктом права власності платника податку.

Згідно п. 4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 8 нематеріальний актив – немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований. Класифікація нематеріальних активів наведена в табл. 4.3.

Таблиця 4.3

КЛАСИФІКАЦІЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

Група

Види

Майнові права

Права користування природними ресурсами

Право користування надрами, право користування іншими ресурсами природного середовища, право користування геологічною та іншою інформацією про природне середовище, інші подібні права

Права користування майном

Право користування земельною ділянкою, право користування будівлею, право на оренду приміщень, інші подібні права

Права інтелектуальної власності

Права на комерційні позначення

Права на торгові марки (знаки для товарів і послуг), права на комерційні (фірмові) найменування, інші подібні права.

Права на об’єкти промислової власності

Права на винаходи, права на корисні моделі, права на промислові зразки, права на сорти рослин, права на породи тварин, права на компоновки (топографію) інтегральних мікросхем, права на комерційні таємниці, у тому числі ноу-хау, права на захист від недобросовісної конкуренції, інші подібні права

Авторське право і суміжні з ним права

Права на літературні, художні, музичні твори, права на комп’ютерні програми, права на програми для електронно-обчислювальних машин, права на компіляції даних (бази даних), права на виконання, права на фонограми, права на відеограми, інші подібні права

Інші права

Інші нематеріальні активи

Права на здійснення діяльності, права на використання економічних та інших привілеїв, інші подібні права

Що собою являють немонетарні активи і нематеріальні ресурси?

Немонетарні активи – всі активи, окрім грошових коштів, їх еквівалентів і дебіторської заборгованості у фіксованій чи визначеній сумі грошей.

Нематеріальні ресурси – частина потенціалу підприємства, здатна приносити економічну вигоду протягом тривалого часу, для якої характерні відсутність матеріальної основи та невизначеність розмірів майбутніх прибутків від її використання. Поняття “нематеріальні ресурси” використовують для характеристики сукупності об’єктів інтелектуальної власності, до яких входять об’єкти промислової власності, об’єкти, що охороняються авторським правом і суміжними правами, інші (нетрадиційні) об’єкти інтелектуальної власності.

Що таке винахід, корисна модель та промисловий зразок?

Винахід – це результат творчої діяльності людини у будь-якій сфері технології, вирішення технічного завдання у певній галузі народного господарства, що характеризується істотною новизною та забезпечує позитивний ефект (практичну корисність).

Корисна модель – це результат інтелектуальної діяльності людини, об’єктом якої є нова за виглядом, формою, розміщенням частин або побудовою модель, придатна для промислового виготовлення.

Промислові зразки – нове художнє та художньо-конструкторське поліпшення виробів, коли досягається єдність технічних та естетичних властивостей, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу.

Що таке торговельна марка і комерційне найменування?

Торговельні марки (знаки для товарів і послуг) – будь-яке оригінальне позначення або будь-яка комбінація позначень, за якими товари і послуг одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб. Головне завдання торговельної марки полягає в ідентифікації товару чи послуги та його виробника на ринку. Вона виконує дві функції: рекламує товар чи послугу і гарантує їх якість.

Використанням торговельної марки у сфері господарювання визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках та ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов’язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг в господарський оборот.

Комерційне (фірмове) найменування – це стале позначення підприємства та громадянина-підприємця, від імені якого здійснюється виробнича та інша діяльність. Воно використовується для ідентифікації суб’єктів господарювання і виділення їх серед інших, а також для загальної характеристики їхньої репутації на ринку. Громадянин-підприємець має право заявити як комерційне найменування своє прізвище або ім’я.

Що собою являє гудвіл?

Гудвіл – перевищення вартості придбання над часткою покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів, зобов’язань і непередбачених зобов’язань на дату придбання.

Негативний гудвіл – перевищення вартості частки покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів і зобов’язань над вартістю придбання на дату придбання.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Що таке винахід, корисна модель та промисловий зразок?