Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – На основі яких договорів може відбуватись розпорядження майновими правами інтелектуальної власності?

Роялті – компенсація, яка виплачується власнику прав на використання власності: патенту, матеріалів, захищених авторським правом, чи інших ресурсів. Також роялті трактують як частину доходу від ренти чи інших сум, отриманих за використання авторських прав в області мистецтва, літератури, наукових праць, а також патентів, промислових зразків, товарних знаків та ін. видів інтелектуальної власності. Методика розрахунку роялті наведена в таблиці 4.4.

Таблиця 4.4

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ РОЯЛТІ ПРИ РІЗНОМАНІТНИХ ВАРІАНТАХ

Спосіб розрахунку

Формула розрахунку

Характеристика способу

Відсоток від продажної ціни екземпляра твору (похідного продукту)

Роялті дорівнює продажній ціні екземпляра помноженій на ставку відсотків, встановлену договором, і на кількість екземплярів.

Оскільки розмір роялті залежить від продажної ціни екземпляра, то такий спосіб передбачає узгодження продажної ціни з особою, якій будуть виплачуватись роялті.

Відсоток від собівартості виготовленої продукції

Роялті дорівнює собівартості екземпляра, помноженої на ставку відсотка, встановлену договором, і на кількість екземплярів.

Сам факт випуску продукції вважається підставою для нарахування роялті. Сума роялті залежить від обсягу випущеної продукції, а не від фактичних доходів від її реалізації.

Зменшення відсотку із збільшенням обсягу продукції

Договором встановлюється так звана “виделка” відсоткових ставок роялті у залежності від обсягу випущеної (чи проданої) продукції.

Відсоток від чистого прибутку, отриманого від використання об’єкта інтелектуальної власності

Роялті дорівнює чистому прибутку від екземпляра, помноженому на ставку відсотків, встановлену договором.

Роялті залежить від результатів використання твору. У той же час наявність фінансових збитків зовсім не означає звільнення від виплати роялті. У такому випадку право власнику має бути нарахована і виплачена справедлива винагорода.

Фіксована ставка роялті

Роялті встановлено у фіксованому розмірі. Причому фіксований розмір не завжди означає постійну величину суми роялті, оскільки воно може бути встановлено від змінних показників (наприклад, 10 грн. з кожної 1000 грн. чистого прибутку

І Т. Д.)

Передплачені роялті

Роялті розраховано одним із перерахованих в даній таблиці способів, але виходячи із планових показників. Причому його виплата повинна бути здійснена одразу ж після укладення відповідного договору.

Що таке патент?

Патент – виданий державним органом (патентним відомством) охоронний документ, який підтверджує право його власника на відповідний об’єкт промислової власності.

Як нараховується амортизація на нематеріальні активи?

Для амортизації нематеріальних активів застосовують лінійний метод, за яким кожний окремий вид нематеріального активу амортизується рівними частками виходячи з його первісної вартості. Строк, протягом якого амортизується кожний окремий нематеріальний актив, платник податку визначає самостійно. Амортизаційні відрахування здійснюються до досягнення залишковою вартістю нематеріального активу нульового значення.

На основі яких договорів може відбуватись розпорядження майновими правами інтелектуальної власності?

Таблиця 4.5.

ВИДИ ДОГОВОРІВ ПРО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Вид договору

Обсяг майнових прав, які передаються на умовах договору

Ліцензія

Право на використання об’єкта інтелектуальної власності у певній обмеженій сфері

Ліцензійний договір

Дозвіл на використання об’єкта права інтелектуальної власності (ліцензія) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін

Договір на створення за замовленням

Майнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений на замовлення, належать автору цього об’єкта і замовнику сумісно, якщо інше не встановлено договором

Договір про передачу виключних майнових прав

Одна сторона (особа, що має виключні майнові права) передає іншій стороні частково або у повному складі ці права у відповідності із законом і на визначених договором умовах

Інший договір про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності

Зміст таких договорів законом може не регулюватися, однак майнові права на об’єкти інтелектуальної власності не можуть бути предметом договорів купівлі-продажу, дарування, найму.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – На основі яких договорів може відбуватись розпорядження майновими правами інтелектуальної власності?