Фінанси підприємств – Славюк P. А. – Визначення руху коштів унаслідок операційної діяльності

Звіт про рух грошових коштів містить інформацію про грошові потоки підприємства за звітний період. Під грошовими потоками розуміють надходження і вибуття грошових коштів та їх еквівалентів. Грошові кошти включать кошти в касі та на рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій.

Еквівалентами грошових коштів є короткострокові фінансові інвестиції, які можуть бути вільно конвертовані у відповідну суму коштів і мають незначний ризик щодо зміни вартості. Звичайно такими еквівалентами є високоліквідні інвестиції в цінні папери на строк, що не перевищує трьох місяців (казначейські векселі, депозитні сертифікати тощо).

Рух коштів відображається у звіті про рух грошових коштів у розрізі трьох видів діяльності: операційної, інвестиційної та фінансової.

Операційна діяльність – це основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною та фінансовою. Прикладом руху грошових коштів унаслідок операційної діяльності є:

– надходження коштів від реалізації продукції (товарів, послуг);

– надходження коштів за надання права користування активами (оренда, ліцензії тощо);

– платежі постачальникам;

– виплати працівникам тощо.

Інвестиційна діяльність – це сукупність операцій із придбання і продажу довгострокових (необоротних) активів, а також короткострокових (поточних) фінансових інвестицій, які не є еквівалентами грошових коштів. Приклади руху коштів унаслідок інвестиційної діяльності:

– платежі, пов’язані з придбанням основних засобів і нематеріальних активів;

– надходження коштів від продажу необоротних активів;

– надання позик іншим підприємствам;

– надходження коштів від фінансових інвестицій (дивіденди, проценти).

Фінансована діяльність – це сукупність операцій, які приводять до зміни величини та (або) складу власного і позикового капіталу. Прикладом руху коштів унаслідок фінансової діяльності є:

– випуск власного капіталу (акцій);

– отримання позик та їх погашення;

– викуп акцій власної емісії;

– виплата дивідендів.

Застосовуючи розглянуту класифікацію, слід мати на увазі, що віднесення руху коштів до відповідної групи залежить передусім від характеру господарської діяльності підприємства. Наприклад, інвестиції в цінні папери звичайно є інвестиційною діяльністю підприємства, але основною (операційною) діяльністю інвестиційної компанії.

Крім того, якщо одна операція включає суми коштів від кількох видів діяльності, ці суми слід розподіляти між відповідними видами діяльності.

Наприклад, сплачену банкові суму, яка включає погашення позики та проценти, буде відображено двома позиціями: проценти – у складі операційної діяльності, а погашення позики – у складі фінансової діяльності.

Негрошові операції – це операції, які не потребують використання грошових коштів або їх еквівалентів. Прикладом таких операцій є:

– бартерні операції;

– надходження основних засобів на умовах фінансового лізингу;

– перетворення зобов’язань на власний капітал.

Негрошові операції не включаються до звіту про рух грошових коштів. Негрошові операції, пов’язані з фінансовою та інвестиційною діяльністю, слід розкривати у примітках до фінансових звітів. Внутрішні зміни у складі грошових коштів та їх еквівалентів не відображаються у звіті про рух грошових коштів. Наприклад, надходження коштів з банку до каси підприємства не розглядається як рух грошових коштів у результаті операційної діяльності.

Визначення руху коштів унаслідок операційної діяльності

Інформація про рух грошових коштів у результаті операційної діяльності може бути наведена із застосуванням прямого або непрямого методів.

Якщо застосовують прямий метод для визначення суми чистого надходження коштів у результаті операційної діяльності, то у звіті послідовно наводять усі основні класи (статті) надходжень і видатків, різниця яких показує приріст або зменшення грошових коштів.

Інформацію про рух коштів унаслідок операційної діяльності можна отримати:

– з облікових реєстрів;

– шляхом послідовного коригування статей звіту про фінансові результати.

Непрямий метод передбачає визначення суми чистого надходження (видатку) у результаті операційної діяльності шляхом послідовного коригування показника прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування, наведеного у звіті про фінансові результати.

Коригування здійснюється з метою врахування впливу:

– змін у складі запасів, операційної дебіторської” та кредиторської заборгованості;

– негрошових операцій;

– доходів і витрат, пов’язаних з інвестиційною та фінансовою діяльністю.

Форма звіту про рух грошових коштів, установлена Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку № 4 (далі – П(с)БО № 4), передбачає використання непрямого методу подання інформації про рух коштів у результаті операційної діяльності.

Процес заповнення розділу 1 “Рух коштів у результаті операційної діяльності” включає п’ять етапів.

Етап 1. Перенесення показника прибутку від звичайної діяльності до оподаткування. Першим кроком є перенесення показника фінансового результату (прибутку або збитку) від звичайної діяльності до оподаткування, що відображений у звіті про фінансові результати, до звіту про рух грошових коштів.

Отже, у статті “Прибуток (збиток) до оподаткування та надзвичайних статей” у графах “Надходження” і “Видаток” показується відповідно прибуток чи збиток від звичайної діяльності до оподаткування за звітний період, що наведений у звіті про фінансові результати.

Етап 2. Визначення прибутку (збитку) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах. Цей крок має за мету врахувати вплив на прибуток негрошових витрат (амортизації активів, забезпечень зобов’язань, витрат на сплату процентів із фінансових зобов’язань), а також фінансових результатів, не пов’язаних з операційною діяльністю.

Алгоритм визначення прибутку (збитку) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах наведено на рис. 3.4.

Фінанси підприємств   Славюк P. А.   Визначення руху коштів унаслідок операційної діяльності

Рис. 3.4. Алгоритм визначення прибутку (збитку) від операційної діяльності до змін у чистих оборотних активах

Етап 3. Визначення грошових коштів від операційної діяльності. Цей крок дає можливість визначити суму грошових коштів, отриманих підприємством від операційної діяльності шляхом коригування прибутку (збитку) від операційної діяльності на зміни у складі оборотних активів, поточних зобов’язань, витрат і доходів майбутніх періодів {рис. 3.5).

Фінанси підприємств   Славюк P. А.   Визначення руху коштів унаслідок операційної діяльності

Рис. 3.5. Алгоритм розрахунку грошових коштів від операційної діяльності

Етап 4. Визначення чистого руху коштів до надзвичайних статей. Чистий рух коштів до надзвичайних статей визначається шляхом вирахування із суми грошових коштів від операційної діяльності сплачених процентів та сплачених податків на прибуток (рис. 3.6).

Фінанси підприємств   Славюк P. А.   Визначення руху коштів унаслідок операційної діяльності

Рис. 3.6. Визначення чистого руху коштів від операційної діяльності до надзвичайних статей

Етап 5. Визначення чистого руху коштів від операційної діяльності. Для визначення чистого руху коштів від операційної діяльності потрібно врахувати рух коштів унаслідок надзвичайних подій, які не пов’язані з інвестиційною або фінансовою діяльністю (рис. 3.7).

Фінанси підприємств   Славюк P. А.   Визначення руху коштів унаслідок операційної діяльності

Рис. 3.7. Визначення чистого руху коштів від операційної діяльності

Визначення руху коштів унаслідок інвестиційної діяльності

Надходження або видаток коштів від інвестиційної діяльності визначають на основі аналізу:

– змін у статтях необоротних активів;

– зміни поточних фінансових інвестицій;

– статей звіту про фінансові результати (“Дохід від участі в капіталі”, “Інші фінансові доходи”, “Інші доходи”, “Втрати від участі в капіталі”, “Інші витрати”).

Визначення руху коштів унаслідок фінансової діяльності Для визначення надходження і видатку коштів у результаті фінансової діяльності слід проаналізувати зміни у статтях балансу за розділом “Власний капітал” та статтях, пов’язаних із фінансовою діяльністю, що наведені в розділах балансу “Забезпечення наступних витрат і платежів”, “Довгострокові зобов’язання” і “Поточні зобов’язання” (“Короткострокові кредити банків” і “Поточна заборгованість із довгострокових зобов’язань”, “Поточні зобов’язання щодо розрахунків з учасниками” тощо).

Покажемо алгоритм формування грошових потоків у звіті про рух грошових коштів (табл. 1.1).

Таблиця 1.1

Звіт про рух грошових коштів

Стаття

Код

За звітний період

За попередній період

Надходження

Видаток

Надходження

Видаток

1

2

3

4

5

6

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

010

Коригування на: амортизацію необоротних активів

020

X

X

Збільшення (зменшення) забезпечень

030

Збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

040

Збиток (прибуток) від неопераційної діяльності

050

Витрати на сплату процентів

060

X

X

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

070

Зменшення (збільшення):

Оборотних активів

080

Витрат майбутніх періодів

090

Збільшення (зменшення): поточних зобов’язань

100

Доходів майбутніх періодів

110

Грошові кошти від операційної діяльності

120

Сплачені: проценти

130

X

X

Податки на прибуток

140

X

X

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

Рух коштів від надзвичайних подій

160

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація:

Фінансових інвестицій

180

X

X

Необоротних активів

190

X

X

Майнових комплексів

200

Отримані: проценти

210

X

X

Дивіденди

220

X

X

Інші надходження

230

X

X

Придбання:

Фінансових інвестицій

240

X

X

Необоротних активів

250

X

X

Майнових комплексів

260

X

X

Інші платежі

270

X

X

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

Рух коштів від надзвичайних подій

290

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

310

X

X

Отримані позики

320

X

X

Інші надходження

330

X

X

Погашення позик

340

X

X

Сплачені дивіденди

350

X

X

Інші платежі

360

X

X

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

Рух коштів від надзвичайних подій

380

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

Чистий рух коштів за звітний період

400

Залишок коштів на початок року

410

X

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

Залишок коштів на кінець року

430

X

X

Результат складання звіту про рух грошових коштів має відповідати такій рівності: Залишок коштів на початок періоду ± Чистий рух коштів за звітний період ± Вплив зміни валютних курсів = Залишок коштів на кінець періоду.

Питання для самоконтролю

1. Якою є структура грошових потоків підприємств?

2. Які джерела фінансових ресурсів використовує підприємство?

3. Від чого залежить фінансова стійкість підприємства?

4. Які методи використовуються для визначення надходжень коштів?

5. Для чого подаються копії установчих документів до відділення банку під час відкриття поточного рахунку підприємств?

6. Яким чином можна списувати кошти підприємства з поточного рахунку в банку?

7. У чому переваги і недоліки акредитивної форми розрахунків?

8. Які види акредитивів може відкривати підприємство?

9. У чому полягає суть індосаменту?

10. Який механізм використання векселів під час здійснення операцій підприємствами?

11. Яким чином встановлюється ліміт залишків готівки в касі підприємства?

12. Який порядок визначення чистого грошового потоку у процесі операційної діяльності підприємства?

13. Які операції впливають на чистий рух грошових коштів у процесі інвестиційної діяльності підприємств?

14. Про що свідчить позитивний рух коштів у процесі фінансової діяльності підприємства?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Фінанси підприємств – Славюк P. А. – Визначення руху коштів унаслідок операційної діяльності