Фінанси підприємств – Славюк P. А. – Тема 5. ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

5.1. ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Об’єктом оподаткування є оподатковуваний прибуток, який за економічним змістом є оподатковуваним доходом.

Визначають його в такій послідовності:

– визначають сукупний валовий дохід від усіх видів діяльності, отриманий платником протягом звітного періоду;

– коригують валовий дохід, зменшуючи його на суму доходів, які за своїм змістом підлягають вилученню зі складу валових доходів з метою оподаткування;

– зменшують скоригований валовий дохід на суму валових витрат і на суму амортизаційних відрахувань.

Податок на прибуток визначають за ставкою 25%. Зменшивши податок на прибуток на загальну суму зменшення податкового зобов’язання, визначають податок на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету.

Однак окремі види діяльності оподатковуються і за іншими ставками. Наприклад, за ставкою, що становить 50% базової, оподатковується прибуток від реалізації інноваційного продукту протягом перших трьох років з моменту його реєстрації та доходи від окремих видів діяльності нерезидентів.

За ставкою 6% оподатковуються доходи нерезидентів від фрахту у зв’язку із здійсненням міжнародних перевезень та валові доходи страховиків за договорами страхування і перестрахування життя в разі розірвання договору, не пов’язаного зі смертю застрахованої особи. Інші доходи від страхової діяльності оподатковуються за ставкою 3%.

Валовий дохід – це загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формі на території України, її континентальному шельфі, морській економічній зоні і за їх межами.

Серед доходів у “Декларації про прибуток підприємства” можна виділити:

1. Доходи від продажу товарів (робіт, послуг).

2. Доходи від операцій із цінними паперами, валютними цінностями та борговими зобов’язаннями.

3. Доходи від операцій з основними фондами, нематеріальними активами та капітальний дохід, пов’язаний із видобутком корисних копалин.

4. Доходи у формі безповоротної фінансової допомоги та безоплатно наданих товарів.

5. Доходи від врегулювання сумнівної або безнадійної заборгованості.

6. Доходи від здійснення операцій лізингу (оренди).

7. Доходи у формі пасивного прибутку, одержані за межами митної території України з урахуванням сплаченого податку.

Для переважної більшості підприємств потрібно заповнювати низку додатків до “Декларації про прибуток підприємства”. У додатку А до Декларації відображають:

1. Продаж товарів (робіт, послуг).

2. Здійснення товарообмінних (бартерних) операцій.

3. Виконання довгострокових договорів (контрактів).

4. Перерахунок за довгостроковими договорами (контрактами) у разі заниження суми податкових зобов’язань у попередніх податкових періодах.

5. Продаж пов’язаним особам товарів (робіт, послуг).

6. Продаж товарів (робіт, послуг), вартість яких було раніше вилучено з валового доходу у зв’язку із затриманням оплати їх вартості, у разі незадоволення судом позову платника, та сума нарахованої пені на цю вартість.

У додатку Б до Декларації відображають:

1. Доходи від операцій із торгівлі цінними паперами та деривативами у формі:

1.1- прибутку від торгівлі цінними паперами;

1.2 – прибутку від торгівлі деривативами.

2. Дохід від операцій із валютними цінностями у формі:

2.1 – коштів від продажу іноземної валюти;

2.2 – різниці за результатами перерахунку на останній робочий

День звітного періоду:

2.2.1 – іноземної валюти (позитивна різниця);

2.2.2 – заборгованості в іноземній валюті: дебіторської (позитивна різниця) та кредиторської (від’ємна різниця).

3. Дохід від торгівлі борговими зобов’язаннями і вимогами у формі:

3.1 – доходів від продажу (розміщення) платником податку (емітентом) облігацій, ощадних сертифікатів та інших цінних паперів;

3.2 – коштів, одержаних платником податку (покупцем) у зв’язку з погашенням таких цінних паперів емітентом;

3.3 – процентів, одержаних платником податку (покупцем) за операції з такими цінними паперами;

3.4 – доходів заставника від відчуження його майна як об’єкта застави з урахуванням нарахованих заставоутримувачем процентів;

3.5 – доходів заставоутримувача від продажу майна, що відчужено як об’єкт застави;

3.6 – грошових сум від продажу на аукціоні переданого в заставу майна, що перевищують розмір забезпечення цією заставою вимог заставоутримувача.

У додатку В до Декларації відображають таке:

1. Прибуток від продажу основних фондів групи 1 або нематеріальних активів, що підлягають амортизації.

2. Сума перевищення вартості основних фондів інших груп у зв’язку з їх продажем (товарообміном) над балансовою вартістю відповідної групи.

3. Різниця у вартості:

3.1 – основних фондів і нематеріальних активів за результатами їх індексації (капітальний дохід);

3.2 – витрат, пов’язаних з видобутком корисних копалин за результатами їх індексації (капітальний дохід). Компенсація за основні фонди групи 1 у зв’язку з їх вимушеною заміною, одержана від страхових організацій або винних у заподіяній шкоді юридичних та фізичних осіб.

Доходи від продажу невиробничих фондів. У додатку Г до Декларації відображають таке:

1. Безповоротна фінансова допомога:

1.1 – сума коштів, переданих платникові без відповідної компенсації чи повернення;

1.2 – сума безнадійної заборгованості, відшкодованої кредиторові позичальником після списання такої безнадійної заборгованості;

1.3 – сума заборгованості платника податку перед іншою юридичною чи фізичною особою, що залишилась недосягнутою після закінчення строку позовної давності;

1.4 – кредит або депозит, наданий платникові податку без встановлення строків повернення його основної суми.

2. Безоплатно надані товари (роботи, послуги):

2.1 – товари, що надаються платникові без грошової або іншої компенсації вартості;

2.2 – роботи та послуги, які надаються платникові податку без вимоги про компенсацію їх вартості;

2.3 – вартість матеріальних цінностей, переданих згідно з договорами схову та використання платником податку у власному виробничому чи господарському обороті.

У додатку Д до Декларації відображають доходи від урегулювання сумнівної, безнадійної заборгованості:

1. У разі неповернення заборгованості за:

1.1. – кредитними угодами, за якими минув термін позовної давності;

1.2 – угодами, що передбачають виставлення векселя на користь кредитора як забезпечення боргових зобов’язань дебітора на суму опротестованого в неплатежі векселя;

1.3 – договорами, які визнано в судовому порядку недійсними з вини платника податку (дебітора);

1.4 – договорами, за якими скасовано рішення про визнання їх недійсними з вини дебітора і за умови його неоскарження, у разі якщо ця заборгованість була раніше віднесена до валових витрат кредитором або відшкодована за рахунок страхового резерву;

1.5 – договорами, визнаними в судовому порядку недійсними з вини обох сторін (дебітора і кредитора);

1.6 – договорами, не виконаними в установленому порядку через обставини непереборної сили або через стихійне лихо (форс-мажор), що не вплинули на спроможність платника податку (дебітора);

1.7 – договорами, не виконаними підприємствами в установленому порядку і на майно яких не може бути звернено стягнення, за умови, якщо кредитор не звернувся до суду або йому відмовлено в позові.

2. У разі повернення заборгованості:

2.1 – як вартості товарів (робіт, послуг), які були раніше виключені з валового доходу у зв’язку із затриманням оплати їх вартості в разі задоволення судом (арбітражним судом) позову платника при надходженні коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок платника податку в оплату товарів (робіт, послуг);

2.2 – фізичними особами, яких раніше визнано в судовому порядку безвісти відсутніми або померлими, чи стосовно яких органи слідства оголосили розшук, у разі, коли ця заборгованість була віднесена до валових витрат або відшкодована за рахунок страхового резерву;

2.3 – як погашення заборгованості фізичної особи, попередньо включеної до складу валових витрат або відшкодованої за рахунок страхового резерву, юридичними або фізичними особами, що були визнані винними в заподіянні шкоди;

2.4 – як погашення заборгованості внаслідок ліквідаційної процедури та реалізації майна позичальником, попередньо відшкодованої кредитором за рахунок страхового резерву або вилученої з валового доходу.

У додатку Е до Декларації відображають інші види доходів, що входять до складу об’єкта оподаткування:

1. Попередньо сплачені позивачем суми державного мита, що повертаються на його користь за рішенням суду.

2. Суми отриманих штрафів, неустойок, пені.

3. Суми перевищення одержаних власником корпоративних прав коштів або майна над балансовою вартістю таких корпоративних прав у разі повної ліквідації підприємства.

4. Суми перевищення одержаних учасниками спільної діяльності без створення юридичної особи коштів або майна в разі припинення такої діяльності над сумою коштів або вартістю майна, які були передані для ведення спільної діяльності.

5. Суми страхового відшкодування за завдані застраховані збитки.

6. Доходи, не враховані в обчисленні валового доходу періодів, що передують звітному, та виявлені у звітному періоді.

7. Надлишкові суми страхового резерву небанківської фінансової установи.

8. Проценти (комісійні) під час здійснення кредитно-депозитних операцій.

9. Проценти (комісійні), які були раніше вилучені з валового доходу платника податку (кредитора) у зв’язку із затримкою сплати процентів при здійсненні кредитно-депозитних операцій у разі незадоволення судом позову платника податку.

10. Перевищення отриманих сум над нарахованими за кредитно-депозитними операціями в разі дострокового погашення зобов’язань.

11. Доходи інноваційних центрів, внесених до державного реєстру, одержані від продажу інноваційного продукту.

12. Доходи, одержані підприємствами, які здійснюють виплату виграшів з автоматичних розігрувальних пристроїв.

13. Інші доходи.

У додатку Є до Декларації відображають доходи, які за своїм змістом підлягають вилученню зі складу валових доходів:

1. Вартість відвантажених товарів, виконаних робіт, не сплачених покупцем, у разі звернення платником із заявою до суду про стягнення заборгованості або про визнання платника банкрутом, а також у разі вчинення виконавчого напису нотаріусом.

2. Суми несплачених процентів (комісійних) у разі звернення платником податку (кредитором) із заявою до суду або про визнання платника банкрутом, а також у разі вчинення виконавчого напису нотаріусом.

3. Сума доходу у формі процентів, отриманих платником податку від володіння державними цінними паперами та облігаціями місцевих позик.

4. Доходи, отримані підприємствами, що засновані всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів, від продажу товарів (робіт, послуг) (за винятком доходів від грального бізнесу).

5. Доходи, отримані підприємствами від продажу на території України спеціальних продуктів дитячого харчування власного виробництва.

6. Сума від перерахунку доходу за завершеними довгостроковими договорами (контрактами) у разі завищення суми податкових зобов’язань у попередніх періодах.

7. Доходи (крім пасивного прибутку), одержані за межами митної території України за наявності міжнародного договору про усунення подвійного оподаткування.

8. Інші надходження.

Крім вищеназваних додатків, підприємства заповнюють додатки М та Н про розміри амортизаційних відрахувань та амортизаційні відрахування, які за своїм змістом підлягають зменшенню з метою оподаткування.

Можна виділити такі витрати виробництва та обігу, які найчастіше виникають на підприємствах України і зараховуються до складу валових витрат:

1. Вартість попередньо оплачених сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, палива, запасних частин, тварин на вирощуванні і відгодівлі, насіння, кормів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, товарів, інших матеріальних цінностей, енергії, послуг і роботи виробничого характеру.

2. Сума страхування ризику для здійснення статутної діяльності.

3. Сума акцептованих (не оплачених попередньо) рахунків постачальників за сировину, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, паливо, запасні частини, тварин на вирощуванні і відгодівлі, насіння, корми, малоцінні і швидкозношувані предмети, товари та інші матеріальні цінності для здійснення статутної діяльності.

4. Вартість товарно-матеріальних цінностей, придбаних підзвітними особами.

5. Витрати на поточний і капітальний ремонт у межах суми, що не перевищує 5% сукупної балансової (залишкової) вартості основних фондів на початок року.

6. Витрати на реконструкцію, модернізацію і технічне переоснащення та інші види поліпшення основних фондів у межах суми, що не перевищує 5% сукупної балансової (залишкової) вартості основних фондів на початок року.

7. Вартість придбаної науково-технічної літератури і передплата спеціалізованих періодичних видань за основною діяльністю підприємств.

8. Оплата участі в наукових семінарах за основною діяльністю підприємства як платника податку.

9. Витрати на придбання продуктивної худоби і вирощування багаторічних плодоносних насаджень.

10. Вартість будівель, споруд, їх конструктивних елементів і передавальних пристроїв, що не перевищує 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ці витрати включають до валових витрат усі підприємства, за винятком спільних підприємств з іноземними інвестиціями, господарських громад і малих підприємств, які використовують вказівки про склад і порядок замовлення облікових реєстрів малими підприємствами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України.

11. Сума витрат на придбання іноземної валюти, включаючи витрати, пов’язані з оплатою вартості послуг інших осіб, що здійснюють конверсійні (обмінні) операції.

12. Від’ємна різниця між витратами на придбання іноземної валюти і вартістю придбаної валюти.

13. Сума акцептованих (не оплачених попередньо) рахунків за енергію, страхування, послуги і роботи виробничого характеру.

14. Сума обов’язкових відрахувань” що нараховані до сплати в державні цільові та позабюджетні фонди.

15. Сума нарахованої працівникам основної, додаткової та інших видів заробітної плати, виходячи з тарифних ставок, премій, заохочень, відшкодування вартості товарів (робіт, послуг), авторські винагороди, суми за виконання договорів громадсько-правового характеру та інші витрати у грошовій чи натуральній формі за домовленістю сторін.

16. Сума відрахувань на обов’язкове пенсійне і соціальне страхування.

17. Сума непогашеної дебіторської заборгованості, що списується з балансу, відносно якої відповідно до законодавства минув строк позовної давності.

18. Сума витрат, не віднесених або не врахованих у складі валових витрат попередніх звітних періодів, підтверджених або виявлених у звітному періоді.

19. Вартість сировини, матеріалів, товарів, інших матеріальних цінностей і нематеріальних активів (робіт, послуг) виробничого характеру за бартерним контрактом до відвантаження продукції, товарів чи інших матеріальних цінностей, виконання робіт і послуг виробничого характеру. Включення суми цих затрат проводиться в тому місяці, коли відбулася заключна операція бартерного контракту.

20. Сума коштів (чи вартість майна), добровільно перерахованих (переданих) до Державного бюджету України, бюджетів територіальних громад, неприбуткових організацій, але не більше ніж 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного періоду.

21. Сума нарахованих до сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), установлених Законом України “Про систему оподаткування”, мінус податки на прибуток, нерухомість, додану вартість, дивіденди, доходи фізичних осіб від виграшів, торговельного патенту і акцизного збору. Платники податку на прибуток, які не зареєстровані як платники ПДВ, включають до складу валових витрат ПДВ, що входить до складу ціни придбання товарів (робіт, послуг).

22. Сума резервів, які створюють.

До витрат, які не включаються до складу валових, слід віднести:

1. Вартість витрат на організацію та проведення прийомів, презентацій, свят, розваг, відпочинку, придбання та розповсюдження подарунків (за винятком благодійних внесків та пожертвувань).

2. Вартість білетів для участі в азартних іграх.

3. Кошти, витрачені на задоволення особистих потреб працівників, за винятком оплати праці і витрат із обов’язкових соціальних фондів.

4. Сума податку на прибуток підприємства, податку на нерухомість, дивіденди, а також сума податку на додану вартість, що включається до ціни товарів, податки на доходи фізичних осіб.

5. Вартість торгових патентів.

6. Сума сплачених штрафів, пені і недоплати.

7. Емісійний дохід.

8. Сума виплачених дивідендів.

9. Сума коштів, нарахованих на утримання органів управління.

10. Сума будь-яких витрат, що не підтверджені відповідними документами.

11. Витрати на придбання, будівництво, реконструкцію, модернізацію, ремонт та інше поліпшення основних фондів та витрати, пов’язані з видобуванням корисних копалин, а також із придбанням нематеріальних активів, що підлягають амортизації.

Витрати, які відносять до складу валових витрат частково, наведено в табл. 5.1.

Таблиця 5.1

Витрати, які зараховують до складу валових витрат частково

ВИТРАТИ

ОБМЕЖЕННЯ

Вартість спецодягу, взуття, продуктів харчування, необхідних для виконання професійних обов’язків

Згідно з переліком Кабінету Міністрів України

Вартість витрат із науково-технічного забезпечення господарської діяльності

За основною діяльністю підприємства, крім тих, що амортизуються

Вартість витрат гарантійного обслуговування

10% від сукупної вартості реалізованих товарів, за якими не закінчився строк гарантованого обслуговування

Вартість витрат на рекламу

2% від прибутку, що підлягає оподаткуванню

Вартість витрат на утримання та експлуатацію фондів природоохоронного призначення

Крім витрат, що підлягають амортизації

Вартість страхування

Крім страхування ризиків, що пов’язані з діяльністю фізичних осіб

Вартість витрат на придбання ліцензій та дозволів.

Крім витрат на придбання торгових патентів

Вартість витрат на відрядження

Крім витрат, не підтверджених документально

Вартість витрат на утримання та експлуатацію об’єктів соціальної інфраструктури (дитячих ясел і садків, закладів підвищення кваліфікації, охорони здоров’я, спортзалів, гуртожитків, житлового фонду тощо)

Крім капітальних затрат, що підлягають амортизації

Величина витрат, пов’язаних з оплатою за борговими зобов’язаннями

У сумі, що не перевищує суми доходів такого платника податку протягом звітного періоду, отриманих у формі процентів, збільшеної на суму, що становить 50% оподатковуваного прибутку звітного періоду

Сума витрат на оплату праці (основна, додаткова, види заохочень і виплат)

Крім податків на доходи фізичних осіб

Суми відрахувань на обов’язкове державне пенсійне страхування, інші соціальні витрати

Крім добровільних внесків до Пенсійного фонду

Різниця вартості матеріальних запасів на початок і кінець звітного кварталу

Крім виробників сільськогосподарської продукції


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Фінанси підприємств – Славюк P. А. – Тема 5. ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ