Фінанси підприємств – Славюк P. А. – Розрахунок прибутку на акцію (III розділ звіту)

Прибуток на одну акцію (ПНА) використовується для оцінки попередніх результатів операційної діяльності підприємства з метою формування висновку щодо його потенціалу і прийняття рішень про інвестиції. Його економічний зміст полягає в розкритті ефективності (прибутковості) використання підприємством ресурсів, наданих власниками його звичайних акцій.

Тому дуже важливим є застосування всіма підприємствами однакової методики розрахунку цього показника і послідовне дотримання її під час подання фінансових звітів за кілька звітних періодів.

У міжнародній практиці фінансові аналітики та інвестори, як правило, користуються двома показниками ПНА – базисним та розбавленим ПНА. У П(с)БО № 3 перший отримав назву “Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію”, а другий – “Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію”.

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (далі – ПНА), обчислюється за допомогою ділення чистого прибутку або збитку періоду, які належать власникам простих акцій, на середньозважену кількість простих акцій, і таких, що перебувають в обігу протягом цього періоду.

Потенційні прості акції – це фінансовий інструмент або інший контракт, за яким у майбутньому його власникові надається право на прості акції. До них належать:

– облігації, які можна конвертувати у звичайні акції;

– привілейовані акції, які можуть бути конвертовані в прості акції;

– варанти на акції;

– опціони на акції;

– акції, які можуть бути придбані за спеціальними програмами для працівників;

– контракти, учасники яких матимуть право на отримання простих акцій залежно від виконання вимог, передбачених цими контрактами.

Фондовий ринок України ще молодий, тому не всі перераховані фінансові інструменти наявні на ньому, проте він швидко розвивається, і слід бути готовим до завтрашнього дня.

Необхідність та особливість визначення можливого впливу потенційних простих акції на величину ПНА зумовлюється двома обліковими принципами: превалювання сутності над формою та обачності.

Перший з них вимагає враховувати під час розрахунку ПНА потенційні прості акції, незважаючи на розкриті вище відмінності у правах власників простих і потенційних простих акції. Таким чином підкреслюється тимчасовий характер різниці між простими і потенційними простими акціями.

Другий принцип реалізується шляхом включення до розрахунку лише розбавляючих потенційних простих акції, тобто таких, які ведуть до зменшення суми базисного ПНА, обчисленого на підставі середньозваженої кількості простих акцій.

Для заповнення розділу III звіту про фінансові результати слід:

1. Визначити чисельник ПНА

Для цього:

– визначити чистий прибуток (збиток) звітного періоду;

– розрахувати чистий прибуток (збиток), який належить власникам простих акцій, вирахувавши з чистого прибутку звітного періоду (додавши до збитку) дивіденди, нараховані власникам привілейованих акцій.

2. Визначити знаменник ПНА

З цією метою за даними обліку розрахувати середньозважену кількість простих акцій, які перебували в обігу протягом звітного періоду, за формулою середньозваженої.

3. Обчислити ПНА як результат ділення чистого прибутку, який належить власникам простих акцій, на середньозважену кількість цих акцій в обігу

Як правило, прості акції включаються до розрахунку середньозваженої їх кількості з дати випуску. Приклади визначення цієї дати наведено в табл. 4.2.

Таблиця 4.2

Дати включення простих акцій до обчислення середньозваженої кількості звичайних акцій в обігу

Особливості (мета) випуску звичайних акцій

Дата включення звичайних акцій до обчислення середньозваженої кількості звичайних акцій, які перебували в обігу

Обмін на грошові кошти

Дата виникнення дебіторської заборгованості

Добровільна реінвестиція дивідендів у звичайні чи привілейовані акції

Дата виплати дивідендів

Конвертування боргового інструменту у звичайні акції

Дата припинення нарахування процентів

Випуск замість процентів

Або номіналу інших фінансових

Інструментів

Дата припинення нарахування процентів

Для погашення зобов’язання підприємства

Дата погашення зобов’язання

Придбання активу (крім грошових коштів)

Дата визнання придбання

Обмін на надання послуг

Момент надання послуг

Частина компенсації під час об’єднання (придбання) компаній

Дата придбання

Частково оплачуваний випуск

Дата виникнення дебіторської заборгованості

Випуск у разі виконання певних умов

Дата виконання зазначених умов

Під час розрахунку ПНА слід брати до уваги також зміну кількості простих акцій в обігу без відповідної зміни в ресурсах підприємства.

Такі зміни відбуваються під час:

– сплати дивідендів простими акціями;

– випуску прав на придбання простих акцій, призначених для чинних акціонерів, за ціною, яка нижча від справедливої вартості простих акцій;

– дріблення акцій;

– зворотного дріблення (консолідації) акцій.

Під час врахування таких подій припускається, що подія відбулася на початку звітного періоду.

4. Розрахувати чисельник скоригованого ПНА

Для цього треба визначити наявність на підприємстві фінансових інструментів, що є потенційними простими акціями, та оцінити їхній вплив на суму чистого прибутку, який належить власникам простих акцій.

До розрахунку скоригованого ПНА включають лише такі потенційні прості акції, які мають розбавляючий вплив на ПНА, тобто зменшують його значення. Оцінка впливу здійснюється для кожного виду потенційних простих акцій (кожного випуску, серії випусків певного виду акцій) на суму чистого прибутку.

З метою обчислення чисельника скоригованого ПНА чисельник, визначений для ПНА, враховуючи сплату податків, слід коригувати на суму:

– дивідендів, визнаних у звітному періоді, на розбавляючі потенційні прості акції, оскільки ці дивіденди бралися до уваги під час обчислення чистого прибутку за період;

– процентів, визнаних у періоді, які пов’язані з розбавляючими потенційними простими акціями;

– будь-яких змін у доході або витратах, які будуть наслідком конвертування розбавляючих потенційних простих акцій.

5. Розрахувати знаменник скоригованого ПНА

Для розрахунку знаменника скоригованого ПНА знаменник, визначений для ПНА, слід збільшити на середньозважену кількість простих акцій, які були б в обігу, якщо припустити конвертування всіх розбавляючих потенційних простих акцій. При цьому розбавляючі потенційні прості акції слід вважати конвертованими на початок звітного періоду або, якщо це відбулося пізніше, на дату випуску потенційних простих акцій.

6. Обчислити скоригований ПНА

Як результат ділення чистого прибутку, який стосується власників простих акцій, на середньозважену кількість цих акцій в обігу протягом звітного періоду, скоригований на вплив розбавляючих потенційних простих акцій.

Для досягнення зіставності показників ПНА, наведених у фінансових звітах за кілька звітних періодів (графа 4 розділу III звіту про фінансові результати), необхідний їх перерахунок у ретроспективній послідовності, якщо кількість простих або потенційних простих акцій в обігу змінюється внаслідок:

– випуску акцій для безкоштовного пропорційного розподілу між акціонерами (бонусної емісії);

– дрібнення акцій;

– консолідації акцій.

Якщо зазначені зміни в кількості акцій відбуваються після дати балансу, але до затвердження фінансової звітності керівництвом підприємства, розрахунок даних на акцію для них та дані попереднього періоду мають базуватися на новій кількості акцій.

Показники ПНА за всі відображені у звіті періоди слід також перераховувати внаслідок впливу:

– суттєвих помилок та коригувань, які є результатом змін в обліковій політиці, що розглядаються П(с)БО № 6;

– об’єднання підприємств, яке є об’єднанням часток.

Перерахунок скоригованого ПНА за будь-який попередній, відображений у звіті період, не вимагається у зв’язку зі змінами в застосованих припущеннях або конвертуванням потенційних простих акцій.

Суми ПНА не перераховуються також унаслідок ряду операцій, які відбуваються після дати балансу, тому що вони не впливають на суму капіталу, використану для отримання чистого прибутку або збитку періоду.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Фінанси підприємств – Славюк P. А. – Розрахунок прибутку на акцію (III розділ звіту)