Фінанси підприємств – Славюк P. А. – 4.3. ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ПРИБУТКОВОСТІ

Аналіз критичних співвідношень або беззбитковості є методом дослідження, за допомогою якого оцінюють зусилля компанії, докладені для одержання певного прибутку. Сама собою беззбитковість не є метою фірми, котра, звичайно ж, орієнтована на прибутки. Проте дослідження беззбитковості надзвичайно корисне для визначення політики компанії щодо досягнення бажаного результату та для оцінювання її шансів при цьому.

Аналіз побудовано на пошуку співвідношень між собівартістю продукції, виручкою від її реалізації та прибутком. Починається дослідження з трьох звичайних умов.

1. У компанії є витрати, котрі не залежать від того, наскільки успішно вона працює, наприклад орендна плата, заробітна плата. Це постійні витрати.

2. Зі збільшенням обсягів реалізації продукції зростають певні витрати, що прямо або опосередковано пов’язані з цим процесом. До них належать витрати на придбання та виготовлення необхідних додаткових товарів. Це змінні витрати.

3. За певного обсягу реалізації продукції виручка дорівнює валовим витратам (постійним і змінним). У такий момент функціонування компанії беззбиткове. Тобто немає прибутку, але немає і збитків (рис. 4.2).

Фінанси підприємств  Славюк P. А.  4.3. ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ПРИБУТКОВОСТІ

Рис. 4.2. Графік критичних співвідношень або беззбитковості

Постійні витрати показані горизонтальною лінією. їх підсумовують зі змінними і відкладають на похилій валових витрат, котра паралельна до похилої змінних витрат.

У певний момент лінія валових надходжень від реалізації перетнеться з прямою валових витрат. Наприклад, це станеться за реалізації певної кількості одиниць обсягу продукції. Тобто до того часу, поки компанія не реалізує таку кількість одиниць продукції, вона зазнаватиме збитків, оскільки її витрати не покриватимуться доходами від реалізації. Як тільки реалізація перевищить певну кількість одиниць, фірма почне отримувати прибуток.

Така схема допомагає аналітикові знайти відповідь на важливі запитання: скільки зусиль і капіталу потрібно фірмі для того, щоб бути беззбитковою? Чи обов’язково збільшувати обсяг продажу для підвищення прибутковості фірми? Аналіз дає змогу побачити, наприклад, що компанія, котра одержує високі прибутки на одиницю продукції, не збільшила обсягу реалізації до безпечного рівня, тобто вище від лінії беззбитковості.

На варіюванні змінних і постійних витрат грунтується концепція граничного доходу, котру частіше називають концепцією сприяння маржі, тобто сприяння доходу. Сприяння може бути визначено як величина, що залишилася після покриття змінних витрат, які сприяли оплаті постійних.

Поділ усієї сукупності операційних витрат підприємства на постійні і змінні дозволяє використовувати також механізм управління операційним прибутком, відомий як “операційний леверидж”. Дія цього механізму заснована на тому, що наявність у складі операційних витрат будь-якої суми постійних їх видів приводить до того, що за зміни обсягу реалізації продукції сума операційного прибутку завжди змінюється ще вищими темпами. Іншими словами, постійні операційні витрати самим фактом свого існування викликають непропорційно вищу зміну суми операційного прибутку підприємства за будь-якої зміни обсягу реалізації продукції незалежно від розміру підприємства, галузевих особливостей його операційної діяльності та інших факторів.

Що вище значення коефіцієнта операційного левериджу на підприємстві, то більше воно здатне прискорювати темпи приросту операційного прибутку щодо темпів приросту обсягу реалізації продукції. Іншими словами, за однакових темпів приросту обсягу реалізації продукції підприємство, що має більший коефіцієнт операційного левериджу, за інших рівних умов завжди більше прирощуватиме суму свого операційного прибутку, якщо порівняти з підприємством, де значення цього коефіцієнта менше.

Конкретне співвідношення приросту суми операційного прибутку і суми обсягу реалізації, що досягається за визначеного коефіцієнта операційного левериджу, характеризується показником “ефект операційного левериджу”.

У зв’язку з викладеним дуже важливо визначити, які фактори вплинули на масу прибутку у звітний період, порівнюючи з минулим, і якою мірою цей вплив зумовив зміну його абсолютної величини. Економічний механізм утворення прибутку дає змогу вичленити три найважливіші фактори, що впливають на масу прибутку підприємства або його окремої галузі: 1) обсяг реалізації; 2) рівень повної собівартості реалізованої продукції; 3) середня ціна реалізації продукції.

Кількісний вплив кожного з названих факторів на зміну прибутку можна визначити, розклавши його загальний індекс на три взаємопов’язані часткові індекси:

Фінанси підприємств  Славюк P. А.  4.3. ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ПРИБУТКОВОСТІ, (4.19)

Де Фінанси підприємств  Славюк P. А.  4.3. ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ПРИБУТКОВОСТІ, Фінанси підприємств  Славюк P. А.  4.3. ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ПРИБУТКОВОСТІ – обсяг реалізації продукції відповідно у звітному і базовому роках;

Фінанси підприємств  Славюк P. А.  4.3. ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ПРИБУТКОВОСТІ, Фінанси підприємств  Славюк P. А.  4.3. ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ПРИБУТКОВОСТІ – середня ціна реалізації одиниці продукції відповідно у звітному і базовому роках;

Фінанси підприємств  Славюк P. А.  4.3. ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ПРИБУТКОВОСТІ, Фінанси підприємств  Славюк P. А.  4.3. ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ПРИБУТКОВОСТІ – комерційна собівартість одиниці продукції відповідно у звітному і базовому роках.

Перший індекс правої частини формули фіксує відносну зміну прибутку залежно від зміни обсягу реалізованої продукції, другий – від зміни середньої ціни реалізації і третій – від зміни повної собівартості продукції. Абсолютний вплив кожного фактора на зміну прибутку у звітний рік визначається відніманням знаменників індексів від їх чисельників. Що більший загальний індекс прибутку, то більшу масу цього ефекту отримало підприємство, і навпаки. Треба пам’ятати, що співвідношення і спрямованість дії розглянутих факторів можуть бути в кожному конкретному випадку різними. Тому потрібно з’ясувати причини, які зумовили зміни в обсязі реалізації, а також у рівнях ціни та собівартості одиниці продукції, і прийняти обгрунтоване рішення з підвищення прибутковості виробництва.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Фінанси підприємств – Славюк P. А. – 4.3. ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ПРИБУТКОВОСТІ