Фінанси підприємств – Славюк P. А. – 2.3. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ НА ПІДПРИЄМСТВІ

2.1. ЗМІСТ ФІНАНСОВОЇ РОБОТИ

Фінансова робота – це діяльність з управління фінансами фірми. Вона включає:

– планування і організацію фінансів;

– облік фінансових ресурсів;

– контроль і аналіз ефективності їх використання;

– регулювання доходів і видатків;

– стимулювання кінцевих результатів виробництва.

Виробнича і комерційна діяльність підприємств може забезпечуватися грошовими коштами у формі самофінансування, банківського і комерційного кредитування, залучення акціонерного капіталу, бюджетного фінансування.

Фінансову роботу на підприємствах організовують і проводять спеціальні фінансові служби. Самостійні фінансові служби створюють, як правило, на великих підприємствах.

До їхнього складу можуть входити відділи:

– планові;

– реєстраторські;

– розрахункові.

На малих підприємствах відповідальність за фінансову роботу несе головний бухгалтер.

Фінансовий відділ фірми має право:

– контролювати інші відділи в питаннях, що пов’язані з виконанням покладених на нього обов’язків;

– вимагати від інших відділів матеріали, потрібні для виконання обов’язків;

– вибирати в бухгалтерії, плановому відділі, відділі маркетингу, технічному, капітального будівництва потрібні для роботи документи і матеріали.

Крім того, працівники фінансових відділів мають право вимагати:

– звіти і баланси;

– плани випуску і реалізації продукції;

– плани руху товарно-матеріальних цінностей;

– розрахунки економічної ефективності капітальних вкладень;

– кошториси.

Начальник фінансового відділу або фінансовий директор, або фінансовий менеджер підпорядковуються керівникові фірми або заступникові з економічних питань і несуть відповідальність ось за що:

– збереження власних оборотних засобів підприємства;

– виконання планів реалізації і прибутку;

– забезпечення ресурсами витрат, передбачених фінансовим планом;

– використання коштів за цільовим призначенням;

– дотримання фінансової і кредитної дисципліни.

2.2. ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ ФІНАНСОВОЇ СЛУЖБИ

Завданнями фінансової служби підприємства є:

– фінансування витрат на виробництво, капітальних вкладень та інших витрат;

– виконання фінансових зобов’язань перед бюджетом, банками, постачальниками, працівниками, засновниками;

– пошуки шляхів збільшення грошових надходжень;

– забезпечення збереження та оборотності оборотних засобів;

– контроль за ефективністю використання основних фондів (ОФ);

– організація і вдосконалення форм грошових розрахунків. Функції фінансової служби підприємства:

– фінансово-кредитне планування;

– розрахунки з робітниками і службовцями, бюджетом, банками, постачальниками і підрядними організаціями.

Крім того, фінансові служби підвищують ефективність виробництва. З цією метою систематично:

– удосконалюють організацію впровадження оборотних засобів і їх оборотності;

– виявляють непотрібні матеріальні цінності;

– вивчають попит зі службою маркетингу;

– вивчають динаміку складу та структури ОФ і показники їх використання;

– розробляють систему фінансових показників;

– здійснюють фінансовий контроль;

– аналізують фінансово-господарську діяльність.

2.3. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Фінансове управління діяльністю господарства має дві взаємопов’язані сфери:

1) поточна діяльність, що пов’язана з використанням поточних активів;

2) інвестиції.

Управління короткостроковим фінансуванням включає:

– визначення оптимальної величини капіталу;

– управління готівковим оборотом і ринковими цінними паперами;

– визначення розмірів і джерел короткострокових кредитів.

У процесі постачання вирішується питання управління товарними запасами. Що ж до виробництва, то фінансове управління спрямоване:

– на забезпечення фінансовими ресурсами всіх поточних платежів;

– розрахунки з органами страхування, Пенсійним фондом, податковою системою;

– організацію заміщення зношення основних засобів. У процесі реалізації продукції визначають:

– напрями реалізації;

– ціни реалізації;

– можливі дотації;

– договірні відносини;

– форми розрахунків;

– проводиться управління отриманою готівкою. Фінансове управління інвестиціями включає:

– визначення напрямів капітальних вкладень;

– політику дивідендів;

– вибір джерел довгострокового фінансування:

– прибуток;

– довгостроковий кредит;

– лізинг;

– опціони.

Важливе місце в управлінні сучасним підприємством відіграє фінансовий менеджмент – система раціонального управління процесами фінансування господарської діяльності підприємства. Фінансовий менеджмент – невід’ємна частина загальної системи управління підприємством.

За змістом поняття фінансового менеджменту означає процес вироблення скеровуючих дій на рух фінансових ресурсів і капіталу з метою підвищення ефективності їх використання і нарощування.

Основний принцип, яким повинні керуватися фінансові менеджери, – це виключність інтересів фірми. Кінцеві фінансові цілі визначають всю політику взаємодії працівників підприємства. Правова законність операцій забезпечує їхній захист і законність доходів. Тому функціональними обов’язками фінансового менеджера є:

– забезпечення правової законності і захищеності господарських операцій з капіталом і фінансовими ресурсами підприємства;

– налагодження нормальних фінансових взаємовідносин зі всіма учасниками комерційної операції;

– розроблення планів і прогнозів вкладення капіталу та оцінка їх ефективності;

– вибір та обгрунтування кредитної і валютної політики підприємства;

– розроблення та реалізація інвестиційних проектів, спрямованих на підвищення дохідності підприємства і його дочірніх організацій;

– страхування капіталу і фінансових операцій від фінансових ризиків і втрат;

– з’ясування рейтингу підприємства і конкурентів;

– безперервне забезпечення господарської діяльності фінансовими ресурсами і контроль за ефективністю їх використання;

– аналіз фінансових результатів і фінансового стану підприємства та клієнтів.

Питання для самоконтролю

1. У чому суть фінансової роботи на підприємствах?

2. Хто виконує фінансову роботу на підприємствах?

3. Які права має фінансовий відділ?

4. Які завдання фінансової служби підприємства?

5. У чому суть фінансового менеджменту підприємства?

6. Які джерела довгострокового фінансування мають підприємства?

7. Які основні завдання реалізовуються у процесі управління інвестиціями?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Фінанси підприємств – Славюк P. А. – 2.3. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ НА ПІДПРИЄМСТВІ