Фінанси підприємств – Славюк P. А. – 17.4. ОЦІНКА ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ТА ПІДСТАВИ ДЛЯ ПОРУШЕННЯ СПРАВИ ПРО БАНКРУТСТВО

Для оцінки загрози банкрутства треба провести аналіз фінансового стану підприємства. При цьому насамперед слід перевірити його сумарну кредиторську заборгованість. Адже справу про банкрутство арбітражний суд порушує в тому разі, якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника сукупно становлять не менше ніж триста мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх повернення строку.

Для аналізу фінансового стану аудитори використовують методики, які не завжди є доступними для всього кола осіб, задіяних у процедурі провадження у справі про банкрутство. Однак фінансист підприємства повинен знати основні критерії, за допомогою яких можна було б самостійно зробити висновок щодо причин визнання підприємства банкрутом на підставі даних його балансу (рис. 17.3). Зокрема встановити, чи дійсно це підприємство є неплатоспроможним, або перевірити достовірність висновку щодо визнання підприємства банкрутом на підставі даних ліквідаційного балансу. У цьому разі можна використати методику ДПА*30, яка передбачає розрахунок таких параметрів.

*30: {Вказівка ДПА від 28.08.97 р. № 24-0118/10-6881 “Методичні вказівки щодо порядку складання звітності, яку надають Державні податкові адміністрації Головному управлінню примусового стягнення податків за станом на _ 1997 р. на районному та обласному рівнях”.}

1. Коефіцієнт покриття (Кп) характеризує достатність оборотних коштів підприємства для погашення своїх боргів протягом року і визначається відношенням оборотних активів підприємства до поточних зобов’язань.

2. Коефіцієнт забезпечення власними коштами (Кз. к) характеризує наявність власних оборотних коштів у підприємства, потрібних для його фінансової стабільності, і визначається як відношення різниці між обсягами джерел власних та прирівняних до них коштів і фактичною вартістю основних засобів та інших необоротних активів до фактичної вартості наявних у підприємства оборотних активів виробничих запасів, незавершеного будівництва, готової продукції, коштів, дебіторської заборгованості та інших оборотних активів.

3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Ка. л) характеризує негайну готовність підприємства сплатити свою заборгованість і визначається як відношення суми коштів підприємства до суми поточних зобов’язань.

Відповідно до цієї методики структура балансу підприємства визнається незадовільною, а підприємство – неплатоспроможним у разі, коли:

– значення коефіцієнта покриття (Кп) менше ніж 1;

– значення коефіцієнта забезпечення власними коштами (Кз. к) менше ніж 0,1;

– значення коефіцієнта абсолютної ліквідності (Ка. л) менше ніж 0,2.

Фінанси підприємств   Славюк P. А.   17.4. ОЦІНКА ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ТА ПІДСТАВИ ДЛЯ ПОРУШЕННЯ СПРАВИ ПРО БАНКРУТСТВО

Рис. 17.3. Причини банкрутства підприємств

Створено багато підходів до прогнозування фінансової неспроможності суб’єктів господарювання. Будь-яка методика оцінки кредитоспроможності за своєю суттю є одночасно методикою прогнозування банкрутства. У світовій практиці найпоширенішими моделями оцінки фінансового стану підприємства та схильності його до банкрутства є економетричні моделі, збудовані на основі фінансових коефіцієнтів*31.

*31: {Банкрутство і санація підприємств: теорія та практика антикризового управління / Т. С. Клебанов та ін. – X., 2003. – 272 с.}

1. Двофакторна модель оцінки ймовірності банкрутства.

2. Оцінка ймовірності банкрутства на основі Z-рахунку Альтмана.

3. Модель Ліса для оцінки фінансового стану.

4. Оцінка фінансового стану за показниками У. Бівера.

5. Метод рейтингової оцінки фінансового стану (рейтингове число).

6. Я-модель прогнозу ризику банкрутства.

7. Прогнозна модель Таффлера.

8. Модель Фулмера.

9. Модель Спрингейта.

10. Узагальнена модель, розроблена на основі дискримінантної функції.

11. PAS-коефіцієнт.

Однією з найпростіших моделей прогнозування ймовірності банкрутства вважається двофакторна модель. Вона базується на двох ключових показниках: показнику поточної ліквідності і показнику частки позикових коштів, від яких залежить імовірність банкрутства підприємства. Ці показники множать на вагові значення коефіцієнтів, знайдені емпіричним шляхом, і результати потім додають до деякої постійної величини (const), також отриманої тим же дослідно-статистичним способом. Якщо результат Z виявляється від’ємним, імовірність банкрутства невелика. Додатне значення Z вказує на високу ймовірність банкрутства.

В американській практиці використовують такі вагові значення коефіцієнтів:

– для показника поточної ліквідності (покриття) (Кп): -1,0736;

– для показника питомої ваги позикових коштів у пасивах підприємства (Кз): +0,0579;

– постійна величина: -0,3877.

Звідси формула розрахунку Z набуває виразу:

Фінанси підприємств   Славюк P. А.   17.4. ОЦІНКА ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ТА ПІДСТАВИ ДЛЯ ПОРУШЕННЯ СПРАВИ ПРО БАНКРУТСТВО. (17.2)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси підприємств – Славюк P. А. – 17.4. ОЦІНКА ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ТА ПІДСТАВИ ДЛЯ ПОРУШЕННЯ СПРАВИ ПРО БАНКРУТСТВО