Фінанси підприємств – Славюк P. А. – 15.8. ЗНАЧЕННЯ І ЗМІСТ ОПЕРАТИВНОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Фінансовий план (кошторис доходів і видатків) показує обсяг фінансових ресурсів, потрібних для поточної та довгострокової діяльності, дає орієнтир у фінансовій роботі підприємств на плановий рік. Виконання фінансового плану здійснюється безпосередньо у процесі фінансово-господарської діяльності, забезпечуючи постійну платоспроможність підприємств шляхом оперативного фінансбвого планування.

Оперативне фінансове планування полягає у складанні і використанні платіжного календаря, касового плану і розрахунків потреби короткотермінових кредитів. В основу платіжного календаря покладено черговість і строки проведення всіх розрахунків, що дозволяє своєчасно перераховувати платежі до бюджету, в бюджетні і державні цільові фонди, забезпечувати безперервне фінансування господарської діяльності. Його складають на квартал із розбиванням на місяці або на місяць по декадах. У платіжному календарі відображається весь грошовий обіг підприємства, основна частина якого проходить через поточний, валютний, позичковий та інші рахунки підприємства в банку, рух грошових коштів (табл. 15.14).

Таблиця 15.14

Платіжний календар

Показник

І декада

II декада

III декада

1. Початкове сальдо розрахункового рахунку в банку

2. Очікувані надходження грошових коштів:

А) за рахунок зниження дебіторської заборгованості на початок місяця

Б) за відпущену і відвантажену продукцію в поточному місяці

В) кредити банків

Г) із централізованих джерел

Д) інші надходження

3. Усього надходжень з урахуванням сальдо розрахункового рахунку (якщо воно є)

4. Витрачання грошових коштів:

А) у рахунок кредиторської заборгованості на початок періоду

Б) погашення недоїмок і прострочених банківських позичок та процентів з них

В) оплата сировини, матеріалів; інших матеріальних цінностей, робіт і послуг за поточний місяць

Г) сплата податків до державного бюджету, внески до позабюджетних фондів за поточний місяць

Д) сплата податків до державного бюджету і внески до позабюджетних фондів

За наступний місяць (авансові платежі)

Е) на оплату праці

Є) на капіталовкладення

Ж) за кошторисами витрат служб і закладів соціально-культурної сфери

З) платежі банкам за позичками та процентів за користування ними

И) інші платежі

5. Усього грошових витрат

6. Залишок коштів (сальдо розрахункового рахунку) (р. 3 – р. 5)

Платіжний календар дає можливість фінансовій службі підприємства забезпечити оперативне фінансування, виконання розрахункових та платіжних зобов’язань, фіксує зміни у платоспроможності підприємства та ліквідності його активів; дозволяє стежити за станом оборотних активів та вказує на потребу використання позичених і залучених коштів у плановому періоді.

Важливе місце в оперативно-фінансовій роботі підприємства має своєчасне повернення кредиторської заборгованості, а також своєчасна вимога дебіторської заборгованості.

На підприємстві має бути встановлено повсякденний оперативний контроль за платежами та надходженнями матеріальних цінностей, виконанням фінансових зобов’язань перед бюджетом, позабюджетними фондами, банками.

Слід періодично перевіряти дебіторську і кредиторську заборгованість за даними бухгалтерського обліку та звітності, матеріалами звірки витрат та інвентаризації.

Кредиторська заборгованість підприємства у складі залучених коштів займає значне місце. Якщо вона виникає у процесі господарських зв’язків з іншими суб’єктами господарювання в межах нормального документообігу та встановлених форм розрахунків, то вона не суперечить чинному законодавству та не може здійснювати негативний вплив на фінансовий стан інших суб’єктів господарювання. Якщо кредиторська заборгованість виникла в разі порушення встановлених правил розрахунків та кредитування, то призводить до фінансових ускладнень в інших суб’єктів господарювання. Тому, аналізуючи кредиторську заборгованість, треба одночасно перевіряти стан дебіторської заборгованості та виявляти причини затримки платежів, дату її виникнення.

Прострочені платежі постачальникам найчастіше виникають тоді, коли на підприємстві недостатньо чітко поставлено роботу: несвоєчасно і нерівномірно вносяться платежі до бюджету та відрахування до позабюджетних фондів, оборотні кошти спрямовано в дебіторську заборгованість або в понаднормативні, непрокредитовані банком товарно-матеріальні цінності; розмір оборотних активів недостатній через бартерні операції і не задовольняє мінімальної потреби підприємства у власних оборотних активах.

Таким чином, платіжний календар конкретизує поточний фінансовий план, уточнює його показники, дозволяє використовувати власні резерви підвищення ефективності використання фінансових ресурсів підприємств, дає повніше уявлення про стан платежів і розрахунків у періоді, що аналізується.

За допомогою платіжного календаря контролюється складання кошторисів витрат, витрат виробництва та обігу, випуск продукції та її реалізація окремими структурними підрозділами, а також рівень самоокупності та рентабельності.

Касовий план – це план обороту готівки підприємства, потрібний для контролю за їх надходженням і витрачанням. Його складають за типовою формою на квартал і в установлені строки передають у кредитну установу, з якою підприємство укладає договір про розрахунково-касове обслуговування.

Касовий план потрібний підприємству для того, щоб точніше визначити розмір зобов’язань перед працівниками із заробітної плати, нарахувань на заробітну плату та інших виплат.

Питання для самоконтролю

1. Який зв’язок між фінансовим та бізнес-плануванням?

2. Які джерела фінансового забезпечення становлять дохідну частину плану?

3. Охарактеризуйте порядок заповнення шахової таблиці до фінансового плану підприємства.

4. Яке значення оперативного фінансового планування діяльності підприємств?

5. Що є об’єктом фінансового планування?

6. Яким чином у фінансовому плані відображають розрахунки з бюджетом?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси підприємств – Славюк P. А. – 15.8. ЗНАЧЕННЯ І ЗМІСТ ОПЕРАТИВНОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ