Фінанси підприємств – Шило В. П. – Як здійснюється фінансове прогнозування?

Основні етапи прогнозування потреб фінансування:

O Складання прогнозу продажів статистичними й іншими доступними методами.

O Складання прогнозу змінних витрат.

O Складання прогнозу інвестицій в основні й оборотні активи, необхідні для досягнення необхідного обсягу продажів.

O Розрахунок потреб у зовнішньому фінансуванні й вишукування відповідних джерел. Перший етап здійснюється на основі маркетингових досліджень. Іншими займаються фінансисти.

Існує два головних методи фінансового прогнозування. Один з них грунтується на концепції грошових потоків і зводиться, власне кажучи, до розрахунку фінансової частини бізнес-плану.

У другому методі всі обчислення робляться на основі наступних припущень:

O Змінні витрати, поточні активи й поточні зобов язання при нарощуванні обсягу продажів на певну кількість відсотків збільшуються в середньому на стільки ж відсотків.

O Відсоток збільшення вартості основних засобів розраховується під заданий відсоток нарощування обороту відповідно до технологічних умов бізнесу й з урахуванням наявних недовантажених основних засобів на початок періоду прогнозування, ступенем матеріального й морального зносу засобів виробництва й т. п.

O Довгострокові зобов’язання й акціонерний капітал беруться в прогноз незмінними. Нерозподілений прибуток прогнозується з урахуванням норми розподілу чистого прибутку на дивіденди й чистої рентабельності реалізованої продукції: до нерозподіленого прибутку базового періоду додається прогнозований чистий прибуток і віднімаються дивіденди.

Прорахувавши все це, з’ясовують, скільки пасивів не вистачає, щоб покрити необхідні активи – це й буде необхідна сума додаткового зовнішнього фінансування.

Таким чином, потреба в зовнішньому фінансуванні буде тим більшою, чим більші нинішні активи, темп приросту виручки й норма розподілу чистого прибутку на дивіденди, і тим менше, чим більше нинішні пасиви й чиста рентабельність реалізованої продукції.

Системи фінансового планування і форми реалізації його результатів на підприємстві

Системи планування прибутку

Форми реалізації результатів фінансового планування

Період планування

Стратегічне планування

Розробка довгострокового плану роботи підприємства, загальної фінансової стратегії і фінансової політики по основних напрямках фінансової діяльності

Біля 3-х років

Поточне планування бюджетів

Розробка бюджетів по основних напрямках фінансової діяльності підприємства

1 рік

Оперативне планування

Розробка платіжних календарів і інших форм оперативних планових завдань по всіх основних питаннях фінансової діяльності

Місяць, квартал

Стратегічне планування – це процес визначення дій, необхідних для досягнення стратегічної мети (наприклад: збільшення прибутку, збереження положення на ринку, лідерство в галузі).

Стратегічне планування припускає дослідження факторів зовнішнього фінансового середовища і кон’юнктури фінансового ринку, конкретизацію цільових показників, розробку фінансової політики і системи організаційно-економічних заходів.

Поточне планування Припускає розробку бюджетів на майбутній рік з розбивкою по кварталах. Вихідними передумовами для їхньої розробки є:

O напрямок фінансової діяльності на майбутній період;

O фінансова політика по окремих аспектах фінансової діяльності підприємства;

O плановані обсяги виробництва і реалізації продукції;

O фінансова стратегія підприємства і цільові стратегічні нормативи по основних економічних показниках операційної діяльності підприємства;

O система розроблених на підприємстві норм і нормативів витрат окремих ресурсів;

O діюча система ставок податкових платежів і норм амортизаційних відрахувань;

O середні ставки кредитного і депозитного відсотків на фінансовому ринку;

O результати фінансового аналізу за попередній період.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси підприємств – Шило В. П. – Як здійснюється фінансове прогнозування?