Фінанси підприємств – Шило В. П. – Навіщо необхідний бізнес-план і як його скласти?

За ринкової економіки для вирішення виробничих та комерційних завдань, які потребують вкладання коштів, необхідною є розробка внутрішньофірмового документа-бізнес-плану.

Бізнес-план має:

> давати конкретні уявлення про те, як функціонуватиме підприємство, яке місце воно займатиме на ринку;

^ містити всі виробничі характеристики майбутнього підприємства, детально описувати схему його функціонування;

У розкривати принципи та методи керівництва підприємством;

> обоє ‘язково містити програму управління фінансами, без якої неможливо розпочати справу та забезпечити ефективність її виконання;

> показати перспективи розвитку підприємства інвесторам та кредиторам.

Навіщо необхідний бізнес-план і як його скласти?

Складання бізнес-плану переслідує дві основні цілі: він призначений для внутріфірмового планування й для обгрунтування одержання коштів із зовнішнього джерела, тобто одержання грошей під конкретний проект у вигляді банківських позичок, бюджетних асигнувань, пайової участі інших підприємств у здійсненні проекту.

У цьому документі відображаються всі сторони виробничої й комерційної діяльності підприємства, його фінансові результати. Цим зумовлюється структура бізнес-плану.

До його складу входять наступні розділи:

Резюме

Резюме (оглядовий розділ) варто писати після завершення роботи над всіма іншими розділами, оскільки по суті це, гранично^ скорочена версія бізнес-плану. Обсяг резюме не більше 2-3 Сторінок. Головна його функція – привернути увагу рецензента.

Резюме повинно містити: “

O мета проекту;

O гранично короткий опис компанії;

O короткий виклад найбільш привабливих моментів із всіх інших розділів з акцентом на позитивних аспектах пропонованої бізнес-ідеї;

O обсяг залучуваних інвестицій і/або кредитних ресурсів;

O передбачуваний строк і порядок повернення позикових коштів.

Загальний Опис Компанії

Власне бізнес-план починається з розділу “Загальний опис компанії”, у якому необхідно відобразити:

O основні види діяльності й характер компанії (не вдаючись при цьому в деталі, які будуть викладені в наступних розділах); профіль компанії (виробництво, торгівля або сфера послуг);

O стадія розвитку даного бізнесу; ,

O ціль даного бізнесу;

O що і як компанія має намір пропонувати своїм клієнтам;

O нинішні й перспективні географічні рамки діяльності компанії;

O відмінності даного підприємства від інших компаній.

Продукти Й Послуги

Основним завданням розділу “Продукти й послуги” є опис у стислій формі характеристик товарів і послуг, пропонованих даним бізнесом.

Він повинен включати:

O фізичний опис продукції або послуг;

O опис можливостей їхнього використання;

O привабливі сторони пропонованої продукції або послуг;

O ступінь готовності продукції або послуг до виходу на ринок;

O список експертів або споживачів, які знайомі з товаром або послугами й можуть дати про них схвальний відгук (за наявності такої інформації).

Маркетинг-План

Розділ, присвячений маркетингу, є однією з найважливіших частин бізнес-плану. Мета даного розділу – роз’яснити, як передбачуваний бізнес мас намір впливати на ринок і реагувати на обстановку, яка склалася на ньому, щоб забезпечити збут товару.

Маркетинг-план може бути представлений по-різному, залежно від виду бізнесу й складності ринку. Однак у будь-якому бізнес-плані в тому або іншому вигляді повинні бути відображені наступні аспекти маркетингу-плану:

O визначення попиту та ємності ринку;

O аналіз конкуренції й інших факторів впливу на розвиток даного бізнесу;

O опис стратегії маркетингу даної компанії (стратегії збуту, реклами й просування товару, ціноутворення, стимулювання продажів і т. д.);

O результати дослідження ринку;

O прогнози обсягів продажів.

Виробничий План

У розділі “Виробничий план” описується, як підприємство буде створювати свою продукцію й/або послуги:

O загальний підхід до організації виробництва;

O необхідна сировина й матеріали, їхні джерела й умови поставки;

O технологічні процеси на виробництві;

O необхідне обладнання і його потужність;

O вимоги відносно трудових ресурсів (виробничий, інженерно-технічний і адміністративний персонал, умови праці, структура Й склад підрозділів, навчання персоналу, передбачувані зміни в структурі персоналу в міру розвитку підприємства);

O бажано також скласти схему виробничих потоків.

Графік Виконання Робіт

Графік виконання (календарний план) робіт у рамках проекту повинен включати перелік основних етапів реалізації проекту й потреби у фінансових ресурсах для їхньої реалізації, а також відображати плановані тимчасові рамки робіт на кожному з етапів.

Управління Й Організація

У розділі “Управління й організація” потрібно:

O коротко описати основних учасників підприємства (підприємець і його партнери, інвестори, члени ради директорів, ті співробітники, що займають ключові пости, й т. д.);

O привести організаційну схему компанії, що показує внутрішні зв’язки й поділ відповідальності в рамках організації;

O пояснити, яким чином буде проводитися підбір, підготовка й оплата праці співробітників.

Капітал І Юридична Форма Компанії

У розділі “Капітал і юридична форма компанії” необхідно вказати форму власності і правовий статус підприємства, а також описати потреби компанії відносно капіталу і вказати джерела коштів, наявних у цей час, і тих, до яких передбачається вдатися в майбутньому.

Оцінка Ризиків

У розділі “Оцінка ризиків” потрібно оцінити, які ризики найбільш імовірні для проекту й у що вони у випадку їхньої реалізації можуть обійтися. Відповідь на питання “як мінімізувати ризики й можливі втрати від них?” повинна складатися із двох частин: опис організаційних заходів профілактики ризиків і виклад програми самострахування або зовнішнього страхування.

Фінансовий Розділ

Мета фінансового розділу бізнес-плану – сформулювати й подати детальну систему проектування, що відображає очікувані фінансові результати діяльності компанії. Фінансовий план повинен бути погоджений з матеріалами, представленими в інших частинах бізнес-плану, оскільки в ньому узагальнюються й представляються у вартісному вираженні всі розділи бізнес-плану.

Для вже існуючого бізнесу, що має намір розширити свою діяльність, доцільно показати фінансові дані за попередні роки. Необхідно також у ясній і стислій формі викласти всі припущення, які стали основою поданого проектування. Можна розглянути у фінансовому плані кілька можливих сценаріїв розвитку компанії. Також необхідне проведення аналізу чутливості проекту й розрахунок точки беззбитковості.

У фінансовий план включається кілька документів, а саме: прогноз обсягів реалізації, баланс грошових витрат і надходжень (тобто проектування потоків грошових коштів), таблицю доходів і витрат (цей документ показує, як буде формуватися і змінюватися прибуток), прогнозований баланс активів і пасивів підприємства (структура цього документа відповідає структурі загальноприйнятого звітного балансу підприємства). Можуть бути підготовлені також додаткові фінансові дані, що відображають внесок окремих видів продукції й послуг у загальні підсумки діяльності компанії.

У цілому, бізнес-план являє собою документ, що описує всі основні аспекти комерційного підприємства, де аналізуються всі проблеми, з якими може зіткнутися компанія, а також визначаються способи вирішення цих проблем. Правильно складений бізнес-план в остаточному підсумку відповідає на запитання, чи варто взагалі вкладати сили й кошти в даний проект.

Складання фінансового плану може відбуватися в три етапи:

O Аналіз очікуваного виконання фінансового плану поточного.

O Розгляд та вивчення виробничих, маркетингових показників, на підставі яких розраховуватимуться планові фінансові показники.

O Розробка проекту фінансового плану.

Мета складання фінансового плану полягає у взаємоузгодженні доходів та витрат. Поточний фінансовий план складається на рік з розбивкою по кварталах, оскільки протягом року потреба в грошових коштах значно змінюється і може статися брак або надлишок фінансових ресурсів.

Фінансовий план підприємства може складатися з одного дохідного розділу “Джерела формування та надходження коштів” і чотирьох розхідних:

O “Приріст активів підприємства”;

O “Повернення залучених коштів”;

O “Витрати, пов ‘язані з внесенням обов ‘язкових платежів до бюджету та державних цільових фондів”;

O “Покриття збитків минулих періодів”.

Фінансовий план підприємства складається за формою на кожен наступний рік з поквартальною розбивкою і відображає очікувані фінансові результати в запланованому році. Фінансовий план підприємства також містить довідкову інформацію щодо фактичних показників минулого року та планових показників поточного року.

Фінансовий план підприємства повинен забезпечувати отримання валового прибутку та чистого прибутку, розмір яких не може бути меншим ніж прогнозний показник поточного року, розрахований на базі фактично досягнутих показників І кварталу поточного року та прогнозних показників II, ПІ і IV кварталів поточного року, з урахуванням прогнозованого рівня інфляції.

У дохідній частині фінансового плану – розділ 1 “Джерела формування та надходження коштів” відображаються показники, які характеризують очікуваний обсяг надходжень інвестиційних ресурсів (власних, залучених і позичених).

Процес фінансового планування передбачає, що при виникненні ситуації, коли у плановому періоді не очікується отримання прибутку від звичайної діяльності підприємством, то до фінансового плану додатково вноситься розрахунок формування фінансових результатів діяльності підприємства за встановленою формою. Для перевірки правильності складання балансу доходів і видатків розробляють спеціальну перевірочну таблицю – так званий шаховий баланс. У підметі шахового балансу записують усі доходи і надходження коштів на підприємство, у присудку – усі видаткові платежі підприємства. Таким чином, по вертикалі групуються видатки в розрізі джерел їх покриття, а по горизонталі здійснюється розподіл доходів за напрямками їх використання.

Після затвердження Положення про складання річного фінансового плану державними підприємствами підприємствам недержавної форми власності також доцільно дотримуватися прийнятої для державних підприємств системи фінансового планування, оскільки вона забезпечує співвідношення планових і звітних показників.

Підприємствам важливо знати стан своїх фінансових ресурсів не тільки за певний період часу, а й на конкретну дату. Для цього розробляють платіжний календар.

Платіжний календар – це оперативний фінансовий план, який розробляють зазвичай на місяць із розбивкою на декади або тижні. У ньому визначають очікувані грошові потоки (у національній і іноземній валютах) за всіма напрямами і термінами їх надходження та використання, а також порівнюють залишки грошових коштів, їх надходження і вибуття та оцінюють спроможність підприємства своєчасно виконувати всі свої поточні фінансові зобов’язання.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Фінанси підприємств – Шило В. П. – Навіщо необхідний бізнес-план і як його скласти?