Фінанси підприємств – Шило В. П. – 11.2. Економічний зміст та порядок проведення фінансової санації

Санація – система заходів щодо фінансового оздоровлення підприємства, реалізованих за допомогою сторонніх юридичних або фізичних осіб і спрямованих на запобігання оголошення підприємства-боржника банкрутом і його ліквідації.

Санація – система фінансово-економічних, виробничо-технічних, організаційно-правових і соціальних заходів, спрямованих на досягнення або поновлення платоспроможності, прибутковості і конкурентно-здатності підприємства-боржника в довгостроковому періоді.

Метою фінансової санації є покриття поточних збитків і усунення причин їхнього виникнення, поновлення або збереження ліквідності, платоспроможності, зменшення усіх видів заборгованості, поліпшення структури оборотного капіталу і формування фондів фінансових ресурсів, необхідних для проведення санації.

Санація проводиться в трьох основних випадках:

– до порушення кредиторами справи про банкрутство, якщо підприємство в спробі виходу з кризи вдається до зовнішньої допомоги зі своєї ініціативи;

– якщо саме підприємство, звернувшись в арбітражний суд із заявою про банкрутство, одночасно пропонує умови своєї санації;

– якщо рішення про проведення санації виносить арбітражний суд по пропозиціях, що надійшли, від бажаючих задовольнити вимоги кредиторів до боржника і погасити його зобов’язання перед бюджетом.

Метою фінансової санації є усунення причин, які сприяли виникненню збитків і кризи та покриття поточних збитків, поновлення й збереження ліквідності, платоспроможності підприємств тощо. Відповідно до чинних нормативно-правових документів рішення про фінансове оздоровлення підприємства приймається: у досудовому порядку; у рамках судових процедур. Ефективним інструментом визначення санаційної спроможності підприємства є проведення санаційного аудиту.

Головним критерієм прийняття рішення щодо санації чи ліквідації підприємства є його санаційна спроможність, а саме – наявність у підприємства фінансових, організаційно-технічних та правових можливостей для проведення фінансової санації. Слід пам’ятати, що санаційну спроможність можна визначити за трьома основними показниками, такими як:

– поточна платоспроможність;

– коефіцієнт забезпечення власними засобами;

– коефіцієнт покриття.

Розробка плану санації підприємства

Розробка тану санації може здійснюватися фінансовими і контролюю ними службами підприємства, представниками потенційного санатора, не залежними аудиторськими і консалтинговими фірмами.

План санації включає:

Вступ.

У вступі дається характеристика підприємства: зведення про правову форму організації бізнесу, формі власності, організаційній структурі, сфері діяльності і коротка історична довідка про розвиток підприємства.

1 Розділ.

Перший розділ включає підрозділи:

– оцінка зовнішніх умов (політична, економічна, демографічна ситуація, що дозволяє оцінити можливість адаптації стратегії розвитку підприємства до зовнішнього середовища);

– аналіз майнового та фінансово-господарського стану;

– аналіз причин фінансової кризи і слабких місць (систематизація й оцінка причин кризи і його впливу на діяльність підприємства на основі виявлення слабких місць);

– наявний потенціал (визначаються сильні сторони діяльності підприємства, можливі шанси і наявний потенціал у всіх сферах).

2 Розділ.

Розділ містить стратегічні цілі санації, цільові орієнтири і розробку стратегії санації.

3 розділ.

Складові частини:

– план маркетингу й оцінка ринку збуту продукції (визначаються фактори, що впливають на збут і місткість ринку, мотивація споживачів, галузеві ризики, кількісно оцінюється частка ринку);

– план виробництва і капіталовкладень (містить дані про використання устаткування, його знос, витрати на придбання нового обладнання, ремонт і реконструкцію, можливості оренди і лізингу);

– організаційний план (відображає організаційну структуру підприємства, можливість його реструктуризації, аналіз складу і якість менеджменту);

– фінансовий план (включає прогноз обсягів випуску і реалізації продукції; баланс грошових надходжень і витрат; зведений баланс активів і пасивів; форми і джерела мобілізації фінансових ресурсів; графіки освоєння, окупності і повернення фінансових ресурсів).

4 розділ.

У розділі розраховується ефективність санації, організаційні заходи – щодо її проведення і контроль за ходом реалізації.

Мета санації вважається досягнутою, якщо вдаюся за рахунок зовнішньої фінансової допомоги або реорганізаційних заходів нормалізувати господарську діяльність і уникнути оголошення підприємства-боржника банкрутом з наступною його ліквідацією.

Санаційний аудит Це аудит підприємства, що знаходиться в стані фінансової кризи.

Головна мета санаційного аудити – оцінка санаційної спроможності підприємства на підставі аналізу фінансово-господарської діяльності і наявного плану фінансового оздоровлення.

Санаційний аудит проводиться зовнішніми аудиторами в тісному співробітництві з внутрішніми службами підприємства.

Етапи проведення санаційного аудиту:

1. Збір і систематизація інформації про підприємство.

2. Розрахунок та аналіз фактичних показників і тенденцій розвитку (оцінка стану фінансової кризи):

3. Аналіз причин і симптомів фінансової кризи та виявлення слабких сторін діяльності.

4. Ухвалення рішення про санацію або ліквідацію підприємства.

Акт про результати проведення фінансового аудиту повинен відображати реальне положення підприємства і його санаційні шанси. Аналіз причин і симптомів кризи

Аналіз причин і симптомів кризи включає визначення правильності в

Санаційній концепції причин і факторів кризи. На цьому етапі визначають вид і фазу фінансової кризи, систематизуються сильні і слабкі сторони діяльності підприємства.

У практиці санаційного аудиту часто використовують SWOFT-analysis: аналіз сильних (Strength) і слабких (Failure) сторін, шансів (Opportunite) і ризиків {Threat) (в економічній літературі зустрічається назва СВОТ-Аналіз).

Цей вид аналізу може використовуватися для всього підприємства, по окремих підрозділах і в розрізі окремих видів продукції.

У результаті розробляються рекомендації з ефективного використання наявного потенціалу, по усуненню слабких позицій, по нейтралізації ризиків і використанню додаткових шансів.

На практиці в ході виконання SWOFT-analysi з метою контролю використовують анкетування й АВС-аналіз (об’єкт контролю поділяють на три групи і кожну контролюють у визначений термін).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси підприємств – Шило В. П. – 11.2. Економічний зміст та порядок проведення фінансової санації