Фінанси підприємств – Шило В. П. – 1.3. Фінансові ресурси та джерела їх формування

Фінансові ресурси підприємства – це кошти, що перебувають в розпорядженні підприємств і призначені для виконання ними певних фінансових зобов’язань. Фінансові ресурси підприємств формуються за рахунок внутрішніх (статутний капітал, амортизаційні відрахування, валовий дохід і прибуток) і зовнішніх (отримані кредити; пайові й інші внески; кошти, мобілізовані на фінансовому ринку) джерел.

Складовими фінансових ресурсів підприємств є:

O статутний фонд (капітал);

O додатково вкладений капітал;

O резервний капітал;

O централізовані кошти для фінансування капітальних вкладень;.

O нерозподілений прибуток;

O амортизаційні відрахування;

O забезпечення поточних витрат і платежів;

O кредити банків;

O відстрочені податкові зобов’язання;

O кредиторська заборгованість усіх видів.

Фінансові ресурси підприємств класифікують за основними ознаками:

O за джерелами формування;

O за етапами формування;

O за використанням;

O за формою реалізації.

Основними джерелами формування фінансових ресурсів є власні та залучені кошти:

1. Під час формування статутного капіталу:

O внески засновників у статутний капітал.

2. За рахунок власних фінансових ресурсів:

O доходи:

O валовий і чистий дохід, прибуток від основної діяльності;

O прибуток від іншої операційної діяльності;

O прибуток від фінансових операцій;

O прибуток від додаткової діяльності і надзвичайних ситуацій;

O надходження:

O амортизаційні відрахування;

O цільові надходження;

O стійкі пасиви;

O цільові внески членів трудового колективу;

O інші види надходжень (спонсорська допомога).

3. Шляхом мобілізації на фінансовому ринку:

O надходження коштів від емісії акцій, облігацій і інших видів цінних паперів;

O кредитні інвестиції.

4. У порядку розподілу коштів?

O фінансові ресурси, отримані від галузевих структур, концернів і асоціацій;

O страхові відрахування;

O бюджетні субсидії.

Класифікацію фінансових ресурсів за джерелами формування подано на рис. 1.3.

Фінанси підприємств   Шило В. П.   1.3. Фінансові ресурси та джерела їх формування

Рис. 1.3. Класифікація фінансових ресурсів за джерелами формування

Однією з найважливіших задач фінансової служби підприємств є пошук ефективних джерел формування фінансових ресурсів, оптимізація їх структури та напрямів інвестування.

1.4. Фінансова діяльність підприємств

Під організацією фінансів підприємств розуміють форми, методи формування і використання фінансових ресурсів, контроль за їх кругообігом задля досягнення економічних цілей підприємств.

Організація фінансів підприємств за умов ринкової економіки грунтується на принципах саморегулювання, самоокупності та самофінансування, рис. 1.4.

Фінанси підприємств   Шило В. П.   1.3. Фінансові ресурси та джерела їх формування

Рис. 1.4. Принципи організації фінансів підприємств

Основний метод фінансової діяльності-комерційний розрахунок.

Це метод ведення господарювання шляхом постійного порівняння (у грошовому вираженні) витрат і результатів діяльності. При ньому фінансова діяльність будується за такою схемою, рис. 1.5:

Фінанси підприємств   Шило В. П.   1.3. Фінансові ресурси та джерела їх формування

Рис. 1.5. Фінансова діяльність підприємства за комерційним розрахунком

Комерційний розрахунок передбачає, що фінансові відносини регламентуються державою в основному економічними методами за допомогою важелів відповідної податкової, амортизаційної, валютної, протекціоністської політики.

На організацію фінансів впливають організаційно-правові форми господарювання, сфера і характер діяльності підприємств, що виявляється в процесі формування капіталу, розподілу прибутку, утворення грошових фондів, взаємовідносини з бюджетом.

Організація фінансів підприємства відображає галузеві особливості, специфіку виробництва, рівень його технічного забезпечення і рівень технологічних процесів, склад і структуру виробничих витрат, вплив природно-кліматичних факторів на виробництво.

Управління фінансами підприємств включає:

O визначення потреби і джерел фінансових ресурсів, що повинні забезпечити процес виробництва і реалізації продукції;

O визначення потреби в оборотних коштах;

O фінансове забезпечення капіталовкладень на технічне переозброєння, реконструкцію, розширення виробництва;

O забезпечення формування і розподілу виторгу від реалізації продукції для відновлення оборотних коштів, формування амортизаційного фонду, валового і чистого доходу;

O формування, розподіл і використання прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства.

Фінансовий механізм підприємства – це система керування фінансами, призначена для організації взаємодії фінансових відносин і грошових фондів з метою оптимізації їхнього впливу на кінцеві результати його діяльності.

Фінансовий механізм підприємства – сукупність форм і методів формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення фінансування діяльності підприємств, рис. 1.6.

O планування; 1) дохід; 1) закони України;

O прогнозування; 2) прибуток 2) постанови ВР;

O інвестування; 3) ціна 3) укази Президента України;

O кредитування; 4) відсотки 4) статутні документи; В оподаткування; 5) ставки податку 5) інструкції;

O самофінансування; 6)ставка дисконту 6) норми;

O система розрахунків; 7) звіти бухгалтерські; 8) статистичні дані;

O матеріальне стимулювання; 7) ліміти;

O страхування; 8) амортизаційні відрахування;

O оренда; 9) форми розрахунків;

O лізинг; 10) види кредитів;

O факторинг; 11) фінансові санкції;

O взаємини з засновниками, 12) пені.

Фінанси підприємств   Шило В. П.   1.3. Фінансові ресурси та джерела їх формування

Рис. 1.6. Фінансовий механізм підприємства

Фінансова діяльність посідає особливе місце в управлінні підприємством.

Фінансова діяльність – це система використання різних форм і методів фінансового забезпечення підприємств і досягнення ними поставлених цілей, тобто це практична фінансова робота, що забезпечує життєдіяльність підприємства, поліпшення його результатів.

Фінансова діяльність підприємства спрямована на вирішення таких основних завдань;

O фінансове забезпечення поточної діяльності підприємства;

O пошук резервів підвищення доходів, прибутку, підвищення рентабельності і платоспроможності;

O виконання фінансових зобов’язань перед суб’єктами господарювання, бюджетом, банками;

O мобілізація фінансових ресурсів в обсязі, необхідному для фінансування подальшого розвитку підприємства;

O контроль над ефективним, цільовим розподілом і використанням фінансових ресурсів.

Фінансова робота підприємства здійснюється за такими основними напрямками:

O стратегічне планування;

O аналіз і контроль виробничо-господарської діяльності;

O оперативна, поточна фінансово-економічна робота.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Фінанси підприємств – Шило В. П. – 1.3. Фінансові ресурси та джерела їх формування