Фінанси підприємств – Непочатенко О. О. – Нормування оборотних активів для створення запасів готової продукції

Норматив оборотних активів у незавершеному виробництві повинен забезпечувати ритмічний процес виробництва і рівномірне надходження готової продукції на склад.

Норматив виражає вартість початих, але не завершених виробництвом виробів, які знаходяться на різних етапах виробничого процесу.

Норматив оборотних коштів для незавершеного виробництва (Ннзв) визначається за формулою:

Фінанси підприємств  Непочатенко О. О.  Нормування оборотних активів для створення запасів готової продукції

Де 3 – одноденні витрати за планом IV кварталу (тис. грн.) – обчислюються діленням витрат на випуск валової продукції (за виробничою собівартістю) у IV кварталі планового року на 90; Д – тривалість виробничого циклу (днів) – тривалість виробничого циклу відображає час перебування продукції в незавершеному виробництві від першої технологічної операції до повного виготовлення продукції і передачі її на склад. Визначається на основі даних технологічних карт та інших планових нормативів виробництва; К – коефіцієнт зростання витрат – характеризує ступінь готовності виробів у незавершеному виробництві, тобто відношення витрат у незавершеному виробництві до всієї собівартості готової продукції. На підприємствах, що випускають широкий асортимент продукції, тривалість виробничого циклу визначається як середньозважена величина, виходячи з частки окремих видів та груп виробів у загальному обсязі продукції, що випускається, в оцінці за плановою собівартістю. Наведемо приклад розрахунку.

Приклад 11.

Визначити середньозважену тривалість виробничого циклу (табл. 6.5).

Таблиця 6.5. Розрахунок середньозваженої тривалості виробничого циклу

Фінанси підприємств  Непочатенко О. О.  Нормування оборотних активів для створення запасів готової продукції

Розв’язок:

1) Визначаємо середньозважену тривалість виробничого циклу

88020 І 3520 = 25 днів

Обчислення коефіцієнта зростання витрат залежить від розподілу витрат протягом виробничого циклу. За рівномірного розподілу витрат коефіцієнт зростання витрат (К) визначається за формулою:

Фінанси підприємств  Непочатенко О. О.  Нормування оборотних активів для створення запасів готової продукції

Де А – витрати, які здійснюються одноразово на початку виробничого циклу; Б – наступні витрати, які включаються до собівартості продукції.

Приклад 12.

Виробнича собівартість виробу 250 тис. грн, тривалість виробничого циклу – 6 днів. Витрати на виробництво склали у перший день 55 тис. грн, а у другий – 52 тис. грн, інші 143 тис. грн. Розрахувати коефіцієнт зростання витрат та норматив оборотних активів у незавершеному виробництві.

Розв’язок:

1 ) Визначаємо коефіцієнт зростання витрат

Фінанси підприємств  Непочатенко О. О.  Нормування оборотних активів для створення запасів готової продукції

2) Визначаємо норматив оборотних активів у незавершеному виробництві

Фінанси підприємств  Непочатенко О. О.  Нормування оборотних активів для створення запасів готової продукції

Якщо витрати на виготовлення одиниці продукції за днями виробничого циклу розподіляються нерівномірно, коефіцієнт зростання витрат (К) визначається як середньозважений показник.

Норматив оборотних коштів для витрат майбутніх періодів включає виробничі витрати, здійснені в певному плановому періоді, і віднесені на собівартість продукції, котра випускатиметься в наступні періоди.

Норматив оборотних коштів для витрат майбутніх періодів (Н ) визначається за формулою:

Фінанси підприємств  Непочатенко О. О.  Нормування оборотних активів для створення запасів готової продукції

Де Р0 – сума коштів, вкладених у ці витрати на початок запланованого періоду, за відрахуванням отриманих банківських кредитів; Рп-витрати, що проводяться у плановому році, передбачені відповідними кошторисами; Рв – витрати, які включаються до собівартості продукції запланованого року та передбачені кошторисом виробництва.

Нормування оборотних активів для створення запасів готової продукції

До готової продукції належать вироби, виробництво яких завершено. Ці вироби прийняті технічним контролером підприємства і здані на склад або прийняті замовником, відповідно до затвердженого порядку приймання продукції.

Обсяги готової продукції на складі мають бути оптимальними щодо тривалості виробничого циклу, умов реалізації продукції і порядку її оплати.

Норматив оборотних активів для готової продукції (Нгп) визначається за формулою:

Фінанси підприємств  Непочатенко О. О.  Нормування оборотних активів для створення запасів готової продукції

Де 3 – одноденний випуск продукції в IV кварталі планового року за виробничою собівартістю (грн); Р – норма запасу оборотних активів для готової продукції (днів) – включає такі елементи: час на комплектування виробів для поставки, упаковку продукції, час на оформлення і здачу платіжних документів у банк.

Приклад 13.

Визначити середньозважену норму оборотних активів на запаси готової продукції на складі (табл. 6.6). Розв’язок:

1) Визначаємо середньозважену норму оборотних активів на запаси готової продукції на складі 489/ 100=4,89 днів

Таблиця 6.6. Розрахунок середньозваженої норми оборотних активів на запаси готової продукції на складі

Фінанси підприємств  Непочатенко О. О.  Нормування оборотних активів для створення запасів готової продукції

Норму оборотних активів на готову продукцію визначають як час з моменту прийняття готової продукції на склад до здачі розрахункових документів у банк або до сплати продукції за акредитивом, платіжним дорученням, векселем, чеком з лімітованої чекової книжки. Її встановлюють окремо для готової продукції на складі і для відвантаженої готової продукції, розрахункові документи на яку ще не здано в банк.

Норму оборотних активів у днях щодо готової продукції, яка перебуває на складі, визначають як мінімальний час, необхідний для:

– комплектування і накопичення продукції до розмірів партії, відповідних замовлень або договорів, а також до обсягів транзитних норм;

– підготовки готової продукції до відвантаження (добирання, сортування, пакування тощо);

– зберігання на складі продукції, яку вивозять безпосередньо покупці за домовленістю;

– транспортування готової продукції зі складу підприємства до станції залізниці або пристані, навантаження продукції і передача її транспортним організаціям.

Розрахунок часу на проведення названих операцій диференційовано за окремими видами або групами продукції залежно від умов її приймання, зберігання і відвантаження.

Норма з відвантаженої продукції, документи за якою ще не здані до банку, визначається встановленими строками виписки рахунків і платіжних документів, часом здачі документів до банку і часом зарахування сум на рахунки підприємства.

Нормування оборотних коштів передбачає врахування багатьох факторів, які впливають на господарську діяльність підприємств. Це:

– умови постачання підприємств товарно-матеріальними цінностями (кількість постачальників, строки поставки, розмір транзитних партій, кількість найменувань матеріальних цінностей, форми розрахунків за матеріальні цінності);

– організація процесу виробництва;

– умови реалізації продукції (кількість споживачів готової продукції, їх віддаленість, призначення продукції, умови її транспортування, форми розрахунків за відвантажену продукцію).

Заниження величини оборотних активів призводить до виникнення нестійкого фінансового стану, затримки у виробничому процесі і, як наслідок, зниження обсягів виробництва і збуту.

У свою чергу, завищення норми оборотних активів знижує можливість підприємства здійснювати капітальні вкладення з метою розширення виробництва. Вилучення оборотних активів із кругообігу (чи то запаси готової продукції, чи припинення виробництва, зайві сировина і матеріали) вимагає додаткових витрат на їх обслуговування, що є для підприємства дуже дорогим. А вільні грошові кошти можна використати більш раціонально для одержання додаткового доходу.

Нормування оборотних активів на кожному підприємстві відбувається відповідно до кошторисів затрат на виробництво і невиробничих потреб, бізнес-плану, який відображає всі сторони комерційної діяльності.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси підприємств – Непочатенко О. О. – Нормування оборотних активів для створення запасів готової продукції