Фінанси підприємств – Непочатенко О. О. – 6.4. Показники стану оборотних активів та ефективності їх використання

Стан оборотних активів – наявність оборотних активів на певну дату звітного періоду.

Порівняння фактичної наявності оборотних активів з нормативом дає змогу визначити дефіцит або надлишок власних оборотних засобів.

Дефіцит власних оборотних засобів – перевищення нормативу оборотних засобів над фактичною їх наявністю.

Дефіцит власних оборотних засобів може виникати з вини самого підприємства, інших підприємств, у результаті зміни умов господарювання, не взятих до уваги своєчасно, через стихійне лихо та з інших причин.

Надлишок власних оборотних засобів – перевищення фактичної наявності оборотних засобів над встановленим їх нормативом.

Надлишок власних оборотних засобів може виникнути внаслідок перевиконання плану прибутку, неповного внеску платежів до бюджету, безоплатного надходження товарно-матеріальних цінностей від інших організацій, неповного використання прибутку на цілі передбачені фінансовим планом, та інше.

Економічна ефективність використання оборотних активів виражається в корисному результаті, що отримується підприємством в процесі здійснення своєї діяльності. Критерієм ефективності використання оборотних активів є мінімізація оборотних засобів, що авансуються, при максимізації кінцевих виробничих і фінансових результатів діяльності підприємства.

Ефективність використання оборотних засобів визначається головним чином показниками їх оборотності, точніше – швидкістю обороту. І це пояснюється тим, що із швидкістю обороту пов’язані:

– розмір річного обороту підприємства;

– мінімально необхідна величина авансованого капіталу і пов’язані з ним виплати грошових коштів (відсотки за користування кредитом банку дивіденди по акціях);

– потреба в додаткових джерелах фінансування;

– сума витрат, пов’язаних з володінням товарно-матеріальними цінностями і їх зберіганням;

– величина сплачуваних підприємством податків і ін.

Оборотність оборотних активів – Рух оборотних активів в процесі виробництва і реалізації продукту, тобто тривалість одного повного кругообігу засобів від придбання виробничих запасів і виплати заробітної плати до реалізації готової продукції і надходження грошей на розрахунковий рахунок підприємства.

Швидкість обороту вкладених засобів впливає на платоспроможність підприємства. Відомо, що самі великі труднощі мають підприємства з тривалим виробничим циклом. Швидка ж оборотність засобів дозволяє підприємствам навіть при відносно невеликому об’ємі виробництва отримувати значний прибуток від поточної діяльності. Оборотність можна визначати як по всьому авансованому капіталу (активам), так і по окремих його елементах. Ефективність використання оборотних засобів вимірюється за допомогою системи показників, найважливішим з яких є швидкість обертання. Цей показник обчислюється у днях і характеризується періодом, за який оборотні засоби підприємства здійснюють один оборот:

Фінанси підприємств   Непочатенко О. О.   6.4. Показники стану оборотних активів та ефективності їх використання

Де О – термін обертання оборотних засобів (днів); С – середні залишки нормованих оборотних засобів (грн); Д – тривалість періоду, за який обчислюється обертання (днів); Р – обсяг реалізованої продукції (грн). Цей показник водночас відображає обсяг реалізації створених товарів і наданих послуг за даний період і ефективність використання матеріальних засобів.

Обертання оборотних засобів обчислюється за планом і фактично. Порівнюючи фактичний час обертання з плановим, визначають прискорення або сповільнення обертання як щодо всіх нормованих оборотних засобів, так і до окремих їх статей.

Для характеристики ефективності використання оборотних засобів використовується коефіцієнт обертання (Ко), який визначається за формулою:

Фінанси підприємств   Непочатенко О. О.   6.4. Показники стану оборотних активів та ефективності їх використання

Де Р – обсяг реалізованої продукції (грн); С – середні залишки нормованих оборотних засобів (грн).

Цей показник характеризує кількість оборотів оборотних засобів за звітний період. Чим більше оборотів здійснюють оборотні засоби, тим краще вони використовуються.

Коефіцієнт завантаження Визначається за формулою:

Фінанси підприємств   Непочатенко О. О.   6.4. Показники стану оборотних активів та ефективності їх використання

Де Кл – коефіцієнт завантаження оборотних засобів (коп.).

Він характеризує величину оборотних засобів на 1 грн реалізованої продукції. Чим менше оборотних коштів припадає на одну гривню реалізованої продукції, тим краще вони використовуються.

Коефіцієнт ефективності (Ке) визначається за формулою:

Фінанси підприємств   Непочатенко О. О.   6.4. Показники стану оборотних активів та ефективності їх використання

Де П – прибуток від реалізації товарної продукції (грн).

Цей показник характеризує, скільки прибутку припадає на 1 грн. оборотних засобів. Чим більший він, тим ефективніше використовуються оборотні засоби.

В результаті прискорення обертання оборотних активів з обігу вивільняються матеріальні ресурси і джерела їх формування, при уповільненні – до обігу залучаються додаткові активи.

Вивільнення оборотних активів може бути абсолютним і відносним.

Абсолютне Має місце у випадку, коли фактичні залишки оборотних активів менші від нормативу або залишків попереднього періоду при збереженні чи перевищенні обсягу реалізації за визначений період.

Відносне вивільнення Має місце у випадках, коли прискорення їх обертання відбувається одночасно зі зростанням виробничої програми підприємства, причому темп зростання залишків виробництва випереджає темп зростання залишків оборотних активів.

Прискорення обертання оборотних активів і вивільнення в результаті цього їх певної суми дає змогу підприємству спрямувати їх за своїм бажанням і обійтись без залучення додаткових фінансових ресурсів.

Пошук шляхів поліпшення оборотних активів передбачає насамперед впровадження сучасних технологій та інших досягнень науково-технічного прогресу, що забезпечують економію ресурсів, здешевлення виробництва і зростання якості продукції. Важливу роль у цьому відіграє удосконалення відносин з іншими господарюючими суб’єктами, контрагентами даного підприємства. Мова йде про удосконалення умов матеріально-технічного обслуговування. Крім того, покращання свого становища на ринку передбачає стабільність у відносинах з покупцями, вибір форм розрахунків, що гарантують платежі і забезпечують прискорення реалізації продукції і надходження коштів на рахунки підприємства. Це не тільки сприяє поліпшенню фінансового стану конкретного підприємства, а й забезпечує закріплення господарських зв’язків, поліпшення фінансової і платіжної дисципліни.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси підприємств – Непочатенко О. О. – 6.4. Показники стану оборотних активів та ефективності їх використання