Фінанси підприємств – Непочатенко О. О. – 1.5. Сутність, завдання та роль фінансової роботи у фінансовій діяльності підприємств

Фінансова діяльність здійснюється підприємством з метою формування первісного капіталу і наступного забезпечення обгрунтованих пропорцій при формуванні і використанні фінансових ресурсів підприємства, створення умов для виконання зобов’язань перед державою, покупцями, постачальниками [79, с. 272].

Джерелами фінансування діяльності підприємства є власні, залучені і позикові кошти. Власні кошти підприємства формуються з початкових внесків фундаторів, накопиченого зносу основних виробничих фондів і прибутку. Залучені кошти можуть включати кошти, отримані від розміщення акцій, внески членів трудового колективу, інших організацій і фізичних осіб.

До позикових коштів належать довгострокові і короткострокові позички банків, придбання основних засобів за рахунок лізингу, інвестиційний податковий кредит [79, с. 274].

У цілому фінансова діяльність підприємств зводиться до специфічної формули грошового обігу Г – Т – Г, тобто перетворення грошей у товар Г – Т і зворотне перетворення товару в гроші Т – Г. З цієї формули випливає, що придбання товару здійснюється заради продажу, тобто одержання грошей.

Фінансова діяльність підприємства являє собою організацію фінансових відносин, що виникають у нього в процесі роботи з іншими суб’єктами господарювання. Фінансово-господарська діяльність передбачає наявність фінансових відносин, які виникають у процесі формування і використання фінансових ресурсів підприємства, здійснення основної та інших видів діяльності, а також у процесі розподілу доходів підприємства [79, с. 271].

Автори навчального посібника “Фінанси підприємств” визначають суть дефініції “фінансова діяльність як систему форм і методів, які використовуються для фінансового забезпечення функціонування підприємств та досягнення ними поставлених цілей, тобто це практична фінансова робота, що забезпечує життєдіяльність підприємства, поліпшення її результатів” [1, с. 23].

А. М. Поддєрьогін вказує на те, що “система використання різних форм і методів для фінансового забезпечення функціонування підприємств для досягнення ними поставлених цілей називається фінансовою діяльністю [153, с. 14].

Основний зміст дефініції “фінансова діяльність” можна розглядати у вузькому та широкому розумінні [132, с. 16]:

– у широкому – комплекс функціональних завдань, здійснюваних фінансовими службами підприємства і пов’язаних з фінансуванням, інвестиційною діяльністю та фінансовим забезпеченням операційної діяльності суб’єкта господарювання;

– у вузькому – це процес фінансування підприємства.

Фінансова діяльність підприємства – це процес під час якого суб’єкт господарювання формує, розподіляє, перерозподіляє та використовує фінансові ресурси для задоволення поставлених цілей.

Фінансова діяльність підприємства спрямована на вирішення таких завдань [1, с. 23]:

– фінансове забезпечення поточної виробничо-господарської діяльності;

– пошук резервів збільшення доходів, прибутку, підвищення рентабельності та платоспроможності;

– виконання фінансових зобов’язань перед суб’єктами господарювання, бюджетом, банками;

– мобілізація фінансових ресурсів в обсязі, необхідному для фінансування виробничого й соціального розвитку, збільшення власного капіталу;

– контроль за ефективним, цільовим розподілом та використанням фінансових ресурсів.

Фінансова діяльність акціонерних товариств охоплює зміну складу і структури джерел фінансування власного та позикового капіталу внаслідок [78, с. 100]:

– продажу нових, щойно емітованих акцій інвесторам;

– виплати дивідендів інвесторам;

– продажу кредитних цінних паперів та виплати на них;

– отримання і виплати кредитних зобов’язань.

Фінансова діяльність займає особливе місце в організації фінансової роботи підприємства. Її трактують як: “сукупність операцій, які приводять до зміни величини і складу власного або позикового капіталу” [48, с. 113].

В господарській практиці діяльність, спрямована на забезпечення виробництва фінансовими ресурсами і здійснення контролю за дотриманням фінансової дисципліни має назву фінансової роботи.

Ефективність роботи підприємства залежить від раціональної організації його фінансової роботи [46, с. 27]. Організація фінансової роботи залежить від масштабів і фінансових можливостей підприємства.

Фінансова робота – це система економічних заходів по визначенню фінансових ресурсів в обсягах, необхідних для забезпечення виконання планів економічного і соціального розвитку підприємства, здійснення контролю за їх цільовим та ефективним використанням.

Основними принципами фінансової роботи Є: фінансова незалежність, самооплатність, реальна економічна відповідальність, зацікавленість підприємства в результатах своєї діяльності, формування системи фінансових фондів і резервів.

Як правило, фінансова робота на підприємстві організовується фінансовим відділом, що є самостійним структурним підрозділом. Порядок організації фінансової служби підприємства регламентується його основним внутрішнім правовим документом – статутом. Саме статут визначає фінансові особливості конкретної комерційної структури, які формуються під впливом таких чинників

[69, с. 48 – 49]:

– масштаби та особливості статутної діяльності підприємства;

– фінансові взаємовідносини підприємства з бюджетом з приводу сплати податків та обов’язкових відрахувань

– умови та методи формування капіталу;

– інтенсивність інвестиційних процесів на підприємстві;

– характер розподільчих відносин;

– міра фінансової відповідальності підприємства перед акціонерами та вищими організаціями;

– наявність відокремлених структурних підрозділів, філій, дочірніх підприємств;

– належність підприємства до складу вертикальних фінансово-організаційних утворень (асоціацій, фінансово-промислових груп та ін.).

Масштаби діяльності й особливості фінансової роботи підприємств значною мірою впливають на їх віднесення до категорії великого, середнього і малого бізнесу, а також до підприємств, сформованих з участю іноземного капіталу.

Фінансова робота на підприємстві дуже різноманітна й багатогранна, але умовно її можна згрупувати за напрямами таким чином:

– фінансове планування;

– поточна фінансово-економічна робота;

– аналіз виробничо-господарської діяльності;

– контрольно-аналітична робота.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Фінанси підприємств – Непочатенко О. О. – 1.5. Сутність, завдання та роль фінансової роботи у фінансовій діяльності підприємств