Фінанси підприємств – Aзаренкова Г. М. – 8.4. Ремонт основних фондів і його фінансове забезпечення

Підприємство самостійно визначає всі види ремонтів та порядок їх проведення. Види ремонтів наведено на рис. 8.7.

Однією з форм відтворення основних засобів є капітальний ремонт, який відшкодовує частковий знос засобів праці заміною зношених конструкцій та деталей більш міцними та економічни-

Фінанси підприємств   Aзаренкова Г. М.   8.4. Ремонт основних фондів і його фінансове забезпечення

Ми, які поліпшують експлуатаційні показники об’єктів, що ремонтуються. Економічна доцільність капітального ремонту основних засобів визначається зіставленням витрат на капітальний ремонт з вартістю об’єктів, що ремонтуються.

Фінансування капітального ремонту здійснюється відповідно до плану капітального ремонту. Зазвичай він складається на рік у цілому по підприємству на підставі відповідних кошторисно-фінансових розрахунків.

Порядок фінансування капітального ремонту в основному залежить від способу його проведення (підрядного чи господарського). При проведенні капітального ремонту машин, обладнання і транспортних засобів підрядним способом на підставі договорів чи на-рядів-замовлень розрахунки здійснюються за рахунками за повністю завершені ремонтом роботи по об’єкту в цілому чи по окремих вузлах, до яких додаються акти приймання виконаних робіт. Сума витрат, зазначених в них, і буде складати витрати на ремонт основних засобів при даному способі його використання.

Законодавством України передбачено, що підприємства мають право протягом звітного року віднести до валових витрат будь-які витрати, пов’язані з поліпшенням основних засобів у сумі, що не перевищує 5 % сукупної балансової вартості груп основних засобів на початок звітного року.

Витрати, що перевищують зазначену суму, відносять на збільшення балансової вартості груп 2 і 3, аз групи 1 за кожним об’єктом. Ці витрати підлягають амортизації за нормами, передбаченими для відповідних основних засобів.

Контрольні запитання і завдання

1. Розкрийте сутність, склад і структуру основних фондів підприємства.

2. Визначте основні показники, які характеризують стан та ефективність використання основних виробничих фондів підприємства.

3. Розкрийте сутність та значення амортизаційних відрахувань.

4. Охарактеризуйте основні джерела фінансування капітальних вкладень підприємства.

Тести до теми

Як ви вважаєте, де зазначаються норми амортизаційних відрахувань?

1) У статуті підприємства;

2) у Конституції України;

3) у Законі України “Про оподаткування прибутку підприємства”;

4) у Законі України “Про податок на додану вартість”;

5) підприємства встановлюють самостійно.

Що включають витрати на відтворення основних фондів?

1) Витрати на оборотні засоби;

2) витрати на реконструкцію основних фондів виробничого призначення;

3) витрати на виробничі запаси;

4) витрати на заходи з підвищення кваліфікації працівників;

5) витрати на зарплату управлінського персоналу.

Як називається сукупність витрат на створення нових, розширення, реконструкцію та технічне переоснащення діючих основних фондів?

1) Амортизаційні відрахування;

2) капітальні вкладення;

3) фінансування вкладень;

4) мобілізація внутрішніх ресурсів у будівництві;

5) капітальний ремонт.

На вашу думку, що таке амортизаційні відрахування?

1) Метод поступового перенесення вартості основних фондів на собівартість продукції;

2) непрямий податок;

3) сума власних оборотних коштів, необхідна підприємству для створення мінімальних запасів оборотних активів;

4) фінансові ресурси, які вкладаються в оборотні фонди і фонди обігу;

5) грошові фонди.

Як ви вважаєте, від яких показників залежить сума амортизаційних відрахувань?

1) Балансового прибутку підприємства і норми амортизації;

2) балансової вартості основних фондів і норми амортизації;

3) середньорічної вартості основних фондів;

4) основного фонду на початок року;

5) тільки норми амортизаційних відрахувань.

Основні фонди – це…

1) частина матеріальних цінностей, які перебувають у розпорядженні підприємства;

2) матеріальні цінності, що використовуються у виробничій діяльності підприємства протягом понад одного року і для введення їх в експлуатацію, а також предмети, вартістю за одиницю попа;; 500 грн;

3) матеріальні цінності, які протягом тривалого часу зберігають натуральну форму;

4) матеріальні цінності, які поступово переносять свою вартість на вироблений продукт.

Відтворення основних фондів – це…

1) процес безперервного поновлення основних виробничих фондів;

2) заміна окремих зношених частин основних фондів;

3) придбання нових основних фондів;

4) заміна зношеного устаткування на нове.

Знос основних фондів – це…

1) процес здійснення капітального ремонту основних фондів;

2) заміна зношених основних фондів через капітальне будівництво;

3) матеріальне зношування окремих елементів основних фондів та заміна їх через капітальне будівництво або капітальний ремонт;

4) заміна основних фондів унаслідок запровадження нового, більш прогресивного обладнання.

Як визначаються суми амортизаційних відрахувань звітного періоду?

1) Множенням середньорічної вартості основних виробничих фондів на норму амортизаційних відрахувань;

2) множенням балансової вартості основних фондів на норму амортизаційних відрахувань;

3) множенням балансової вартості основних фондів у звітному кварталі з урахуванням введення й вибуття основних фондів у цьому кварталі на норму амортизаційних відрахувань;

4) за допомогою застосування норм амортизації балансової вартості груп основних фондів на початок звітного періоду.

Як визначається балансова вартість груп основних фондів на початок звітного періоду?

1) Як балансова вартість груп основних фондів на початок періоду, що передував звітному, збільшена на суму витрат, понесених на придбання основних фондів і зменшена на суму виведених з експлуатації основних фондів відповідної групи та суму амортизаційних відрахувань;

2) як середньо-хронологічна балансова вартість основних фондів за період, що передував звітному;

3) як балансова вартість основних фондів у звітному кварталі з урахуванням введення і вибуття основних фондів цього кварталу;

4) як балансова вартість основних фондів на початок періоду, що передував звітному, з урахуванням введення й вибуття основних фондів.

Капітальні вкладення – це…

1) витрати на створення нових, реконструкцію й технічне переозброєння діючих основних фондів;

2) витрати на придбання нових основних фондів і капітальний ремонт діючих основних фондів;

3) витрати на розширення та реконструкцію діючих виробництв;

4) витрати на розширене відтворення основних фондів.

Назвіть джерела капітальних вкладень:

1) прибуток, амортизаційні відрахування, довгострокові кредити банку, іноземні інвестиції;

2) власні фінансові ресурси, кошти державного та місцевого бюджетів, довгострокові кредити банку;

3) власні фінансові ресурси, залучені фінансові ресурси, фінансові кошти від продажу цінних паперів, кошти державного та місцевого бюджетів, кошти іноземних інвесторів;

4) статутний фонд підприємства, фонд нагромадження, фонд матеріального заохочення, інші спеціальні фонди.

Як визначається капітальний дохід?

1) Як різниця між балансовою вартістю відповідної групи основних фондів, визначеною на початок звітного року із застосуванням коефіцієнта індексації, і балансовою вартістю цієї групи основних фондів до такої індексації;

2) як різниця між сукупною балансовою вартістю основних фондів на початок звітного року і залишковою вартістю таких основних фондів після нарахування амортизації;

3) як різниця між балансовою вартістю основних фондів групи 2 і 3 на початок звітного року з урахуванням коефіцієнта індексації і балансовою вартістю цих груп основних фондів до індексації;

4) як різниця між балансовою вартістю нематеріальних активів на початок звітного року з урахуванням коефіцієнта індексації і балансовою вартістю цих активів до індексації.

Як визначається сума мобілізації (іммобілізації) внутрішніх ресурсів підприємства?

1) Як сума кредиторської заборгованості на початок року і планової потреби будови в оборотних коштах на кінець планового періоду;

2) як сума наявних оборотних активів у капітальному будівництві і наявної кредиторської заборгованості на початок планового періоду;

3) як скорочення потреби в оборотних активах на плановий період та приросту стійкої кредиторської заборгованості у плановому періоді;

4) як сума планової потреби в оборотних активах будови на кінець планового періоду і перехідної кредиторської заборгованості на кінець планового періоду.

За яких умов підприємства мають право застосовувати щорічну індексацію основних фондів?

1) Щорічна індексація основних фондів проводиться підприємствами всіх форм власності за умови, що минулорічний рівень інфляції становить понад 5 %;

2) щорічна індексація основних фондів проводиться підприємствами з дозволу Кабінету Міністрів України;

3) щорічна індексація основних фондів проводиться підприємствами самостійно за умови, що застосовується прискорена амортизація основних фондів;

4) щорічна індексація основних фондів проводиться підприємствами всіх форм власності за умови, що минулорічний рівень інфляції становить понад 10 %.

Основні фонди підприємства рахуються на балансі підприємства впродовж усього періоду їх функціонування за:

1) первісною вартістю;

2) відновною вартістю;

3) повною (відновною і первісною) вартістю;

4) залишковою вартістю.

Яка ознака лежить в основі поділу основних фондів на активну і пасивну частини?

1) Паспортна продуктивність;

2) цільове призначення;

3) рівень прибутковості;

4) ступінь спрацьованості;

Б) характер участі у виробничих процесах.

Підвищення технічного рівня виробництва без розширення існуючих виробничих площ можливе за рахунок проведення:

1) капітального ремонту;

2) технічного переозброєння діючого підприємства;

3) реконструкції діючого підприємства;

4) розширення діючого підприємства;

5) нового будівництва.

Узагальнюючі показники рівня використання основних фондів підприємства – це:

1) коефіцієнт оновлення основних фондів;

2) фондомісткість продукції;

3) коефіцієнт змінності роботи устаткування;

4) коефіцієнт використання поточної потужності підприємства.

Витрати майбутніх періодів – це:

1) майбутні грошові витрати;

2) грошові витрати, що матимуть місце у наступному періоді, але виплачуються сьогодні;

3) грошові витрати, що мають місце у цьому періоді, але відшкодовуються за рахунок собівартості продукції в наступному періоді;

4) грошові витрати, які мають бути погашені покупцями продукції.

Практичні завдання

Завдання № 1

Визначити фондовіддачу за валовою і чистою продукцією, фондомісткість, фондоозброєність за такими даними:

– Вартість валової продукції на кінець року 10 млн грн

– Доля матеріальних витрат з урахуванням амортизації 0,7

– Вартість основних виробничих фондів

На початок року 9 млн грн

– У травні введено в дію основних виробничих

Фондів на суму 1 млн грн

– 3 1 листопада вибуло основних фондів на суму 0,5 млн грн

– Середньоспискова чисельність працівників 250 осіб

Завдання № 2

Визначити коефіцієнт реальної вартості основних виробничих фондів за такими даними:

– Вартість основних виробничих фондів

На початок року 159 тис. грн

– У травні введені основні фонди на суму 28 тис. грн

– У жовтні виведені основні фонди на суму 15 тис. грн

– Сума зносу основних фондів 31,8 тис. грн

– Вартість майна 190 тис. грн

Завдання № З

Визначити показники, які характеризують структуру основних виробничих фондів за такими даними:

– Вартість основних виробничих фондів

На початок року 4000 тис. грн

– У жовтні введено в дію основних виробничих

Фондів на суму 50 тис. грн

– У листопаді списано з балансу підприємства

Основних виробничих фондів на суму 28 тис. грн

Завдання № 4

Визначити суму амортизаційних відрахувань на IV квартал поточного року за такими даними:

– Вартість основних фондів 1 групи на 1 липня

Поточного року 15200 тис. грн

– вартість придбаних основних фондів

У Ш кварталі 180 тис. грн

– Сума амортизаційних відрахувань, нарахованих

У III кварталі поточного року 180 тис. грн

– Норма амортизації 1 групи основних фондів 2 %

Завдання № 5

На основі наведених у таблиці даних визначити загальну балансову вартість основних фондів, амортизаційні відрахування на І квартал планового року, якщо індекс інфляції за попередній рік становив 112,3%.

Склад основних

Виробничих фондів

Вартість основних виробничих фондів

Станом

На 01.10. п. р.,

Тис. грн

Вартість

Придбаних

Основних

Виробничих

Фондів

У IV кв. п. p.,

Тис. грн

Вартість

Виведених

Основних

Виробничих

Фондів

У IV кв. п. p..

Тис. грн

Сума амортизаційних

Відрахувань

У IV кв. п. p.,

Тис. грн

1. Будівлі та споруди

2. Автотранспорт,

Меблі, прилади

3. Інші основні засоби

Групи 3

670,3

160,0

321,2

42,5

18,4

67,1

12,0

5,6

22,6

6,6

10,7

10,3


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси підприємств – Aзаренкова Г. М. – 8.4. Ремонт основних фондів і його фінансове забезпечення