Фінанси підприємств – Aзаренкова Г. М. – 4.4. Сутність і методи обчислення рентабельності

Щоб зробити висновок про рівень ефективності роботи підприємства, отриманий прибуток необхідно порівняти з понесеними витратами. Таке порівняння, тобто співвідношення прибутку з понесеними витратами характеризує таке поняття, як рентабельність (Р).

Фінанси підприємств   Aзаренкова Г. М.   4.4. Сутність і методи обчислення рентабельності

Рентабельність означає прибутковість або дохідність виробництва і реалізації всієї продукції (робіт, послуг) чи окремих її видів; дохідність підприємств, організацій, установ у цілому як суб’єктів господарської діяльності; прибутковість різних галузей економіки.

Показники рентабельності є відносними характеристиками фінансових результатів і ефективності діяльності підприємства. Вони вимірюють прибутковість підприємства з різних позицій і групуються відповідно до інтересів учасників економічного процесу, ринкового обміну.

Показники рентабельності є важливими характеристиками факторного середовища формування прибутку (доходу) підприємства. З цієї причини вони є важливими обов’язковими елементами порівняльного аналізу й оцінки фінансового стану підприємства. При аналізі виробництва показники рентабельності використовуються як інструмент інвестиційної політики і ціноутворення.

Різні варіанти рішень, що приймаються для визначення прибутку, поточних витрат, авансової вартості, для розрахунку рентабельності, зумовлюють наявність значної кількості показників рентабельності.

Основні показники рентабельності можна об’єднати в такі групи:

– показники рентабельності продукції;

– показники рентабельності капіталу (активів);

– показники, розраховані на основі потоків наявних коштів.

Для розрахунку рівня рентабельності підприємства можуть використовувати: балансовий прибуток, прибуток від реалізації продукції, прибуток від інших видів діяльності.

При цьому поточні витрати можуть прийматись у таких варіантах; собівартість продукції, собівартість продукції за винятково матеріальних витрат, вартість продукції в оптових цінах.

До авансових витрат можна віднести: весь капітал підприємства, власний капітал, позичковий капітал, основний капітал, оборотний капітал.

Контрольні запитання і завдання

1. У чому полягає сутність балансового прибутку підприємства?

2. Розкрийте зміст та порядок формування прибутку від реалізації продукції.

3. Які ви знаєте методи розрахунку прибутку від реалізації продукції? Дайте їм характеристику.

4. Розкрийте сутність та методи обчислення рентабельності

Б. Визначте основні напрямки використання балансового прибутку підприємства.

6. Визначте основні напрямки використання чистого прибутку підприємства.

Тести до теми

Які чинники впливають на прибуток від реалізації продукції підприємства?

1) Ставка податку на прибуток;

2) собівартість реалізованої продукції;

3) податок на додану вартість;

4) акцизний збір;

5) дивіденди.

Який фонд використовується підприємством для інвестування коштів в оборотні та основні фонди?

1) Фонд оплати праці;

2) амортизаційний фонд;

3) статутний фонд;

4) фонд споживання;

5) фонд нагромадження.

Які показники належать до факторів зростання прибутку підприємства?

1) Кількість наданих підприємству кредитів;

2) зростання обсягів виробництва і реалізації продукції;

3) зниження собівартості продукції;

4) чисельність виробничого персоналу;

5) підвищення собівартості продукції.

Дайте правильне визначення економічної сутності рентабельності:

1) рівень прибутковості, що вимірюється у відсотках;

2) сума фінансових ресурсів;

3) абсолютна сума прибутку від реалізації продукції;

4) абсолютна сума загального прибутку;

5) сума витрат на виробництво.

Знайдіть правильне визначення економічної сутності прибутку:

1) прибуток – це частина реалізованого додаткового продукту;

2) прибуток – це частина реалізованого необхідного продукту;

3) прибуток – це фінансовий результат основної діяльності підприємства;

4) прибуток – це частина реалізованого додаткового і необхідного продукту;

5) прибуток – це фінансовий результат основної та інших видів діяльності підприємства.

Назвіть, що не входить до складу балансового прибутку підприємства:

1) прибуток від реалізації товарної продукції;

2) сума отриманих штрафів від інших суб’єктів господарювання;

3) дивіденди від акцій, придбаних підприємством;

4) відсотки, нараховані за депозитним рахунком підприємства в банку;

6) кредиторська заборгованість перед державними підприємствами, щодо якої минув термін позовної давності.

Назвіть витрати підприємства, які не можна віднести на собівартість товарної продукції:

1) відсотки, сплачені за строковий банківський кредит;

2) амортизаційні відрахування, пов’язані з прискореною амортизацією основних фондів;

3) витрати на фінансування ремонту основних фондів і модернізації обладнання (у межах встановленого нормативу);

4) відсотки, сплачені за банківські кредити, не повернені у встановлений термін;

5) витрати на заробітну плату і премії, згідно зі встановленими тарифами.

Назвіть показники, які необхідно використати для обчислення прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства:

1) сума балансового прибутку;

2) прибуток від реалізації продукції;

3) сплачений податок на прибуток;

4) сплачені податки за землю і транспортні засоби;

5) відрахування (збори) в цільові державні фонди.

Знайдіть правильне визначення чистого прибутку підприємства: 1) балансовий прибуток після сплати податку на прибуток і за землю;

2) прибуток від реалізації продукції;

3) прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства після його використання для погашення банківського кредиту;

4) прибуток, отриманий у формі дивідендів;

5) балансовий прибуток після сплати податків і штрафів за рахунок прибутку.

Назвіть можливі напрямки використання чистого прибутку:

1) сплата відсотків за строковими банківськими кредитами;

2) погашення довгострокових банківських кредитів;

3) сплата комунального податку;

4) сплата податку на прибуток;

5) виплата дивідендів на акції.

Дохід, який отримує підприємство від здачі майна в оренду є:

1) дохід від реалізації продукції, робіт, послуг;

2) дохід від реалізації матеріальних цінностей і майна;

3) дохід від позареалізаційних операцій;

4) усі відповіді не правильні.

Прибуток від реалізації продукції – це:

1) виручка від реалізації продукції;

2) грошове вираження вартості товару;

3) різниця між обсягом реалізованої продукції у вартісному вираженні (без ПДВ та акцизного збору) та повною її собівартістю;

4) чистий прибуток підприємства.

Ефективність виробничо-господарської діяльності характеризує:

1) рівень прибутковості;

2) показник фінансової стійкості;

3) рівень поточних витрат на виробництво;

4) правильні відповіді 1, 3;

5) всі відповіді правильні.

Оптимальними вважаються витрати на виробництво та реалізацію продукції, які забезпечують:

1) беззбиткове виробництво продукції;

2) отримання максимального прибутку;

3) отримання граничного доходу;

4) усі відповіді правильні.

Практичні завдання

Завдання № 1

Визначити загальний (балансовий) прибуток, чистий прибуток і розподілити його, рентабельність реалізованої продукції за такими даними:

– Виручка від реалізації продукції за оптовими

Цінами (з ПДВ) 1860 тис. грн

– Собівартість реалізованої продукції 1100 тис. грн

– Прибуток від позареалізаційних операцій 85 тис. грн

– Прибуток від фінансово-інвестиційних операцій 54 тис. грн

– Збитки від надзвичайних ситуацій 18 тис. грн

– Витрати на збут 16 тис. грн

– Податки на прибуток 200 тис. грн

Відрахування від чистого прибутку:

– На виплату засновникам 25 %

– В резервний фонд 15 %

– Інші виплати 60 %

Завдання № 2

Визначити балансовий прибуток, загальну рентабельність, за такими даними:

– Вартість товарної продукції у звітному періоді 1200 тис. грн

– Залишки товарної продукції на початок звітного

Періоду 150 тис. грн

– Залишки товарної продукції на кінець звітного

Періоду 85 тис. грн

– Собівартість реалізованої продукції 940 тис. грн

– Ліквідаційна вартість фізично і морально

Зношеного обладнання 45 тис. грн

– Залишкова вартість обладнання ЗО тис. грн

– Надходження боргів, списаних раніше як

Безнадійні 18 тис. грн

– Збитки від пожежі 14 тис. грн

– Середньорічна вартість основних виробничих

Фондів 850 тис. грн

– Середньорічна вартість оборотних коштів 280 тис. грн

Завдання № З

Розрахувати прибуток на основі показника витрат на 1 грн продукції за такими даними:

– Обсяг реалізації продукції в оптових цінах у базовому періоді 320 тис. грн

– Повна собівартість продукції 260 тис. грн

– Планується зниження витрат на 1 грн продукції,

Що буде реалізована на 0,04 грн

– Обсяг реалізації продукції в плановому періоді

В оптових цінах 365 тис. грн

Завдання № 4

Визначити приріст рентабельності від зниження собівартості продукції і зміни середньорічної вартості основних виробничих фондів, якщо в базисному році маємо такі дані:

Назва

Виробу

Річний обсяг

Виробництва, шт.

Оптова ціпа,

Тис. грн

Собівартість

Тис. грн

А8500,800,60
Б12400,750,69

– Середньорічна вартість основних виробничих

Фондів 1100 тис. грн

– Середньорічна вартість оборотних коштів 380 тис. грн

– У звітному періоді собівартість одиниці продукції становить з виробу:

А 0,59 тис. грн

В 0,67 тис. грн

– Введено основних виробничих фондів у травні на 90 тис. грн

– Вибуло основних виробничих фондів у вересні на 50 тис. грн


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси підприємств – Aзаренкова Г. М. – 4.4. Сутність і методи обчислення рентабельності