Фінанси підприємств – Aзаренкова Г. М. – 3.3. Доходи від фінансово-інвестиційної та іншої діяльності

Важливим напрямком фінансової діяльності підприємства за ринкової економіки є раціональне використання вільних фінансових ресурсів, пошук ефективних напрямків інвестування коштів, які даватимуть підприємству додатковий прибуток. Прибуткове інвестування грошових коштів здійснюється на фінансовому ринку.

Підприємства отримують доходи від таких видів фінансової діяльності:

– придбання акцій, облігацій та інших цінних паперів;

– продаж акцій, облігацій та інших цінних паперів;

– цільові грошові вклади;

– валютні операції;

– пайові внески, часткова участь у діяльності інших підприємств;

– надання позик;

– лізингові операції.

При здійсненні фінансово-інвестиційної діяльності необхідно виходити з того, що інвестувати треба тільки надлишкові фінансові ресурси. При цьому у підприємства мають бути готівкові кошти на випадок надзвичайних обставин. Ця готівка може бути у формі грошового залишку на банківських рахунках або у високоліквідних цінних паперах.

За умов ринкової економіки результати фінансово-інвестиційної діяльності і позареалізаційних операцій є постійними джерелами грошових доходів і балансового прибутку підприємств.

Контрольні запитання і завдання

1. Дайте характеристику грошових надходжень та поясніть їх необхідність для підприємства.

2. Назвіть види грошових надходжень із внутрішніх та зовнішніх джерел.

3. Дайте характеристику виручки від реалізації продукції.

4. Назвіть фактори, що впливають на абсолютну суму виручки від реалізації продукції.

5. Дайте характеристику цін на продукцію і фактори, що на них впливають

6. Розкрийте порядок розподілу виручки від реалізації продукції на підприємстві.

7. Розкрийте порядок визначення цін на продукцію.

8. Охарактеризуйте дохід підприємства від фінансово-інвестиційної діяльності.

9. Дайте визначення валового і чистого доходів підприємства.

Тести до теми

Валовий дохід підприємства – це…

1) різниця між виручкою від реалізації продукції і матеріальними витратами;

2) різниця між виручкою від реалізації продукції і собівартістю продукції;

3) різниця між собівартістю і заробітною платнею;

4) сума прибутку і податку на додану вартість;

5) відсоток ( %) від загального прибутку.

Що, на вашу думку, впливає на виручку від реалізації продукції?

1) Прибуток;

2) ціна;

3) амортизаційні відрахування;

4) резервний фонд;

5) залучені кошти.

Вкажіть правильний напрямок розподілу виручки:

1) на відшкодування матеріальних і грошових витрат;

2) на відшкодування витрат авансових оборотних коштів і зношеної частини основних виробничих фондів, фонду споживання;

3) на відшкодування матеріальних витрат зносу основних виробничих фондів, заробітної плати і відрахувань на соціальні потреби, прибуток;

4) на відшкодування повної собівартості виробничої продукції;

5) на створення резервного фонду.

Що, на вашу думку, є дивідендним доходом?

1) Дохід, який формується за рахунок грошових надходжень від основної діяльності підприємства;

2) дохід від перепродажу активів, але не раніш ніж через 6 місяців після їх придбання;

3) дохід від акцій іншого підприємства;

4) дохід від здачі майна в оренду;

5) виручка від реалізації продукції.

Як впливає збільшення залишків нереалізованої продукції на обсяг продукції на кінець звітного періоду?

1) Збільшують її;

2) зменшують її;

3) реалізація залишається незмінною;

4) по-різному.

До якого показника належить визначення: “Сума грошових коштів, які надійшли на поточний рахунок підприємства за відвантажену продукцію та інші матеріальні цінності, надані роботи та послуги”?

1) Прибуток від реалізації;

2) собівартість продукції;

3) виручка від реалізації;

4) балансовий прибуток;

5) рентабельність продукції.

Практичні завдання.

Завдання № 1

Розрахувати обсяг виручки від реалізації продукції за оптови ми цінами (з ПДВ) за такими даними:

Назва виробівЗалишки на початок року, шт.Очікуваний обсяг товарної продукціїЗалишки на кінець року, шт.Собівартість одиниці продукції, гриРентабельність продукції,

%

А120170010025010
Б17020008029017
В250300019035015

Завдання № 2

Визначити величину валового і чистого доходів підприємства за податковим обліком за такими даними:

– Виручка від реалізації продукції без ПДВ 1200 тис. грн.

– Матеріальні витрати на виготовлення

Продукції 690 тис. грн.

– Амортизаційні відрахування у складі

Собівартості реалізованої продукції 90 тис. грн.

– Витрати на заробітну плату 120 тис. грн.

Завдання № З

Визначити загальну величину доходу підприємства, величину грошових надходжень, чистий дохід, прибуток від реалізації продукції, рентабельність реалізованої продукції за такими даними:

– Обсяг реалізованої продукції у вільних

Відпускних цінах з ПДВ 12 600 тис. грн

– Собівартість реалізованої продукції, 8200 тис. грн утому числі:

– виплати на оплату праці 1700 тис. грн

– матеріальні та прирівняні до них витрати 6000 тис. грн

– Дохід від реалізації цінних паперів 35 тис. грн

– Дохід від здачі майна в оренду 19 тис. грн

– Позареалізаційні витрати (штрафи, пені) 20 тис. грн

Завдання № 4

Визначити оптову ціну виробу, відпускну ціну з акцизним збором без ПДВ, суму акцизного збору для сплати в бюджет, вільну відпускну ціну підакцизного виробу з податком на додану вартість, виручку від реалізації товару та рентабельність виробу за такими даними:

– Собівартість підакцизного виробу 380 грн

– Прибуток 80 грн

– Ставка акцизного збору 12 %

– Ставка податку на додану вартість 20 %

– Кількість реалізованих виробів 700 шт.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Фінанси підприємств – Aзаренкова Г. М. – 3.3. Доходи від фінансово-інвестиційної та іншої діяльності