Фінанси підприємств – Aзаренкова Г. М. – 11.5. Санація шляхом реорганізації (реструктуризації)

Одним із інструментів фінансового оздоровлення підприємств є реструктуризація, використання якої передбачено Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” та іншими нормативними актами. Реструктуризація – це один з найефективніших засобів відновлення платоспроможності підприємства, який рекомендується включати до плану санації.

Реструктуризація підприємства – це здійснення організаційно-господарських, фінансово-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на реорганізацію підприємства, зміну форми власності, управління, організаційно-правової форми, що сприятиме оздоровленню підприємства, збільшенню обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищенню ефективності виробництва та задоволенню вимог кредиторів.

Поняття “реструктуризація” є ширшим за поняття “реорганізація”, оскільки включає в себе заходи (поряд з іншими), спрямовані на реорганізацію виробництва.

Отже, основний зміст поняття реорганізації полягає в повній або частковій зміні власника статутного фонду певної юридичної особи та в зміні організаційно-правової форми організації бізнесу.

Форми реструктуризації (залежно від застосовуваних заходів):

1. Реструктуризація виробництва – передбачає зміни в організаційній та виробничо-господарській сфері підприємства за рахунок таких заходів:

– зміна керівництва підприємства;

– введення нових, прогресивних, форм управління;

– диверсифікація асортименту продукції;

– підвищення ефективності маркетингу;

– зменшення витрат на виробництво;

– скорочення чисельності робітників.

2. Реструктуризація активів – включає заходи, результатом яких є зміни у структурі та складі активної сторони балансу:

– продаж частини ОФ, зайвого обладнання, запасів сировини, меблів тощо;

– продаж окремих підрозділів підприємства;

– зворотний лізинг;

– рефінансування дебіторської заборгованості; тобто переведення дебіторської заборгованості в інші, ліквідні, форми оборотних активів (грошові кошти, короткострокові фінансові вкладення тощо).

3. Фінансова реструктуризація – пов’язана зі зміною структури та розмірів власного і позиченого капіталів, а також зі змінами в інвестиційній діяльності підприємства. При цьому використовуються такі заходи:

– реструктуризація кредиторської заборгованості;

– одержання додаткових кредитів;

– збільшення статутного фонду;

– заморожування інвестиційних вкладень.

4. Корпоративна реструктуризація – пов’язана з реорганізацією підприємства. До заходів, які вживаються в рамках корпоративної реструктуризації належать:

– застава, або нова приватизація;

– поділ великих підприємств на частини;

– виокремлення об’єктів соцкультпобуту;

– приєднання, злиття з більш потужними підприємствами.

За формальними ознаками розрізняють 3 види корпоративної реорганізації (рис. 11.9).

Міністерством економіки України затверджено методичні рекомендації щодо проведення санаційної реструктуризації підприємств.

Перед здійсненням санаційної реорганізації проводиться поглиблений аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства, яке перебуває у стані кризи. За його результатами роблять висновок щодо ліквідації підприємства чи доцільності його реорганізації.

План реорганізації (реструктуризації) повинен містити:

1) економічне обгрунтування необхідності реструктуризації;

2) визначення форм і методів реорганізації;

3) суму витрат на проведення реструктуризації і джерела їх фінансування;

4) інші конкретні заходи, спрямовані на реалізацію плану.

Така форма реорганізації, як злиття, здійснюється об’єднанням підприємства, яке перебуває у стані фінансової кризи, з іншим, фінансово стійким підприємством. Після злиття підприємств всі майнові права та обов’язки переходять до підприємства, яке виникло внаслідок злиття. Бухгалтерські баланси обох підприємств консолідуються.

Фінанси підприємств   Aзаренкова Г. М.   11.5. Санація шляхом реорганізації (реструктуризації)

При приєднанні одного підприємства до іншого до останнього переходять усі майнові права та обов’язки приєднаного підприємства. Після приєднання підприємство-боржник виключається з державного реєстру і втрачає свій юридичний статус.

Поглинання відбувається шляхом придбання підприємством-санатором фінансово неспроможного підприємства.

У разі поділу підприємства до нових підприємств, які виникають у результаті цього поділу, переходять роздільним актом (балансом) у відповідних частинах майнові права та обов’язки реорганізованого підприємства.

Якщо підприємство зловживає монопольним становищем на ринку, то може бути прийнято рішення про примусовий поділ цих монопольних утворень. Реорганізація такого підприємства здійснюється монополістом самостійно за умови, що після реорганізації монопольне утворення зникне з ринку.

При виділенні з підприємства одного чи кількох підприємств до кожного з них переходять за роздільним балансом майнові права та обов’язки реорганізованого підприємства.

Вибір умов реорганізації юридичної особи залишається за підприємством-боржником, коли воно самостійно звернулося до арбітражного суду із заявою про визнання його банкрутом. Мета цієї пільги – стимулювати керівництво неплатоспроможного підприємства стосовно врегулювання своїх боргів до того, як вони стануть безнадійними.

Контрольні запитання і завдання

1. Визначте сутність фінансової санації підприємства, порядок її проведення.

2. Розкрийте поняття санаційного аудиту.

3. Вкажіть внутрішні фінансові джерела санації підприємства.

4. Визначте сутність санації реорганізацією (реструктуризацією ).

5. Охарактеризуйте основні види реструктуризації підприємства.

Тести до теми

Як ви вважаєте, у чому полягає мета санаційного аудиту?

1) У визначені глибини фінансової кризи та виявленні можливостей її подолання;

2) у визначенні необхідності надання додаткових кредитів;

3) у припиненні підприємницької діяльності;

4) у визначенні боргів безнадійними;

5) у відшкодуванні вимоги щодо платежів до бюджету.

Що таке санація?

1) Ліквідаційна процедура;

2) реорганізаційна процедура;

3) зовнішнє управління;

4) світова угода;

5) товарообмінна угода.

Що є, на вашу думку, примусовою ліквідацією підприємства?

1) Процедура ліквідації підприємства, яка здійснюється поза судовими органами;

2) процедура ліквідації підприємства, яка здійснюється на підставі рішення власника;

3) процедура ліквідації підприємства, яка здійснюється на підставі рішення арбітражного суду;

4) процедура досягнення домовленості між боржником та кредитором;

5) процедура злиття підприємств.

Модель проведення санації підприємств включає:

1) причинно-наслідковий аналіз фінансової кризи (санаційний аудит);

2) оголошення підприємства банкрутом;

3) формування санаційної стратегії;

4) рішення арбітражного суду про проведення санації;

5) внесення до реєстру неплатоспроможних підприємств.

Фінансова санація включає заходи для…

1) рефінансування дебіторської заборгованості;

2) призначення тимчасової адміністрації;

3) реструктуризації заборгованості;

4) технічного переобладнання;

5) складання ліквідаційного балансу.

Система раннього попередження та реагування включає…

1) прогнозування можливих сценаріїв розвитку підприємства;

2) визначення індикаторів для системи раннього попередження та реагування;

3) бенчмаркінг;

4) формування інформаційних каналів;

5) страхування фінансових ризиків.

Основні інструменти контролінгу – це…

1) система раннього попередження та реагування;

2) імітаційне моделювання;

3) інвентаризація;

4) ревізія;

5) фінансовий контроль.

Основні функції контролінгу – це…

1) залучення капіталу;

2) інформаційне забезпечення та планування;

3) контроль та координація;

4) управління кредиторською та дебіторською заборгованістю;

5) управління грошовими потоками.

Підприємство вважається неплатоспроможним…

1) якщо наявних активів у ліквідній формі не достатньо для задоволення в установлений строк вимог, пред’явлених до підприємства кредиторами; –

2) якщо коефіцієнт абсолютної ліквідності є меншим за 0,2;

3) якщо коефіцієнт покриття дорівнює 1;

4) за надто низького значення показника фінансового лівериджу;

5) за наявності в арбітражному суді позову кредиторів.

Підставою для порушення справи про банкрутство підприємства може бути…

1) письмова заява будь-якого з кредиторів боржника;

2) письмова заява потенційного санатора;

3) письмова заява боржника за його фінансової неспроможності або загрози такої неспроможності;

4) невизнання боржником претензії щодо відшкодування заборгованості;

5) неповернення банківського кредиту в обумовлений термін.

Мирова угода в процесі провадження справи про банкрутство – це…

1) угода між боржником і сенатором про переведення боргу;

2) угода між боржником і кредиторами щодо відстрочки оплати належних кредиторам боргів;

3) угода між сенатором та арбітражним судом про проведення фінансового оздоровлення боржника;

4) угода між санаторами щодо розподілу їхніх прав та обов’язків у процесі санації фінансово неспроможного підприємства.

До боржника арбітражний суд може застосовувати…

1) реорганізаційні (санаційні) процедури;

2) ліквідаційні процедури;

3) мирову угоду;

4) внесення до реєстру неплатоспроможних підприємств;

5) оголошення підприємства неплатоспроможним.

Уразі реорганізації боржника злиттям або приєднанням його до іншого стійкого підприємства…

1) бухгалтерські баланси обох підприємств консолідуються;

2) заборгованість підприємства-боржника покривається колишніми власниками його корпоративних прав;

3) підприємство-боржник виключається з державного реєстру та втрачає свій юридичний статус;

4) борги боржника визнаються безнадійними;

5) усі майнові права та обов’язки обох підприємств переходять до юридичної особи, яка виникла в результаті злиття (приєднання).

Призначена арбітражним судом ліквідаційна комісія…

1) управляє майном банкрута;

2) здійснює пошук санаторів;

3) вживає заходів для стягнення дебіторської заборгованості;

4) здійснює інвентаризацію, оцінювання та реалізацію майна підприємства;

5) затверджує ліквідаційний баланс підприємства.

З моменту визнання боржника банкрутом…

1) припиняється підприємницька діяльність банкрута;

2) ухвалюється постанова про реорганізацію (ліквідацію) юридичної особи – боржника;

3) приймається ухвала про санацію підприємства;

4) вважаються такими, що минули, строки всіх боргових зобов’язань банкрута;

5) припиняється нарахування пені та відсотків на всі види боргових зобов’язань підприємства.

За банкрутства підприємства передусім відшкодовуються…

1) вимоги щодо платежів до бюджету;

2) вимоги кредиторів, забезпечені заставою;

3) витрати, пов’язані з провадженням справи про банкрутство в арбітражному суді;

4) вимоги кредиторів, не забезпечені заставою;

5) зобов’язання перед працівниками підприємства-банкрута.

Збільшення суми грошових активів за рахунок внутрішніх фінансових джерел можна досягти…

1) ліквідацією портфеля короткострокових фінансових вкладень;

2) рефінансуванням дебіторської заборгованості;

3) продажем частини основних фондів чи окремих структурних підрозділів підприємства;

4) збільшенням статутного фонду підприємства;

5) зниженням собівартості продукції.

Акціонерне товариство може викупити акції власного випуску для…

1) наступного перепродажу;

2) наступного анулювання;

3) одержання дивідендів під час розподілу прибутку;

4) розповсюдження серед своїх працівників;

5) здійснення акціями власного випуску внесків у статутний фонд інших підприємств.

Альтернативна санація передбачає…

1) альтернативний вибір фінансових джерел санації між власними та залученими;

2) комбінацію зменшення та збільшення статутного фонду підприємства;

3) зменшення номінальної вартості статутного фонду (акцій) або безповоротну фінансову допомогу власників;

4) випуск облігацій конверсійної позики;

5) трансформацію боргу у власність.

Реструктуризація включає в себе:

1) пошук можливості отримання інших джерел доходів;

2) зміну бази оподаткування на підприємстві;

3) реформу кадрової політики;

4) переоформлення юридичних установчих документів.

Комплекс заходів, спрямованих на відновлення стійкої технічної, економічної та фінансової життєздатності підприємства, називається…

1) стратегією реструктуризації підприємства;

2) програмою реструктуризації підприємства;

3) процедурою реструктуризації підприємства;

4) метою реструктуризації підприємства.

Який вид реструктуризації підприємства характеризується процесами комерціалізації або корпоратизації підприємства?

1) Організаційно-правова реструктуризація;

2) управлінська реструктуризація;

3) економічна реструктуризація;

4) фінансова реструктуризація.

Наступним заходом після занесення підприємства до Реєстру неплатоспроможних підприємств та організацій є…

1) ліквідація підприємства;

2) обгрунтування концепції реструктуризації підприємства;

3) поглиблений аналіз техніко-економічного та фінансового стану підприємства;

4) введення розпорядження майном.

Процес фінансового оздоровлення починається з…

1) виявлення та аналізу причин фінансової кризи;

2) визначення цілей санації;

3) розробки програми санації;

4) реалізації плану санації;

5) усі попередні відповіді правильні.

Система санаційних заходів розробляється на основі…

1) стратегії санації;

2) програми санації;

3) бізнес-плану санації;

4) реалізації плану санації.

Підприємство, яке потенційно піддається реорганізації, характеризується…

1) швидкою інтеграцією у нові ринки;

2) високою спроможністю освоєння нових ринків;

3) досить важким освоєнням нових ринків;

4) низькою спроможністю освоєння нових ринків.

Проведення реструктуризації підприємства можливе шляхом…

1) об’єднання підприємств зі створенням нової юридичної особи;

2) створення холдингової компанії на базі дочірніх підприємств;

3) перепрофілювання підприємства;

4) виділення окремих структурних підрозділів зі створенням нових юридичних осіб;

5) усі попередні відповіді правильні.

Реструктуризація підприємства, пов’язана з підготовкою та перепідготовкою персоналу з орієнтацією на конкурентоспроможне функціонування підприємства, зміну його організаційної структури називається:

1) технічною реструктуризацією;

2) економічною реструктуризацією:

3) фінансовою реструктуризацією;

4) управлінською реструктуризацією.

Ліквідація фірми є вигідною за її експлуатацію, якщо ринкова вартість фірми…

1) нижча за ліквідаційну вартість активів;

2) нижча за суму зобов’язань кредиторам;

3) дорівнює сумі сукупних активів фірми;

4) нижча за балансову вартість активів фірми.

При визначені ступеня ймовірності банкрутства підприємства слід враховувати:

1) організаційну структуру підприємства;

2) потреби споживчого ринку;

3) специфіку певної галузі або підгалузі;

4) загальний обсяг виробництва продукції підприємства.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси підприємств – Aзаренкова Г. М. – 11.5. Санація шляхом реорганізації (реструктуризації)