Фінанси – Лондар С. Л. – Завдання для практичних занять та самостійної роботи студента

Тематика наукових робіт:

1. Історія формування ринку програмної продукції.

2. Інформаційна інфраструктура в банківській справі.

3. Проблеми та перспективи інтелектуалізованих інформаційних систем та технологій в аналізі, плануванні, обліку та контролінгу.

4. Системотехнічні аспекти теорії створення інформаційних систем.

5. Технологія автоматизованої обробки економічної інформації.

6. Сучасні системи оброблення економічної інформації.

7. Структуризація як засіб побудови великих комп’ютерних мереж.

8. Вимоги, що пред’являються до сучасних обчислювальних комп’ютерних мереж.

9. Оцінка економічної ефективності науково-інформаційної діяльності.

І. Дайте відповідь на запропоновані запитання:

1. Обгрунтуйте економічне, соціальне та управлінське значення інформації у сучасному світі.

2. Дайте визначення класифікації інформації та вкажіть вимоги, яким вона повинна відповідати.

3. Перерахуйте основні національні класифікатори, які діють в Україні.

4. В чому полягає сутність поняття “інформаційні технології”?

5. Перерахуйте основні класифікаційні ознаки поділу інформаційних систем.

6. Виділіть основні види технологій спільного використання інформаційних ресурсів.

7. Дайте характеристику системи електронного документообігу в Україні.

8. Охарактеризуйте автоматизовану систему фінансових розрахунків Міністерства фінансів України.

9. Визначте основні джерела надходження інформації в Державну податкову службу України.

10. Виділіть основні функціональні складові автоматизованої банківської системи.

II. Кожному з наведених нижче положень, позначених цифрами, знайдіть відповідні терміни чи поняття:

А) класифікація;

Б) код;

В) інформаційна технологія;

Г) інформаційна система;

Д) локальна мережа;

Ж) кампусна мережа;

З) Інтернет;

К) документообіг;

Л) “операційний день банку”;

М) кешування.

1. Система, яка організовує нагромадження, перетворення і зберігання інформації щодо певної сфери людської діяльності.

2. Умовне розмежування об’єктів на підмножини на підставі їх характерних ознак з метою їх упорядкування і систематизації.

3. Мережа, що поєднує локальні комп’ютерні мережі декількох близько розташованих будинків.

4. Підтвердження отримання електронних платіжних документів.

5. Сукупність комп’ютерів, з’єднаних один з одним за допомогою високошвидкісної кабельної лінії з метою спільного використання комп’ютерних ресурсів і інформаційних даних.

6. Внутрішньокорпоративна мережа, що використовує стандарти, технології і програмне забезпечення І Інтернету.

7. Комплекс методів і засобів збирання, зберігання, оброблення та передавання інформації.

8. Частина робочого дня банку, призначена для приймання та обслуговування клієнтів, а також виконання банківських операцій.

9. Процес проходження документів усередині системи управління від джерела їх формування до кінцевого використання.

10. Знак або сукупність знаків, взятих для позначення об’єктів класифікації.

III. Знайдіть вірні відповіді на тестові завдання:

Тест № 1.

Умовне розбиття об’єктів на підмножини на підставі їх характерних ознак з метою їх упорядкування і систематизації має назву:

А) кодування;

Б) класифікації;

В) систематизації;

Г) упорядкування.

Тест № 2.

Система національних класифікаторів України була запроваджена:

А) в 1991 році;

Б) в 1993 році;

В) в 1995 році;

Г) в 1998 році.

Тест № 3.

Інформаційна система “1С: Бухгалтерія” належить до:

А) одиночних інформаційних систем;

Б) групових інформаційних систем;

В) корпоративних інформаційних систем;

Г) глобальних інформаційних систем.

Тест №4.

За сферою діяльності інформаційні системи поділяють на:

А) державні, територіальні, галузеві, корпоративні;

Б) централізовані, децентралізовані;

В) одиночні, групові, корпоративні, глобальні;

Г) вірна відповідь відсутня.

Тест № 5.

Мережа, що поєднує локальні комп’ютерні мережі декількох близько розташованих будинків має назву:

А) локальної;

Б) кампусної;

В) мережі міського масштабу;

Г) регіональної широкомасштабної мережі.

Тест № б.

Засіб з’єднання двох або декількох локальних мереж, що використовують однакові протоколи передачі даних між собою називається:

А) кампусом;

Б) шлюзом;

В) маршрутизатором;

Г) робочою станцією.

Тест 7.

Закон України “Про електронні документи та електронний документообіг” був прийнятий:

А) в 1991 році;

Б) в 1993 році;

В) в 2001 році;

Г) в 2003 році;

Тест №8.

Автоматизована інформаційна система Міністерства фінансів України має назву:

А) автоматизованої системи фінансових розрахунків;

Б) ЛІС “Фінанси”;

В) ЛІС “Мінфін”;

Г) ЛІС “Бюджет “;

Тест №9.

АІС “Податки” грунтується у такій кількості основних елементів-а) 2;

Тест № 10.

Єдиною автоматизованою інформаційною системою Державної митної служби України є:

А) Альта;

Б) СИГМА-СОФТ;

В)

Г) вірна відповідь відсутня.

IV. Визначте, правильні чи неправильні такі твердження.

1. Поняття класифікації та кодування є тотожними.

2. В Україні діє 18 національних класифікаторів.

3. Автоматизоване робоче місце призначене для автоматизації конкретного виду діяльності.

4. Комп’ютерна мережа Інтранет належить до локального типу.

5. Клієнт-серверна технологія спільного використання інформаційних ресурсів є найбільш ефективною.

6. Накази належать до специфічного виду документації.

7. Функціональна система “Державні доходи” належить до АІС “Податки”.

8. АІС “Пенсійне обслуговування” складається з двох рівнів.

9. Операційний день банку є функціональною підсистемою автоматизованої банківської системи.

10. АІС “Страхування” є власністю страхової компанії “Оранта”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Фінанси – Лондар С. Л. – Завдання для практичних занять та самостійної роботи студента