Фінанси – Лондар С. Л. – Завдання для практичних занять та самостійної роботи студента Теми наукових робіт

Фонд соціального страхування на випадок безробіття є самостійною фінансовою установою, яка має сприяти забезпеченню ефективної зайнятості, створенню нових робочих місць, надавати матеріальну допомогу та соціальні послуги на випадок безробіття.

Джерелами формування коштів Фонду є:

Страхові внески роботодавців – 1,3 % від фактичних витрат на оплату праці найманих працівників;

– страхові платежі найманих працівників – 0,5 % від сукупного оподатковуваного доходу податком на доходи фізичних осіб доходу;

– донараховані страхові внески, пеня і штрафи;

– благодійні внески підприємств, установ, організацій та фізичних осіб;

– асигнування з Державного бюджету України;

– кошти служби зайнятості за надані послуги підприємницьким структурам;

– інші надходження.

Напрями використання коштів Фонду наступні:

– виплати допомоги у зв’язку з безробіттям, у тому числі одноразової для організації підприємницької діяльності безробітним;

– витрати на перекваліфікацію робітників;

– витрати на працевлаштування безробітних;

Одноразова матеріальна допомога безробітному та непрацездатним особам, які перебувають на його утриманні;

– допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебуває на його утриманні;

– пошук підходящої роботи;

– інформаційні та консультаційні послуги, пов’язані із працевлаштуванням.

Завдання для практичних занять та самостійної роботи студента Теми наукових робіт:

1. Прагматика і напрями вдосконалення пенсійного забезпечення в Україні.

2. Зарубіжний досвід пенсійного забезпечення та особливості його впровадження в Україні.

3. Аналіз альтернативних джерел формування коштів Пенсійного фонду України.

4. Історичний аспект розвитку соціального забезпечення в Україні.

5. Єдиний соціальний податок в Російській Федерації.

6. Економіко-організаційний механізм функціонування трирівневої системи пенсійного забезпечення в Україні.

7. Особливості нарахування та виплати пенсій в Україні.

8. Нормативно-правове забезпечення регулювання соціальних виплат в Україні.

9. Джерела формування та напрями використання фонду сприяння зайнятості населення.

10. Недержавна система пенсійного забезпечення в Україні: проблеми та перспективи розвитку.

1. Дайте відповідь на запропоновані питання:

1. В якій країні вперше був прийнятий Закон “Про пенсійне забезпечення” і поняття “пенсія” в даному законодавчому акті визначалася, як “система компенсацій втрати заробітку з досягненням пенсійного віку внаслідок природного зносу робочої сили”?

2. Який загальний відсоток внесків у фонди загальнообов’язкового державно соціального страхування сплачують роботодавці?

3. З скількох рівнів складається система пенсійного забезпечення в Україні і як називаються ці рівні?

4. За рахунок коштів якого фонду здійснюється виплата лікарняних?

5. За рахунок коштів якого фонду здійснюється виплата пенсій по інвалідності внаслідок нещасного випадку чи професійного захворювання?

6. Який фонд соціального страхування формується лише за рахунок внесків роботодавців і залежить від розміру фонду оплати праці, який відсоток нараховується в цей фонд?

7. Який відсоток в Пенсійний фонд сплачують роботодавці, які мають найманих працівників і здійснюють витрати на оплату праці?

8. Основні джерела формування коштів Пенсійного фонду?

9. Від яких параметрів залежить розмір пенсій за віком в Україні?

II. Кожному з наведених нижче положень, позначених літерами, знайдіть відповідний термін чи поняття:

А) фонд соціального страхування на випадок безробіття;

Б) пенсія;

В) недержавні пенсійні фонди;

Г) пенсійний фонд;

Д) фонд соціального страхування від нещасних випадків;

Ж) солідарна система пенсійного забезпечення;

З) фонд соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності; к) накопичувальна система пенсійного забезпечення;

Л) державні цільові фонди;

М) фонд охорони навколишнього середовища.

1. Головним завданням якого фонду є пенсійне забезпечення населення;

2. Головним завданням якого фонду є надання допомоги особам, які втратили роботу, а також допомога при працевлаштуванні та перекваліфікації;

3. Фонди, які укладають контракти з вкладниками на добровільних засадах;

4. Обов’язкова система пенсійного забезпечення від якої залежить розмір пенсії громадянам при досягненні ними пенсійного віку та відповідного страхового стажу:

5. Цільовий позабюджетний фонд, який створюється Пенсійним фондом, пенсійні активи якого використовуються для оплати договорів страхування, довічних пенсій або одноразових виплат;

6. Система компенсацій втрати заробітку внаслідок природного зносу робочої сили у зв’язку із досягненням пенсійного віку;

8. Який фонд соціального страхування формується лише за рахунок внесків роботодавців, наймані працівники не здійснюють відрахування в цей фонд;

9. Фонди призначенням яких є забезпечення соціального захисту населення шляхом виплати пенсій, субсидій, фінансування соціальної інфраструктури;

10. Спосіб формування коштів з метою цільового фінансування природоохоронних і ресурсозберігальних заходів, а також для зменшення впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров’я населення.

III. Знайдіть правильні відповіді на тестові завдання:

Тест № 1.

Мобілізація коштів у державні цільові фонди здійснюються через:

А) добровільні внески та пожертвування;

Б) позики та позички;

В) інвестиції:

Г) асигнування з бюджету;

Д) обов’язкові внески роботодавців та найманих працівників.

Тест № 2.

В залежності від рівня, на якому утворюються цільові фонди вони можуть бути:

А) територіальними;

Б) державними;

В) галузевими;

Г) місцевими;

Д) регіональними.

Тест № 3.

Державні цільові фонди – це:

А) сукупність фондів грошових коштів, які мають цільове призначення і знаходяться в розпорядженні центральних і місцевих органів влади;

Б) сукупність фондів грошових фондів цільового призначення, які формуються за рахунок внесків юридичних осіб;

В) децентралізовані фонди грошових коштів, які формуються за рахунок внесків суб’єктів господарювання.

Тест №4.

Який фонд загальнообов’язкового державно соціального страхування формується лише за рахунок внесків роботодавців:

А) пенсійний фонд;

Б) інноваційний фонд;

В) фонд соціального страхування на випадок безробіття;

Г) фонд соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності;

Д) фонд соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві.

Тест № 5.

Від яких параметрів залежать пенсійні виплати в солідарній системі пенсійного забезпечення:

А) розмір заробітної плати;

Б) страховий стаж;

В) розмір середньомісячної заробітної плати працівників, зайнятих у сферах економіки України;

Г) кількість дітей пенсіонерів.

Тест № 6.

З 2004 р. система пенсійного забезпечення складається з:

А) З рівнів: солідарна, накопичувальна, недержавні пенсійні фонди;

Б) 2 рівнів: солідарна, накопичувальна;

В) 4рівнів: солідарна, накопичувальні недержавні пенсійні фонди, пенсійні фонди на добровільних засадах.

Тест №7.

Внески роботодавців у фонд соціального страхування на випадок безробіття становлять:

А) 32,3 % від фонду оплати праці;

Б) 1,6% від фонду оплати праці;

В) 2,9% від фонду оплати праці;

Г) 1,3 % від фонду оплати праці;

Д) 25 % чистого прибутку.

Тест №8.

Внески в загальнодержавні фонди цільового призначення:

А) включаються в собівартість продукції;

Б) сплачуються за рахунок прибутку;

В) сплачуються за рахунок виручки від реалізації;

Г) включаються в інші операційні витрати.

Тест № 9.

Джерела формування коштів пенсійного фонду:

А) внески роботодавців та найманих працівників;

Б) відрахування підприємств, юридичних та фізичних осіб, які здійснюють торгівлю ювелірними виробами;

В) відрахування юридичних, фізичних осіб, які здійснюють операції з купівлі-продажу нерухомості;

Г) відрахування фізичних осіб, які користуються послугами мобільного зв’язку.

Тест № 10.

Внески у фонд соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві залежить від:

А) ризику професійних захворювань;

Б) форми власності підприємства;

В) виду діяльності підприємства;

Г) кількості працюючих на підприємстві;

Д) розміру середньомісячної заробітної плати працюючих.

IV. Визначте правильні чи неправильні такі твердження:

1. В Україні внески роботодавців та найманих працівників у загальнодержавні цільові фонди об’єднують в єдиний соціальний податок.

2. Соціальні внески найманих працівників є прямими податками.

3. Соціальні внески роботодавців у фонди загальнообов’язкового соціального страхування є непрямими податками.

4. Об’єднання внесків роботодавців та найманих працівників у загальнодержавні фонди соціального страхування в єдиний соціальний податок є економічно обгрунтованим.

5. Фонд соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві формуються лише за рахунок внесків роботодавців.

6. Об’єктом оподаткування соціальних податків є прибуток підприємства.

7. Відрахування в фонди соціального страхування здійснюється за рахунок чистого прибутку підприємства.

8. Саме поняття про пенсію виникло на зорі цивілізації ще в Древній Греції та в Древньому Римі.

9. Підприємства, на яких працюють інваліди сплачують 4 % від фонду оплати праці в Пенсійний фонд.

10. Відрахування в фонд соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності не залежить від розміру нарахованої заробітної плати і становлять 1 %.

Практичні задачі:

Задача № 1.

Фонд заробітної плати підприємства складає 14500 грн. Визначити нормативну базу, порядок нарахування обов’язкових платежів до бюджету та в фонди соціального страхування.

Задача № 2.

Необхідно розрахувати розмір пенсії за віком відповідно до солідарної системи пенсійного забезпечення, якщо відомо, що заробітна плата застрахованої особи за 5 років становить:

1987p.-185крб, 1988р.-199 крб, 1989-217 крб, 1990р.-245 крб, 1991 р.-495крб.

Відповідно до Додатку № 1 Постанови № 1783 зазначається, що середньомісячна заробітна плата робітників і службовців за цей період становила (у всіх сферах економіки України):

1987 р. – 180 крб, 1988 р. – 250 крб, 1989 р. -117 крб, 1990 р. – 240 крб, 1991 р. -400 крб.

Середня заробітна плата працівників, зайнятих у всіх сферах економіки України за календарний рік, що передує року звернення за призначенням пенсії – 957 грн. Страховий стаж застрахованої особи – 30 років.

Задача № 3.

Фонд основної заробітної плати працівників підприємства в цілому становить 120000 гри, в тому числі фонд оплати праці інвалідів становить 50000 грн. Загальна кількість працюючих товариства 70 чоловік, в тому числі інвалідів 30 чоловік. Визначити розмір обов’язкових внесків, які підприємство повинно перераховувати у державні цільові фонди.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси – Лондар С. Л. – Завдання для практичних занять та самостійної роботи студента Теми наукових робіт